Landzonetilladelse - Anneksvej 7, Menstrup

13. august 2019

Næstved Kommune har i uge 33/2019 givet landzonetilladelse på Anneksvej 7, Menstrup, 4700 Næstved

Landzonetilladelse til opstilling af en antennemast på matr. nr. 23a, Menstrup By, Marvede, beliggende Anneksvej 7, Menstrup, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 10. september  2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail:

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail: