Affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle

13. august 2019

Næstved Kommune har accepteret  anvendelse af affaldsforbrændingsslagger under udbygning af stald og opførelse af ny staldbygning, med dispensation til  bruge op til 27.295 tons.

Du kan læse afgørelsen her: Affaldsforbrændingsslagger på Ulstrupvej 26

Klagevejledning
Kommunens vilkår om håndtering af affaldsforbrændingsslaggen (efter restproduktbekendtgørelsens §16 stk. 4) kan i henhold til restproduktbekendtgørelsens §19 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af http://www.naevneneshus.dk/. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen senest den 10. september 2019. 

En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr. (se mere om gebyrordningen på http://www.naevneneshus.dk/. )
 

Der kan ikke klages til anden administrativ myndighed over andre forhold i accepten, bortset fra de vilkår der er stillet med hjemmel i restproduktbekendtgørelsens §16, stk. 4

Hvis I ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 13. august 2019