Politikker og strategier

Næstved Kommune har udformet politikker, strategier og visioner, der er rammen for kommunens arbejde.

Næstved Kommunes visioner er udmøntet i en række politikker og strategier, der både handler om at være borger og ansat i Næstved Kommune.      

Næstved Kommune

 • Næstved Kommunes vision
  Næstved Kommune vil være en førende kommune i Danmark, hvor bæredygtig udvikling og innovative løsninger danner grundlag for fremtidens lokale vækst og trivsel.
 • Erhvervsstrategi
  Vision, mål og indsatsområder for den lokale erhvervsudvikling og retter sig mod alle virksomheder og erhvervsdrivende i Næstved Kommune.

 • Medborgerskabspolitik
  En tværgående politik målrettet alle borgere i kommunen med fokus på i fællesskab at skabe en kommune, hvor borgerne oplever sig selv og hinanden som medborgere.

 • Borgerservicepolitik
  Borgerbetjeningen i Næstved Kommune skal være sammenhængende, tilgængelig, respektfuld og effektiv.

 • Landdistriktspolitik
  Visionen er at skabe de bedste rammer for udvikling og livskvalitet i landdistrikterne i Næstved Kommune. Politikken rummer strategi og konkrete aktiviteter, der skal skabe udvikling i landdistrikterne.

 • Sikringspolitik
  Formålet er at sikre kommunens borgere, ansatte, bygninger m.m. mod skader.

 • Informationssikkerhedspolitik 
  Skal skabe rammerne for sikker anvendelse og behandling af informationer i Næstved Kommune for både borgere, brugere, virksomheder og samarbejdspartnere samt medarbejdere, ledelse og politikere.

 • Uddannelesesstrategien "Vækst og uddannelse" 
  Skal samle eksisterende uddannelsesinitiativer og iværksætte Byrådets vision im Næstved som "Uddannelsernes by".

Børn og unge

 • MEMO - Mad Måltider og Bevægelse 
  Rammer for arbejdet med emnerne mad, måltider og bevægelse. MEMO kan bruges i det daglige, i projekter og når der skal udarbejdes egne lokale politikker, strategier og handlingsplaner.

 • Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet
  - strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

 • Skolepolitik
  Skolepolitikken skal tydeliggøre sammenhæng, helhed og retning for skolevæsenets udvikling i Næstved Kommune.

 • Uddannelsesstrategi 
  Næstved Kommunes Uddannelsesstrategi har til formål at sætte retning, mål og handlinger for, hvordan vi i Næstved Kommune kan arbejde målrettet på at leve op til de nationale målsætninger.

 • Flere unge i uddannelse og job 
  En strategi og handleplan for unge, der har brug for ekstra støtte og motivation for at finde deres vej ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

Ældre og pensionister

 • Ældrepolitik
  Beskriver pejlemærker, mål og indsats indenfor ældreområdet.

 • Demenspolitik
  Formålet er at fremme konkrete tiltag til et godt ældreliv efter borgerens egne ønsker.

 • Frivillighedspolitik
  Formålet er at understøtte den frivillige og ulønnede indsats, som ydes på social- og sundhedsområdet. 

Kultur og foreningsliv

 • Film og medieområdet
  Strategien skal understøtte og udvikle Næstved Kommunes film- og medieaktiviteter og udstikke fælles retning for det videre arbejde med området.
     
 • Kultur og Fritidspolitik
  Formålet er, at understøtte samarbejdet mellem udvalget og kommunens kultur- og fritidsinteresserede borgere og foreninger samt kommunens kultur– og fritidsvirksomheder, og derved sikre, at visionerne og ambitionerne omsættes og bliver til virkelighed.

 • Kulturstrategi
  I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker. For kultur taler uden ord, binder uden bånd og beriger uden rigdomme.

 • Politik for Folkeoplysningsområdet
  En politik der sætter fokus på et levende fritids- og foreningsliv, og lægger vægt på at fremme demokrati og aktiv medborgerskab.

Veje og miljø

 • Politik for overtagelse af private fællesveje og stier
  Formålet er bl.a., at den fremtidige status for vej- og stianlæg indgår i lokalplaner.

 • Klimaplan
  Med en klimaplan for årene 2009-2030 sætter kommunen et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 50% og tager dermed et seriøst medansvar for, at de nationale målsætninger kan nås.

Job og uddannelse

 • Beskæftigelsespolitik 
  Formålet er bl.a. at bidrage til, at borgere får en tryg og værdig tilværelse og en udvikling, der fremmer uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige tiltag.

 • Veteranpolitik
  Næstved Kommunes veteranpolitik skal være med til at understøtte, at veteraner og deres pårørende får den støtte, de har behov for. 

Handicap- og psykiatri

Sundhed og helbred

 • Sundhedspolitik 
  Beskriver visioner, målsætninger, indsatsområder og idéer til konkrete tiltag indenfor sundhedsområdet.

Politiker for leverandører

 • Digitaliseringsstrategi
  Digitaliseringsstrategien skal sikre en løbende udvikling af samspillet mellem administrative arbejdsgange og anvendelse af it-systemer.

 • Indkøbspolitik
  Formålet er at gøre Næstved Kommunen til én sammenhængende indkøbsorganisation, hvor alle virksomheder og institutioner benytter de samme aftaler.

Interne politikker

 • Strategiplan 
  Strategiplan 2017-2018 - Fremtid i bevægelse. 

 • Kommunikationspolitik
  Borgeren i centrum - Politik for ekstern kommunikation i Næstved Kommune.

 • GIS-strategi (informationer på kort)
  Strategi og handlingsplan skal sikre, at udviklingen og anvendelsen af GIS i Næstved Kommune foregår koordineret og i henhold til fælles mål og principper.

 • Personalepolitik
  Kommunens personalepolitik er værdibaseret og bygger på de fire værdier:
  Dialog, Ansvarlighed, Professionalisme og Respekt.

 • Ligestillingspolitik
  Det skal sikres, at der er lige muligheder for de ansatte i Næstved Kommune.

 • Risikostyringspolitik
  Formålet er bl.a., at skader på personer og værdier undgås eller begrænses mest muligt.

 • Forsikringspolitik
  Formålet er, at der i samtlige kommunale forvaltninger og institutioner administreres efter fælles regler i forsikringssager.
     
 • Kasse- og regnskabsregulativ
  Kasse- og regnskabsregulativet er Næstved Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

 • Telefonpolitik
  Telefonpolitikken tager udgangspunkt i holdningen ”Borgeren i centrum” og i værdierne i kommunens personalepolitik.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Kommunikation
Telefon: 5588 5050
E-mail:
Sidst opdateret den 27. januar 2020