Referat
Fritidsudvalget 1. december 2016

Dato

01.12.2016

Tid

17.00

Sted

Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Grønnegade 10, indgang gennem billetsalg/kontor

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


57. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.12.2016

Fraværende: Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Godkendt.
58. Orientering om tilskud til voksenundervisning 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilskud til voksenundervisning 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne har samlet søgt om tilskud til voksenundervisning for 3,7 millioner kr. Det ansøgte er højere end den afsatte økonomiske ramme på 3,2 millioner kr.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) har med baggrund i regelsæt for tilskud til voksenundervisning og efter en konkret individuel vurdering, tilpasset tilsagnene, så de kan holdes inden for rammen.

Aftenskolen LOF fik i forbindelse med afregning for 2015 bevilget et ekstraordinært tilskud, mod at administrationen førte et skærpet tilsyn med foreningen i 2016 og 2017. På møde afholdt med foreningen om virke, aktivitet og forventet regnskab er det administrationens vurdering, at den nye bestyrelse og skoleleder arbejder engageret for foreningens virke.

Det er endvidere administrationens vurdering, at foreningen fortsat har udfordringer og står til at skulle tilbagebetale en væsentlig del af det modtagne tilskud for 2016. LOF's landsorganisation, som også var repræsenteret ved det afholdte møde, vil sammen med LOF Næstved udarbejde en handlingsplan for foreningens fremadrettede virke. Denne vil blive fremsendt til Næstved Kommune sammen med en økonomisk oversigt.

Som det fremgår af den vedlagte tilsagnsoversigt, er det afsatte tilskud til LOF for 2017 reduceret i forhold til 2016, hvilket foreningen blev orienteret om på det afholdte møde.

Ansøgning om tilskud fra LOF til aftenskoleundervisning vil først blive behandlet, når handlingsplan og økonomioversigt er modtaget.

Aftenskolerne AOF, DOF og FOF har alle søgt mere end de fik tilsagn om sidste år. Næstved Musik Aftenskole har søgt mindre. De øvrige afviger ikke væsentligt fra sidste år's bevilgede tilsagn.

Der gives et samlet tilsagn til aftenskolerne i 2017 på 3.190.000 kr.

Aftenskolerne GOK og FOF har søgt og fået bevilget særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling i Birkebjergparkens varmtvandsbassin til målgruppen gigt- og brystopereret.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der i budget 2017 er afsat 3.190.290 kr. til tilskud til voksenundervisning.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.12.2016

Fraværende: Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Godkendt.

Bilag
59. Orientering om budget 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om godkendt budget 2017 for politikområde Kultur og Fritid primært folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte Næstved Kommunes budget for 2017 på deres møde den 11. oktober.

Fritidsudvalget behandlede budget 2017 på deres møder den 12. maj og 9. juni.

På Fritidsudvalgsmøde den 9. juni fremsendte Udvalget deres anbefaling af anlægsforslag, som Kulturudvalget behandlede på deres møde den 16. august.

Driftsbudgettet på Folkeoplysningsområdet berøres alene af en frivillig aftale med foreningen bag Marvede gl. Skole om et mindre driftstilskud, som vil betyde en reduktion af budgettet til Fritidsejendomme på 150.000 kr. Denne reduktion er en del af den samlede realisering af 1% effektivisering i 2017.

Kulturudvalget har bedt Fritidsudvalget om at skabe en råderumspulje på 200.000 hvilket Fritidsudvalget har gjort. Kulturudvalget vil revurdere råderummet for 2017 på et møde primo 2017.

Af Fritidsudvalgets anbefaling til anlægsbudget kan nævnes, at tilskud til Kreativt Aktivitets Felt og Cafee i Næstved Skatehal har nydt fremme.

På mødet vil der blive givet en uddybende orientering.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.12.2016

Fraværende: Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Godkendt.

Bilag
60. Orientering om udsendelse af Forårspakken 2017 - generel information til folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-22-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om udsendelse af Forårspakken 2017 - generel information til de folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forårspakken 2017 – pixiudgaven af regler, frister og tilskudsmuligheder til folkeoplysende foreninger udsendes i december måned.

Forårspakken udsendes digitalt sammen med informationsbrev til de mail adresser, foreningerne har oplyst, og som fremgår af Foreningsportalen.

Den udsendes i december måned bl.a. for at erindre foreningerne om fristen den 15. januar 2016 for den årlige erklæring om indhentelse af børneattest.

Der informeres endvidere herom under "Nyt fra Næstved" i lokalavis samt på Næstved Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.12.2016

Fraværende: Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Frist for aflevering af ansøgning om nedsat deltagerbetaling ændres fra 1. maj til 1. juni ligesom fristen for mellemkommunalrefusion 1. august ændres til 1. juni.

I øvrigt godkendt.

Bilag
61. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

  1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
  2. Temamøder for frivillige ildsjæle.
  3. Vandkulturhus, frist for bud er 1. december.
  4. Ændring af Lov om Folkeoplysning, 2. og 3. behandling primo december.
  5. Administrationens dialogmøde med aftenskoler d. 15. november.
  6. Justering af den administrative organisation i Næstved Kommune.
  7. Status på ny version af Foreningsportalen.
  8. Rullende dagsorden.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.12.2016

Fraværende: Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Der blev orienteret om, at der er ansat en ny Børnekulturkonsulent samt at RealDania har doneret 35 millioner til projekt Ny Holmegaaard.

Iøvrigt godkendt.
62. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.12.2016

Fraværende: Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Intet.


Sidst opdateret den 5. december 2016