Accept af anmeldelse om etablering af køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har vurderet, at etablering af en køresilo til ensilage på husdyrbruget på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle ikke kræver miljøgodkendelse efter §16a eller §16b i husdyrbrugloven.

Troels Larsen ønsker at udvide den eksisterende køresilo til opbevaring af ensilage på husdyrbruget på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle. Køresiloen vil blive etableret i forlængelse på 25 meter af den eksisterende vestliggende køresilo. Udvidelsen af køresiloen vil få et grundareal på omkring 175 m². Ensilagen som skal opbevares skal anvendes til foder for malkekvægbesætningen på ejendommen.

Næstved Kommune vurderer, at køresiloen ikke kræver, at der bliver udarbejdet en ny miljøgodkendelse.

Hvis du har interesse i sagen eller ønsker at læse afgørelsen, kan du rette henvendelse til Næstved Kommune og få tilsendt en kopi af afgørelsen. Du skal rette henvendelse til Center for Plan & Miljø på tlf. 5588 6190 eller på mail

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 8.8.2019. Du klager via. Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde vejledningen.. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder er gebyret kr. 1800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 11. juli 2019