Forlystelsesparker og besøgscentre

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

Lokalisering af nye besøgscentre og forlystelsesparker skal ske ved nærmere planlægning i form af kommuneplantillæg eventuel med tilhørende miljøvurdering/VVM. Anlæggene skal fortrinsvis placeres i, eller i tilknytning til byzone, efter en afvejning af alle relevante interesser herunder natur- og landskabsinteresser. 

Anlæggene skal placeres under hensyn til jordbrugs-, natur- og miljøinteresser, samt intentionerne i planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen. Forlystelsesparker og besøgscentre kan ikke placeres i bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder, da de større anlæg kan medføre en negativ påvirkning af beskyttelsesområderne. Ved placering skal der desuden tages hensyn til god trafikal adgang for såvel individuel som kollektiv trafik.

Planlægningen for større besøgscentre skal sikre, at de omgives af tilstrækkelig afskærmende beplantning, at billetkøer afvikles uden for det offentlige vejnet, samt at parkernes drift ikke medfører væsentlige gener for omkringliggende områder.

Ud over de nedenfor nævnte større besøgscentre kan der etableres mindre legeparker, dyreparker og lignende med en lokal brugerkreds. Ved placeringen skal der tages hensyn til jordbrugs-, natur- og miljøinteresser, samt intentionerne i planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen. Mindre besøgscentre skal normalt placeres i eller i tilknytning til de udpegede centerbyer og kan som hovedregel ikke placeres i bevaringsværdige landskaber, naturbeskyttelsesområder eller Natura-2000 områder.

Besøgscentre og forlystelsesparker kan medvirke til at tiltrække turister og øge det samlede aktivitetsudbud til borgerne i kommunen.

BonBon-Land og det tidligere Holmegaard Glasværk har været udpeget som henholdsvis forlystelsespark og besøgscenter i mange år. Der er i forbindelse med BonBon-Land mulighed for placering af vandland og hytteby. Udviklingsmulighederne ved BonBon-Land og Holmegaard fastholdes.

Rønnebæksholm er Næstved Kommunes samlende center for kunst og kultur med regional rækkevidde. Kulturcentret er indrettet i hovedbygningen på herregården Rønnebæksholm, som Næstved Kommune overtog i 1998. Til kulturcentret hører et større parkområde. Kulturcentret er under løbende udbygning, og der er mulighed for at tage de eksisterende staldbygninger i brug til kunst- og kulturformål og andre relaterede aktiviteter. Hvis det bliver aktuelt at udvide, vil der blive udarbejdet en helhedsplan for området, der sikrer indpasningen af nye bygninger med videst mulig hensyn til områdets kulturmiljø, landskab og natur.

Stenlængeområdet i Næstved skal udvikles som en ny bydel med aktiviteter inden for oplevelser, idræt, sundhed, kultur og erhvervsudvikling samt med integrerede boliger. Der fastholdes med denne kommuneplan areal til, at aktivitetsområdet placeres bynært ved Ring Øst.


Her kan du læse retningslinjer for Forlystelsesparker og besøgscentre

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019