Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i Næstved Kommune.

Planen udarbejdes på baggrund af planloven. Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Kommuneplanen afspejler byrådets visioner for kommunen og de overordnede mål for udviklingen. Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.

Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at byrådet får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udvikling, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Næstved Kommune har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. Dels ved at lade planen afspejle idéer og forslag fra offentligheden.

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan.

Strategien for, hvordan kommuneplanen skal gribes an fastlægges i en planstrategi, som vedtages forud for revision af kommuneplanen.


Her kan du læse Næstved Kommunes Planstragi 2016 - Mærk Næstved, Godt liv for familien
Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail: