Udviklingsstrategi for Karrebæk, Karrebæksminde & Enø

Her kan du læse om Udviklingsstrategi for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø eller hente hele strategien i pdf.

Hent hele planen Udviklingstrategi for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø

Baggrund for udviklingsstrategien

Dialogproces

Denne udviklingsstrategi er resultatet af en proces som Næstved Kommune i 2004 igangsatte for at afklare de fremtidige udviklingspotentialer i området omkring Karrebæk, Karrebæksminde og på Enø. Gennem dialogprocessen har der været sat fokus på at undersøge mulighederne for blandt andet boligudbygning, forbedret trafikafvikling, forbedring af stisystemer og grønne områder, og udvikling af erhverv og turisme.
I løbet af 2005 deltog interesserede beboere, erhvervsdrivende, sommerhusejere og lokale foreninger i den offentlige dialogproces. Der blev afholdt fire dialogmøder og en workshop.
Dialogprocessen blev ledet af en politisk styregruppe bestående af formændene for Havnebestyrelsen, Udvalget for Ejendomme og Lokalplanlægning og Udvalget for Teknik og Miljø. Dialogprocessen var tilrettelagt af Teknisk Forvaltning i samarbejde med konsulentfirmaet Juul & Frost Arkitekter.

Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af dialogprocessen. Strategien rummer en analyse af områdets karakter og giver et bud på de fremtidige udviklingspotentialer. Gennem planer og skitser vises nogle visioner for hvordan et område kunne tage sig ud.

Der er dog ikke taget endelig stilling til om projekterne skal udføres og udformningen ligger ikke fast. Det er intentionen, at udviklingsstrategien skal være inspirationsværktøj, når der i de kommende mange år skal gennemføres planlægningstiltag i Karrebæk, Karrebæksminde og på Enø.

Der er i strategien medtaget nogle idéforslag som kan inspirere til yderligere projektmuligheder. Idéforslagene skal under nøjere vurdering og bearbejdning hvis de skal føres ud i livet.

 

Fra strategi til plan

Der forestår et videre uddybende planlægningsarbejde før større tiltag kan gennemføres. Karrebæk, Karrebæksminde og Enøs kystnære beliggenhed og den specielle topografi skal naturligvis respekteres. Udviklingsstrategiens visioner skal derfor, når de skal omsættes til kommune- og lokalplanlægning underkastes en nærmere miljøvurdering.

Karrebæk Fjord er udpeget Natura 2000 område. I Natura 2000 områder må der ikke udlægges nye arealer til byzoneformål og der må kun etableres nye anlæg i eksisterende byzone i det omfang, at det kan påvises, at nyanlæggene ikke vil påvirke de beskyttede naturtyper og arter.

Når byrådet i de kommende år tager hul på at omsætte udviklingsstrategien til egentlig fysisk planlægning vil der blive gjort nøje overvejelser, ikke bare om bæredygtigheden i forhold til natur og landskab. Bæredygtighed i forhold til områdets beboere, sommerhusbeboere og feriegæster skal også vurderes. Hensynet til fiskerierhvervet i Karrebæksminde vil ligeledes blive vægtet højt, når der skal planlægges i området. Tiltag på og i nærheden af de arealer, som fiskerne har ret til at anvende i forbindelse med deres erhverv, vil naturligvis kun kunne finde sted efter uddybende dialog og aftale.

Det er netop Byrådets ønske, at fastholde Karrebæk, Karrebæksminde og Enø, som et bo- og feriested præget af kvalitet. Byrådet bakker op om beboernes ønsker for, at udbygningen af området hovedsagligt skal baseres på helårsboliger, således at den lokale offentlige service kan fastholdes og udvikles.

En anden vigtig forudsætning er, at ejerne af de arealer, der foreslås anvendt til byudvikling er interesserede i at afhænde jord til formålet. I forbindelse med stiplanlægning i det eksisterende by- og sommerhusområde er det også en forudsætning, at områdets grundejerforeninger inddrages i planlægningen.

Byrådet bakker også op om, at en løsning af tra.kafviklingsproblemerne, er en forudsætning for at tage hul på en større boligudbygning i området. Det vil derfor være helt naturligt, at der i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg for veje og boligbebyggelser foretages en nærmere miljøkonsekvensvurdering.

Men udviklingsstrategien rummer også en række mindre projektforslag, som vil kunne realiseres umiddelbart. Det er Byrådets ønske, at disse projektforslag nyder størst mulig fremme i de kommende år, sideløbende med kommune- og lokalplanlægningen for de større tiltag.

 

Politisk beslutning vedrørende dialogprocessen for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø

Det overordnede formål med dialogprocessen for Karrebæk, Karrebæksminde og Enø har været at tilvejebringe en strategi for områdets fremtidige udvikling indenfor blandt andet boligudbygning, trafikafvikling, erhverv og turisme.

I forlængelse af dialogprocessen er der udarbejdet en udviklingsstrategi, som beskriver resultaterne af i dialogprocessen.
Byrådets hovedkonklusioner på udviklingsstrategien er, at der ved den fremtidige planlægning for området skal sikres:

 • En generel trafikaflastning af området gennem etablering af en aflastningsvej nord og vest om Karrebæk og gennem etablering af rundkørsel ved Brosvinget samt diverse mindre forbedringer af de trafikale forhold, som beskrevet i udviklingsstrategien.
 • Gennemførelse af en stiplanlægning på Enø, som forbedrer mulighederne for cykeltrafik og fodgængere i området.
 • En langsigtet mulighed for boligudbygning med op til 52 ha. i området vest for Karrebæk. Der planlægges for en blanding af tæt-lav boliger og parcelhuse. Udbygningen af området kan først påbegyndes i takt med at der etableres en aflastningsvej nord og vest om Karrebæk.
 • Etablering af et sammenhængende skole og fritidsområde, suppleret med en folkepark ved Karrebæk Skole. Der reserveres areal til evt. udvidelse af skole og boldbaner vest for skolen.
 • En opgradering af Vesterhave Strand gennem etablering af gode adgangs- og parkeringsforhold samt toiletfaciliteter.
 • Fastholdelse af den nuværende arealreservation til campingplads, evt. hytteby, suppleret med udlæg af yderligere areal til campingplads.
 • En langsigtet mulighed for udvidelse af havnen og stranden mod Vesterhave Strand.
 • En langsigtet mulighed for etablering af husbådeområde i Karrebæksminde.
 • Mulighed for etablering af ny bebyggelse til bolig og erhvervsformål (turisterhverv) på Lungshave som vist i udviklingsstrategien.
 • Bevaring af de eksisterende bygningsmæssige og landskabelige kvaliteter i området.
 • Bevaring af den eksisterende varierede anvendelse af Karrebæksminde-området til boliger turist- og erhvervsformål, herunder fiskerierhvervet.
 • Bevaring af den varierede sammensætning af sommerhusbebyggelsen indenfor eksisterende udlagte sommerhusområder i området.

Byrådet prioriterer forbedring af Vesterhave Strand og gennemførelse af stiplanlægning på Enø, samt gennemførelse af diverse mindre trafikforbedringer højest og vil derfor igangsætte tiltag vedrørende dette løbende.

Byrådet vil desuden arbejde for at der hurtigt kan påbegyndes en boligudbygning af området vest for Karrebæk. Byudviklingen af dette areal forudsættes at bidrage til finansieringen af den del af aflastningsvejen, som går gennem området.

Forslagene fra strategiplanen vil blive indarbejdet i den kommende kommuneplanlægning og lokalplanlægning. I den forbindelse vil forslagene blive underkastet en nærmere vurdering af bæredygtigheden i forhold til natur og landskab, herunder Natura 2000 interesserne i Karrebæk Fjord.

Byrådet er opmærksom på, at dele af planen kræver, at private grundejere er interesseret i at gennemføre de projekter, der planlægges for. Projekterne kan desuden forudsætte, at der gennemføres forhandling med diverse parter i området eller med andre myndigheder. Dette vil ligeledes ske i forbindelse med den konkrete planlægning for eller gennemførelse af projekterne.Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019