Frivillighedspolitik

Formålet med frivillighedspolitikken er at understøtte den frivillige og ulønnede indsats, som ydes på social- og sundhedsområdet.

Overordnet frivillighedspolitik

 • Næstved Kommune vil arbejde på at fremme den frivillige sociale indsats mest muligt – økonomisk som praktisk
 • Næstved Kommune vil forpligte de sociale områders ledelser til en aktivinddragelse af det frivillige sociale arbejde, som en naturlig del af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.
 • Næstved Kommune ønsker, at frivillige sociale organisationer, foreninger, offentlige virksomheder og enkelt personer tager et medansvar for løsning af sociale opgaver i Næstved Kommune.
 • Næstved Kommune ønsker en tæt dialog mellem de nævnte parter. I principielle spørgsmål kan dette ske gennem høringer på organisationsplan – i konkrete sager med den enkelte organisation og dennes medlemmer.
 

Handleplan for frivillighedspolitikken:

Næstved Kommune vil arbejde på at fremme den frivillige indsats mest muligt både økonomisk og praktisk.

Hvordan:

 • Ved at medvirke til at Frivilligcentrets fortsatte virke som lokalt videns, formidlings, møde-, og igangsætningscenter for frivilligt socialt arbejde
 • Ved at afsætte budget til:
  1. Ydelser af enkelttilskud fra ” Frivillighedspuljen § 18” 1 gang årligt til frivilligt socialt arbejde.
  2. Indgå /fornyelse af aftaler med enkelt organisationer om løsning af konkrete opgaver.
  3. Afholdelse af temadage og konferencer
  4. Ved at kommunens medarbejdere anvender de frivillige sociale foreningers specialviden, hvor den er relevant i borgersager såvel som til indhentning af konkret viden.
  5. Foreninger kan findes i ” Vejviseren til Sociale Foreninger” eller ved søgning på internettet.

Næstved Kommune ønsker at forpligte de sociale områders ledere og medarbejdere til en aktiv inddragelse af det frivillige og sociale arbejde og af den viden der er, til både medarbejdere og ledere.

Hvordan:

 • Ledelsen skal i deres arbejde med at udvikle service, kvalitet og effektivitet lytte til de erfaringer, som de frivillige organisationer har opsamlet som bruger af de kommunale ydelser.

 • Ledelsen skal gå foran i udbygningen af samarbejdet mellem sagsbehandlere og relevante frivillige sociale foreninger. Det kan ske ved afholdelse af fællesmøder, hvor der sker en gensidig orientering om foreningens og kommunens tilbud, muligheder, vilkår og begrænsninger. Det er et godt udgangspunkt til at få etableret et frugtbart samarbejde

 • Ledelsen kan inddrage de frivillige organisationer i videns tilførsel i form af repræsentanter fra de frivillige organisationer som oplægsholdere på kurser og temadage.

 • Ved planer om nye tiltag, udvikling af det bestående, skal ledelserne involvere relevante foreninger så tidligt som muligt, med henblik på information, dialog, respons og kvalitetssikring.

Næstved Kommune ønsker, at frivillige organisationer, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner tager et medansvar for løsning af sociale opgaver i Næstved Kommune.

Hvordan:

 • Ved økonomisk støtte til – og samarbejde med de eksisterende foreninger, samt støtte til oprettelse af nye foreninger, der vil arbejde for formålet.
 • Ved at indbyde relevante organisationer til løsning af konkrete sociale/sundhedsrettede problemer.

Næstved Kommune ønsker en tæt dialog mellem de nævnte parter indbyrdes og med kommunen. I principielle spørgsmål kan dette ske gennem høringer på organisationsplan, og i konkrete sager med den enkelte organisation og dennes medlemmer.

Hvordan:

 • Ved en årlig konference med skiftende temaer, som kommunen afholder med de frivillige sociale foreninger. Konferencen planlægges og udføres i tæt samarbejde mellem den frivillige verden og kommunen. Der kan afholdes arrangementer efter behov.
 • Ved en kommunal brobyggerfunktion, understøttet med repræsentation fra Omsorg – og Sundhedsforvaltningen, samt Børne- og Kulturforvaltningen.
 • Ved faste samarbejdsmøder mellem ovenstående embedsmænd og repræsentanter fra Frivilligråd og leder af Frivilligcentret.
 • Ved faste møder mellem Frivilligråd, udvalgsformand og frivilligkonsulent
 • Ved aftale med Frivilligcentret om udgivelse og ajourføring af en lokalvejviser over frivillige sociale foreninger.
 • Ved at kommunen sender generelle og principielle spørgsmål til høring i Frivilligråd og/eller Frivilligråd selv tager sådanne spørgsmål op for kommunen
 • Ved at inddrage Frivilligråd så tidligt som muligt, når kommunen planlægger nye tiltag eller ændringer i bestående tiltag.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019