Sommerhusområder

SE KORT MED FLERE OPLYSNINGER OG ANDRE KOMMUNEPLANEMNER

Alle Næstved Kommunes udlagte sommerhusområder ligger ved Karrebæksminde i kystnærhedszonen. Det er bestemt i planloven, at udlagte sommerhusområder i kystnærhedszonen skal fastholdes til sommerhusformål.

Sommerhusområderne i Karrebæksminde-området er i dag stort set fuldt udbyggede. Der ligger dog et ubebygget lokalplanlagt areal syd for Vesterhavevej i Karrebæksminde. Da der ikke udlægges nye sommerhusområder i denne kommuneplan, er det særdeles vigtigt, at eksisterende områder anvendes til ferie- og fritidsformål. Der kan derfor ikke etableres nye virksomheder i sommerhusområderne. De eksisterende servicefunktioner kan dog udvides i begrænset omfang, hvis funktionerne ikke kan placeres i de nærliggende bysamfund, og hvis udvidelsen kan ske uden gene for omkringliggende sommerhuse. 

På de ubebyggede arealer i de eksisterende sommerhusområder kan der tillades opført mere koncentrerede ferieformer som feriecentre eller feriehoteller, som kan medvirke til at styrke Karrebæksmindes samlede attraktion som feriemål. Feriehoteller eller feriecentre skal som hovedregel opføres med en mindre kapacitet på op til 200 enheder og som koncentreret tæt-lav bebyggelse, så en væsentlig del af arealet friholdes for bebyggelse. 

Der kan være behov for at lave planlægning for de eksisterende sommerhusområder fx med henblik på sikring af åbenhed og udsigtsmuligheder, etablering af sammenhængende stinet, lege- og opholdsmuligheder, beskyttelse af natur- og landskabelige værdier, forbedring af adgang til kysten, trafiksanering m.m.

Byrådet vil gerne planlægge for at forbedre de eksisterende sommerhusområder i samarbejde med områdernes grundejerforeninger, når grundejerforeninger ønsker det. Planlægningen skal være til gavn for offentlighedens adgang og den stedlige natur.


Her kan du læse om retningslinjer for Sommerhusområder

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019