Søgeområder for naturparker

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

I Næstved Kommune er Præstø, Dybsø og Karrebæk fjorde og Tystrup-Bavelse søerne udpeget som områder, hvor der kan etableres naturparker.

De områder, hvor kommunen vil undersøge mulighederne for at etablere naturparker (søgeområderne), er videreført fra regionplanen til Kommuneplan 2013.

Der foreslås en ændring på kortet for søgeområdet for Tystrup-Bavelse-området. Ellipsen foreslås justeret lidt, så den bedre passer med fredningerne og de naturgivne forhold i området. Nabokommunerne har de samme områder med i deres kommuneplaner.

Friluftsrådet har siden sidste kommuneplan (2013-25) lavet en national mærkningsordning for naturparker, og de opstillede kriterier for naturparker foreslås derfor medtaget som retningslinjer i kommuneplanen. Det er den eneste standard, der findes for naturparker og vil kunne have betydning for en eventuel finansiering af en naturpark.

Naturparker bygger på frivillighed, og da hovedparten af områderne er privatejet, er det altafgørende, at man meget tidligt i processen har de private lodsejere som medspillere.

De nye retningslinjer vil ikke forpligte lodsejerne ud over, hvad de selv binder sig til. Søgeområderne for de foreslåede naturparker har i første omgang ikke en fast afgrænsning, da den endelige afgrænsning skal fastlægges som led i naturparkprocessen for de enkelte områder.

Kommunen vil inden for de viste søgeområder for naturparker arbejde for, at der på sigt kan etableres naturparker. Etableringen af en naturpark forudsætter, at der er lokal opbakning til projektet, og at den nødvendige økonomi er tilstede. 


Her kan du læse retningslinjer for søgeområder for naturparker

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019