Landzonetilladelse - Kyse Overdrevs Vej 50

30. oktober 2018

Næstved Kommune har i uge 44/2018 givet landzonetilladelse på Kyse Overdrevs Vej 50

Lovliggørende landzonetilladelse til 149 m2 hestestald til hobbybrug, samt 58 m2 carport på matr. nr. 3c, Kyse By, Vallensved, beliggende Kyse Overdrevs Vej 50, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. november 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 29. oktober 2018