Nedsættelse af vandråd

8. november 2019

Den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 understreges i loven som en væsentlig værdi. Inddragelsen sker gennem vandråd, som bistår kommunerne med at udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Vandopland 2.5 Smålandsfarvandet består af kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Kalundborg, Sorø, Ringsted, Holbæk og Faxe. Næstved Kommune har påtaget sig sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet 2019-2020.
 
Vandopland 2.6 Østersøen består af kommunerne Lolland, Guldborgsund, Næstved, Faxe og Stevns. Vordingborgborg Kommune har påtaget sig sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet 2019-2020.
 
Efter bekendtgørelsen om vandråd m.v. skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandrådene skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er; 
  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer 
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser 
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand. 
Følgende erhvervsorganisationer er nævnt som relevante eksempler på deltagere: Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sports-fiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. 
 
De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer. 
 
Ovenstående organisationer opfordres derfor til at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd inden den 22. november 2019 samt indstille et medlem og en suppleant. 
 
Herefter vil den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der kan være medlem af vandrådet. 
 
Lokale vandråd
Udover vandrådene for vandoplandene Smålandsfarvandet og Østersøen ønsker Næstved Kommune at oprette et lokalt vandråd, som assisterer de ”store” vandråd i vandrådsarbejdet. Det lokale vandråd bidrager med et lokalt kendskab til Næstved Kommune som geografisk afgrænset område. 
På samme måde som de ”store” vandråd ønsker kommunen at sammensætte et lokalt vandråd, der består af organisationer, som både har det erhvervsmæssige og grønne fokus. Kommunen opfordrer derfor organisationer med et lokalt kendskab til at indstille et medlem til det lokale vandråd inden samme frist som nævnt ovenfor – den 22. november 2019.
 
Anmodning om oprettelse og indstilling af medlemmer til vandråd i 2.5 Smålandsfarvandet samt et lokalt vandråd i Næstved Kommune kan ske til .
 
Anmodning om oprettelse og indstilling af medlemmer til vandråd i 2.6 Østersøen kan ske til
.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 12. november 2019