Miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle.

Der er givet miljøgodkendelse til ændring af den eksisterende fjerkræproduktion på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle. Der er ansøgt om produktion af hønniker, høner, konsumæg (fleretagesystem, gulvdrift med eller uden gødningskumme) med et samlet produktionsareal på 11.621 m². Der bliver ikke foretaget bygnings- eller anlægsmæssige ændringer i forhold til det eksisterende.

Læs afgørelsen om miljøgodkendelsen her (pdf, nyt vindue)

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 8.8.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. juli 2019