Referat
Fritidsudvalget 5. februar 2015

Dato

05.02.2015

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Godkendt.
2. Event for unge

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Event for unge er et af Fritidsudvalgets mål. Fritidsudvalget drøfter realisering af af dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og planlægger rammer og indhold for "Event for unge".

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget drøftede mål for deres valgperiode på deres temamøde den 20. september 2014. På det efterfølgende møde for Fritidsudvalget den 2. oktober 2014 blev det besluttet at et af udvalgets mål var "Event for unge".

Fritidsudvalget skal planlægge hvorledes dette mål skal realiseres.

Center for Kultur og Borgerservice fremlægger sagen til Fritidsudvalgets drøftelse og planlægning.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Dialog oplæg omdelt på mødet som knyttes til punktet.

Oplægget gennemengået og drøftet med særlig opmærksomhed på målgruppen.

Arbejdsgruppe bestående af Kirsten Ærø, Janne S. Kristensen og Torben Stenstrup kommer med opæg til Fritidsudvalget.

Bilag
3. Undersøgelse af folkeoplysende foreningers behov for lokaler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.25.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om undersøgelse af folkeoplysende foreningers lokalebehov til brug for effektiviserings projekt arealoptimering i Næstved Kommune

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget afgiver eventuel udtalelse og i øvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforlig for 2015 fremgår effektiviseringstemaet "Arealoptimering". Analysen skal indgå i den kommende budgetproces frem mod 2016.

Hensigten er at vurdere muligheden for

 • en mere optimal udnyttelse af kommunale bygninger

 • at flytte kommunens drift til egne lokaler frem for at leje sig ind andre steder

Herudover skal behovet for og muligheden for yderligere lokaler til foreninger vurderes særskilt.

Der vil blive udsendt elektronisk spørgeskemaer om behov til folkeoplysende foreningerne forventelig i uge 9.

I sidste kvartal af 2014 blev frivillige sociale foreninger spurgt til behov. 170 foreninger havde mulighed for at svare. 70 foreninger besvarede helt eller delvist svarende til 41%.

Resultatet herfra vil indgå i analysen.

Center for Kultur og Borgerservice fremlægger sagen til Fritidsudvalgets orientering samt eventuelle udtalelse.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Udkast til spørgeskemaundersøgelse gennemgået. De på mødet givne kommentarer og ændringsforslag tages med i det videre arbejde med spørgeskemaet.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
4. Dialogmøde med BUS foreninger den 12. marts 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Beslutning om dialogmøde med paraplyorganisationen Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd i Næstved og deres medlemsforeninger (spejdere m.fl.)

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter at afholde dialogmøde den 12. marts 2015 med Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd i Næstved og deres medlemsforeninger.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalgets formand har været i dialog med Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd i Næstved og deres medlemsforeninger om dialogmøde med Fritidsudvalget den 12. marts 2015 kl. 17.00 - 18.30.

FDF i Næstved har tilbudt at mødet kan afholdes hos dem.

Fritidsudvalget har planlagt ordinært møde samme dag som i givet fald vil kunne afholdes efter dialogmødet med foreningerne kl. 18.30.

Et af punkterne på dagsorden med foreningerne vil være orientering om puljen til energiforbedrende foranstaltninger som har til formål at nedbringe driftsudgifterne og dermed lokaletilskud. Der er lavet en foreløbig aftale med en energikonsulent.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for beslutning om afholdelse af mødet samt forslag til punkter til dagsorden med foreningerne.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Der inviteres til dialogmøde med Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd og deres medlemsforeninger den 12. marts 2015.

Fritidsudvalgets ordinære møde holdes samme dag efter dialogmødet med foreningerne.
5. Næstved/Herlufsholm Håndbold - evaluering af projekt "forbedret træningsmiljø"

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-8-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Næstved/Herlufsholm Håndbold fik i 2013 bevilget 40.000 kr. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen til projekt etablering af drift af faciliteter til fysisk skadeforbyggende træning for medlemmer fra 12 år og op.

Projektet sluttede i juni 2014 og Næstved/Herlufsholm Håndbold har indsendt evaluering og et kortfattet regnskab over projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af den indsendte evaluering og regnskab fremgår det at:

Formålet med projektet var:

 • At forbedre træningsmiljøet for hele ungdomsafdelingen - også i Næstved Hallerne - hvor der i modsæning til Herlufsholm Idrætscenter ikke var indrettet faciliteter til fysisk træning

 • At fastholde og tiltrække medlemmer

 • At fastholde og tiltrække kompetente trænere

 • At lære de yngste af ungdomsspillerne nogle gode vaner i forhold til fysisk træning

Til projektet var tilknyttet et fysisk trænerteam på 4 personer, hveraf 3 uddannet fysioterapeuter. Den fjerde er tilknyttet Sparta Atletik, hvor han træner de bedste løbere.

Målene er helt eller delvist nået

Næstved/Herlufsholm Håndbold har i dag ligeså meget fysisk træning i Næstved Hallerne

Medlemstallet er ikke øget i projektperioden, men til gengæld er det lykkedes foreningen, bedre end hidtil at fastholde de mest talentfulde ungdomsspillere, der tidligere skiftede til andre klubber. En ændring der i høj grad tilskrives det forbedrede træningsmiljø.

Foreningen har ansat nogle særdeles talentfulde og anerkendte trænere til deres ungdomshold. Bl.a. Marc Uhd som skal være talentudviklingschef og cheftræner for U18- drengene - et samarbejde der fortsætter i sæson 2015/2016.

Drenge og piger ned til 11-12 års alderen stifter regelmæssigt bekendtskab med fysisk skadeforbyggende træning og lærer dermed vigtigheden heraf.

Konklusion

Næstved/Herlufsholm Håndbold har med baggrund i deres erfaring med projektet, besluttet af fastholde den høje prioritering af fysisk og skadeforbyggende træning.

Foreningen har øget budgettet til drift af fysisk og skadeforbyggende træning, og har et budget på ca. 150.000 kr. til området.

Økonomi

Regnskabet for projektet viser en udgift på 144.239 kr.

Næstved/Herlufsholm Håndbold fik bevilget 40.000 kr. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen. Derudover modtog de 25.000 kr. fra Nordea Fonden.

Det resterende beløb på 79.239 kr. har Næstved/Herlufsholm Håndbold selv finansieret.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget tilkendegiver deres tilfredshed med effekten af projektet og særligt til at projektet forsætter efter projektperioden.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
6. Information til folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P00-1-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Opfølgning og status på Fritidsudvalgets tidligere besluttet fokusområde "Forenklet foreningsadministration".

Orientering om at menupunktet på Foreningportalen "Vejledning og skemaer" er flyttet til Næstved Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har arbejdet med fokusområde "Forenklet foreningsadministration".

Et af de områder Fritidsudvalget anbefalede ændret var at flytte informations punkt fra Foreningsportalen til anden platform med bedre muligheder for præsentation m.v.

Dette er nu sket.

Foreningerne vil blive orienteret om dette både via hjemmeside samt i Nyhedsbrev.

Nyhedsbrevets udseende, form og udsendelsesfrekvens vil ligeledes blive ændret. Det vil fremover være en mail med en overskrift, kort indledning samt link til nyheden.

Frekvensen vil være hyppigere og "efter behov" i forhold til nyhedens karakter og eventuelle frister.

Målgruppen for denne mail er godkendte folkeoplysende foreninger.

Som supplement hertil udarbejdes nyt mere generelt nyhedsbrev "Kultur og kondisko" som alle kan abonnere på.

Nyhederne henvender sig til alle med interessse i hvad der rører sig på kultur- og fritidsområdet.

I første omgang sendes det til alle foreninger der i dag benytter sig af muligheden for at søge om kommunale lokaler via Foreningsportalen.

De har så muligheden for at videredristribuere dette til andre der måtte have interesse heri. Det er også muligt at tilmelde sig abonnement via Næstved Kommunes hjemmeside samt afmelde dette.

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Til efterretning.

Bilag
7. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?

 2. HIC ”Bold og Bevægelse”

 3. Foreningernes klimapulje 2015

 4. Status ”Erklæring om indhentelse af børneattester”.

 5. Møde med NIU

 6. Græsbrugermøde den 2. februar aflyst grundet få tilmeldinger.

 7. Temamøder forår 2015

 8. Sport Award den 5. marts

 9. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskHandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

I øvrigt orienteret om:

 • DGI Landsstævne 2021 - evt. ansøgning om afholdelse i Næstved.

 • Handicapforeningen Lavia forventes at opsige deres anviste egne lokaler på Kildemarkvej 70 grundet faldende antal medlemmer og aktivitet, samt hensynet til at andre foreninger kan gøre brug af lokalet.

Til efterretning.
8. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsblade:

- Hyllinge Menstrup nr. 3 december 2014.

Tidsskrifter:

- Spektrum DOF nr. 3 2014.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.02.2015

Fraværende: Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 9. februar 2015