Lystbådehavne

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

Ved planlægning for udvidelse af eksisterende lystbådehavne skal det sikres, at udvidelsen tilgodeser naturbeskyttelsesinteresser, hensynet til besejlingsforhold og kystbeskyttelse mv. Udvidelse af lystbådehavne i de udpegede kulturmiljøer skal desuden tage højde for, at der ved ændringer af disse stilles krav til havnemiljøet offentlig tilgængelighed, materialevalg for havneanlæg og tilhørende anlæg på land, placering af tekniske installationer mv. 

Anlæg af nye, og udvidelse af eksisterende, lystbådehavne kræver lokalplanlægning og tilladelse fra Kystdirektoratet. 

Lystbådehavnene og de aktiviteter, de medfører på land og til vands, kan udgøre en trussel mod naturværdierne i området. Der skal derfor arbejdes med en god oplysning til brugerne vedrørende færdsel til vands og på land af hensyn til områdernes natur- og kulturværdier.

Ved placering eller udbygning skal der tages hensyn til bevarelse af natur- og miljøinteresser samt til kysternes benyttelse til andre rekreative formål. Under fastlæggelsen af kapaciteten for både og angivelse af sejladsmulighederne skal der tages hensyn til såvel projektets umiddelbare omgivelser som til eventuelt sårbare vandarealer samt fuglebeskyttelsesområder, der kan berøres af øget sejlads. Der kan herudover fastsættes begrænsninger i sejladsen i farvand beliggende i Natura 2000-områder af hensyn til dyrelivet.

Hvis der planlægges for et projekt, der kan påvirke et Natura 2000-område, skal det i planforslaget vurderes, hvordan områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for, påvirkes. Hvis konsekvensvurderingen viser, at planen skader Natura 2000-området, kan planen ikke vedtages.

Det fremgår af afsnittet om kystnærhedszonen, at der ved de naturmæssigt og landskabeligt mere følsomme strækninger kun kan udvides ved eksisterende bebyggelse/havne og under hensyn til de kulturmæssige kvaliteter i de eksisterende by- og havnemiljøer. Der kan etableres veje, stiforbindelser og rekreative støttepunkter under hensyn til beskyttelsesinteresserne i kystnærhedszonen.

Tilladelser til anlæg for småbåde samt badebroer søges som enkelttilladelser i henhold til bekendtgørelse om bade- og bådebroer. I kommuneplanens naturbeskyttelsesområder
vil der kun undtagelsesvist kunne meddeles tilladelse til anlæg for småbåde.

Antallet af anlæg skal begrænses af hensyn til visuel indvirkning af kystlandskabet og de eksisterende kulturmiljøer.  I forbindelse med udvidelse af lystbådehavne skal der sikres tilstrækkelige faciliteter og landarealer, der svarer til deres størrelse og udvidelse. 

I denne planperiode videreføres muligheden for udvidelse af lystbådehavnen i Karrebæksminde med 120 pladser. Udvidelsen, der bygger videre på tidligere regionale turistpolitiske strategier, vil være til gavn for den videre udvikling af sejlerturismen i regionen. 


Her kan du læse retningslinjer for Lystbådehavne

Her kan du læse mere om kystnærhedszonen på kommunens hjemmeside

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019