Miljøtilladelse til udvidelse af kødkvægbesætningen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

7. november 2018

Næstved Kommune har den 7.11.2018 meddelt miljøtilladelse til udvidelse og ændring af kødkvægbesætningen på Møllebækvej 12, 4171 Glumsø

Det er ansøgt om udvidelse af den eksisterende kødkvægbesætning. Produktionen bliver udvidet fra et produktionsareal på 240m² til 1340m². 

I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet bliver der opført en ny stald og halmlade, en gyllebeholder og et nyt plansiloanlæg.

Læs afgørelsen om miljøtilladelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 5.12.2018. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 7. november 2018