Lokalråd i Næstved Kommune

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og fremme sammenholdet lokalt.

Lokalrådene spiller en vigtig rolle i forhold til borgerinddragelse på lokalt niveau i Næstved Kommune. Kommunen er efter kommunalreformen blevet en meget stor kommune – både befolkningsmæssigt og geografisk, og det kan være vanskeligt for både politikerne og administrationen at have det nødvendige lokalkendskab for at kunne træffe de bedste beslutninger for et lokalområde. Lokalrådene er sammensat af borgere fra lokalområderne, og de kan således bidrage med viden om de lokale forhold til beslutningstagerne.

Find DIT lokalråd:

Lokalråd Formand Mailadresse  Telefon  
Fensmark Marie-Luise Rye Nielsen 55546494
Fladså Varnny Mattson

22333712
Fodby Kasper Nielsen

21495955
Glumsø Visti Christoffersen 41232612
Herlufmagle Jesper Juul Nielsen 60218071
Karrebæksminde Søren Knudsen 55442879
Lokalråd 4262 (Sandved-Tornemark) Sven Eiler Kristensen 26222913
Vestlandet4700 Dorte Rugbjerg 22908814
Næstved Vestegn (Fuglebjerg) Poul Erik Pedersen  55456411
Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne Pernille Haagensen 51205317
Skelby Kontakt: Anne  Gertie Kristensen 27621567
Tybjerg og omegn Peter Seedorff 25141196/
57650029
Lille Næstved Lokalråd Arne Lundsby 24255057
 Sydrådet pt. passivt    
 HOT Holme-Olstrup  og Toksværd  Flemming Rasmussen

30526407

Lokalrådenes formål og opgaver

1. At arbejde for områdets interesser ved at være bindeled mellem borgerne og kommunen.
2. At skabe bredest muligt samarbejde om løsning af lokale opgaver.
3. At tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere.

Lokalrådene udgør et talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen. Lokalrådene har en vigtig rolle i forhold til at styrke sammenhængskraften lokalt. Lokalrådene arbejder derfor på at være synlige i lokalområderne og på at skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv. Lokalrådet holder på forskellig vis borgerne i området orienteret om rådets arbejde via referater fra møder, lokale hjemmesider, opslag, Facebook mv.

Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område må mene. Til dette formål arbejdes der blandt andet med borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner.

Referater fra Formandsmøderne.

Dialogmøde mellem Lokalrådsformænd  og  Kultur og Demokratiudvalget, 26. november 2018

Dialogmøde mellem Lokalrådsformænd og Udvalgsformænd , 30. august 2018

Møde med lokalrådsformændene - 2. maj 2018

Lokalrådenes Stormøde 2019

Hvordan skal fremtidens lokalråd i Næstved Kommune se ud? Det var temaet for Lokalrådenes Stormøde, der blev holdt lørdag d.28. september på Rønnebæksholm. I mødet deltog 35 lokalrådsmedlemmer, 11 byrådspolitikere og seks medarbejdere fra kommunens administration.

Mødet blev faciliteret af Tyge Mortensen fra Landsbyhøjskolen, der inspirerede, provokerede og inviterede til samtaler om lokalrådenes rolle i fremtiden, og om hvordan lokalråd og kommune kan blive bedre samarbejdspartnere for hinanden.

Fremtidens lokalråd i Næstved Kommune

Lokalrådenes Stormøde 2019 - Præsentation

Lokalrådenes Stormøde 2019- Opsamling

Inddragelse af Lokalrådene

Lokalrådene inddrages i Næstved Kommunes behandling af almene sager, der vedrører lokalrådets geografiske område. Herudover kan lokalrådene selv tage sager/emner op og indstille disse til politisk behandling. Enhver borger kan naturligvis også tage egen kontakt til kommunen.

Lokalrådene inddrages desuden på forskellig vis i den overordnede kommunale planlægning bl.a. i udarbejdelsen og/eller revisionen af Planstrategien, Kommuneplanen, Landdistriktspolitikken samt andre relevante politikker og strategier. Herudover er der på forskellige områder nedsat tværgående arbejdsgrupper med deltagelse af lokalrådene. I disse arbejdsgrupper udpeger lokalrådene typisk et antal lokalrødder til at repræsentere borgernes stemme i hele Næstved kommune.

Læs mere om disse tværgående arbejdsgrupper.

Økonomi

Hvert lokalråd får hvert år 10.000 kr. til lokalrådsarbejdet

Mangler der et lokalråd der hvor du bor?

Hvis du har lyst til at samle en gruppe borgere, der vil oprette et Lokalråd, så kontakt Center for Kultur og Borgerservice. Så hjælper vi jer i gang.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019

Find DIT lokalråd

Se lokalrådsgrænserne på GIS- kortet

Sidst opdateret den 6. november 2019