Beskæftigelsespolitik

Formålet er bl.a. at bidrage til, at borgere får en tryg og værdig tilværelse og en udvikling, der fremmer uddannelses- og arbejdsmarkedsmæssige tiltag.

Indledning

Beskæftigelsespolitikken er en tværgående politik, der har to fokuspunkter:

 • Borgernes behov for - så vidt muligt - at være selvforsørgende gennem udnyttelse af deres arbejdskraft.
 • Private og offentlige virksomheders behov for arbejdskraft for at kunne producere og levere varer og tjenester.

Beskæftigelsespolitikken er et vigtigt instrument til sikring og udvikling af velfærdssamfundet. Ikke alene afhænger den fortsatte velstands- og velfærdsudvikling af, at der til stadighed er den nødvendige arbejdskraft til at udføre opgaverne i såvel den private som den offentlige sektor. Det er også af stor betydning, at borgerne så vidt muligt udnytter deres arbejdskraft for at opnå størst mulig selvforsørgelse, således at sparede forsørgelsesmidler kan frigøres til andre kommunale sektorer til finansiering af velfærdsbehov, fx i forhold til børn, ældre, syge osv.

Beskæftigelsespolitikken er et centralt redskab for at fremme velstand og velfærd. Beskæftigelsespolitikken bliver mest effektfuld, hvis den sammentænkes med andre politikområder, bl.a. erhvervspolitikken, uddannelsespolitikken og sundhedspolitikken.

Beskæftigelsespolitikken er den overordnede ramme for Næstved Kommunes indsats for at fremme beskæftigelse, og den suppleres af den årlige beskæftigelsesplan, der bliver vedtaget af Byrådet.

Beskæftigelsesplan 2019-2022

 

Mission

Næstved Kommunes mission på beskæftigelsespolitikkens område er at understøtte,

 • at alle borgere i kommunen - så vidt det er muligt - udnytter deres arbejdskraft til at opnå størst mulig grad af selvforsørgelse, og
 • at alle private og offentlige virksomheder i kommunen - så vidt det er muligt - kan skaffe sig den arbejdskraft, som er nødvendig.

 

Vision

Alle skal være i gang med ordinært job, uddannelse eller beskæftigelse på særlige vilkår (”Ingen Skal Blive Ladt Tilbage”).

Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. Alle borgere skal, uanset afstanden til arbejdsmarkedet, udnytte deres arbejdskraftpotentiale. Borgere, der pga. fysiske eller psykiske problemer, befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, skal være i passende tilbud, der forebygger udstødelse og bringer borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

 

Værdier

Beskæftigelsespolitikken bygger på følgende værdier og fokuspunkter:

 • Borgerens og virksomhedens behov og muligheder skal være i centrum.
 • Størst mulig selvforsørgelse.
 • Opsøgende indsats.
 • Professionel og venlig betjening som bygger på en aktiv dialog.
 • Udvikling af indsatsen i takt med ændringer i behov og muligheder på arbejdsmarkedet.
 • Tæt dialog med relevante samarbejdspartnere, herunder DA, LO, Integrationsråd, Det lokale Beskæftigelsesråd, frivillige foreninger, med henblik på at fremme den beskæftigelsespolitiske indsats.

 

Udgangspunkt for den borgerrettede indsats

Fremme af størst mulig grad af selvforsørgelse

Den borgerrettede indsats skal være kendetegnet ved at være en indsats, som:

 • er aktiv, tidlig, fleksibel og målrettet i forhold til den enkelte,
 • er helhedsorienteret, tværfaglig og opleves som sammenhængende og meningsfyldt for den enkelte borger,
 • har fokus på såvel borgerens ressourcer som arbejdsmarkedets behov,
 • bygger på åben og ærlig dialog og aktivt samarbejde,
 • har respekt for – og understøtter - borgerens retssikkerhed,
 • anerkender forskellighed,
 • støtter den enkelte borger til opbygge, bevare og genskabe tilknytning til arbejdsmarkedet gennem vejledning, opkvalificering og kompetenceudvikling,
 • giver borgeren ansvar for egen situation, herunder redskaber til at påtage sig ansvaret, og
 • bygger på opkvalificering som i videste muligt omfang finder sted på det ordinære arbejdsmarked eller i det ordinære uddannelsessystem, og
 • omfatter såvel kompetenceudvikling af ledige som efteruddannelse af dem, der er i arbejde,
 • satser på, at også en nedsat arbejdsevne kan bruges, fx gennem udnyttelse af mulighederne for fleksjob, job med løntilskud til førtidspensionister mv.

 

Udgangspunkt for den virksomhedsrettede indsats

Fremme opfyldelsen af behovet for arbejdskraft

Den virksomhedsrettede indsats skal være kendetegnet ved at være en indsats, som:

 • giver virksomhederne en professionel service og rådgivning,
 • bidrager til fastholdelse og udvidelse af arbejdsstyrken gennem opkvalificering og behovstilpassede initiativer,
 • understøtter virksomhedernes behov for kompetenceudvikling af arbejdskraft ved også at have et mere langsigtet perspektiv i beskæftigelsesindsatsen gennem at indtænke kommende større arbejdskraftkrævende projekter,
 • kan åbne virksomhedernes øjne yderligere for at arbejdskraftbehov kan dækkes gennem den arbejdskraft, som findes hos borgere som grundet handicap, helbredsforhold eller anden nedsat funktionsevne ikke har en ”100%-arbejdskraft” (dvs. udnytte arbejdskraftmulighederne i ”det rummelige arbejdsmarked”),
 • forebygger flaskehalse på arbejdsmarkedet gennem tæt, aktiv kontakt med virksomhederne,
 • fremmer anerkendelse af forskellighed og mangfoldigheden på arbejdsmarkedet i samarbejde med virksomheder.

 

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600
Sidst opdateret den 8. april 2019