Rekreative stier og motionsruter (forbindelser)

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

Kommunerne har gennem den fysiske planlægning mulighed for at fremme adgangen til det åbne land, hvilket medfører, at borgerne har nem adgang til daglig motion, der på længere sigt har en sundhedsfremmende effekt. I kommuneplanen vil vi gerne formidle de eksisterende vandrerruter samt vise lokaliteter med store naturkvaliteter, hvor der kan planlægges potentielle vandrerruter.

Stiprojekter er et væsentligt led i kommunens opbygning af en friluftsmæssig infrastruktur. Gode friluftsmuligheder er en del af vores velfærd og kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen, i landskabet eller kulturmiljøet. Udviklingen af rekreative tilbud kan ske gennem lokale borgerdrevne projekter og medvirke til at skabe gode rammer for turisme, bosætning og erhvervsudvikling.

Rekreative stier kan etableres på flere måder: 1) ved forhandlinger med lodsejere om frivillige ordninger om offentlig adgang, 2) ved optagelse af private veje som offentlige stier efter vejloven, 3) ved åbning af gennemgående veje efter naturbeskyttelsesloven, undtagelsesvis ved ekspropriation efter vejloven, eller 4) ved rejsning af fredningssager. 

De eksisterende regionale vandrerruter forbinder interessante naturlokaliteter og kulturlandskaber og inviterer til længere ture med overnatningsmuligheder på udvalgte strækninger. Den daglige motion er vigtig og derfor forbindes de lokale vandrerruter i byerne med de regionale vandrerruter, så der opstår et stinet af vandrermuligheder af forskellig varighed. Lokale vandrerruter er ruter på offentlige veje og stier eller på offentlige udyrkede arealer.

De rekreative forbindelser fra Kommuneplan 13, som er etableret fx Fodsporet, indgår som en regional vandrerrute. Rekreative forbindelser, som ikke er etableret beskrives under fremtidige rekreative stier.

De markerede områder i Grøn Plan 2009-2021 består af 1) grønne områder (park eller grønt område i byzone), 2) grønne forbindelser, der sikrer sammenhængen mellem byerne og det åbne land, når der byudvikles, samt 3) indsatsområder, som er større sammenhængende kyst- og/eller landskabsstrækninger, som fx fjordområderne ved Karrebæk og Dybsø Fjorde.

Grøn Plan bygger blandt andet på de områder, der i den tidligere kommuneplan er udpeget som naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser, lavbundsarealer, særlige friluftsområder mv.

For almindelige landbrugsarealer i det åbne land medfører de markerede områder i Grøn Plan ingen restriktioner. Der sker altså ingen regulering udover, hvad der allerede er fastsat gennem kommuneplanlægning, fredninger eller anden lovgivning, men de markerede områder i Grøn Plan kan være områder, hvor der kunne være interesse for at udbygge stinettet.


Her kan du læse retningslinjer for rekreative stier og motionsruter

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019