Miljøgodkendelse til Cleantec ApS, Rejnstrupvej 15 i Fuglebjerg

2. november 2018

Næstved Kommune har den 2.11.2018 meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg til behandling og nyttiggørelse af industrielt spildevand ved firmaet Cleantec ApS, Rejnstrupvej 15, 4250 Fuglebjerg. 

Virksomheden Cleantec ApS modtager affald i form af urenset processpildevand fra virksomheder der foretager overfladebehandling med maling og lak. Spildevandet renses med henblik på at kunne separere vandet fra sedimentet. Godkendelsen fastsætter vilkår om at begge fraktioner skal afleveres til godkendt modtager. Virksomheden indrettes i en tiloversbleven landbrugsbygning på ejerens adresse.

Læs miljøgodkendelsen (pdf, nyt vindue)

 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 30.11.2018. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk , hvor du også kan finde vejledningen. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 2. november 2018