Referat
Fritidsudvalget 3. november 2016

Dato

03.11.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


50. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Godkendt.
51. Fritidsudvalgets mødeplan for 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Planlægning af ordinære møder for Fritidsudvalget i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00
 2. mødedatoerne 2. februar, 9. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni, 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december.
 3. mødedatoer for 3 dialogmøder henholdsvis den 2. februar for udvalgt lokalområde, 4. maj for kano/kajak/sejlklubber og 2. november for selvorganiserede.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Borgerservice fremlægger forslag til Fritidsudvalgets mødeplan for 2017.

Det fremgår af Forretningsorden for Fritidsudvalget, at Fritidsudvalget selv fastsætter sin ordinære møderække.

Det foreslås, at der så vidt muligt afholdes møder om torsdagen kl. 17.00.

Møderne udvides i det omfang det skønnes nødvendigt til kl. 20.00 ved dialogmøder.

Der er ikke planlagt møde i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.

Fritidsudvalget har besluttet at:

 • skabe synlighed omkring Fritidsudvalgets arbejde, bl.a. ved at mødes med og inddrage foreningerne i arbejdet.
 • afholde 3 dialogmøder i løbet af 2017 med udvalgt lokalområde, kano/kajak/sejlklubber og selvorganiserede.
 • afholde et årligt møde med Kulturudvalget som forsøges planlagt den 20. februar 2017 i forbindelse med Kulturudvalgets ordinære møde.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Godkendt.
52. Evaluering af Aktive Feriedage 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-38-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Aktive Feriedage er Næstved Kommunens tilbud til alle børn og unge fra 0. - 9. klasse med bopæl i kommunen.

Formålet med Aktive Feriedage er at tilbyde børn og unge fysisk aktivitet, gode oplevelser, faglige udfordringer og ikke mindst mulighed for at indgå i sociale fælleskaber, som varer længere end de enkelte feriearrangementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktive Feriedage blev i 2016 afholdt i sommerferieugerne 26 - 31.

I efterårsferien i uge 42 er der åbne svømmehaller i Fladså Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Næstved Svømmehal.

Antallet af tilbud, oprettet i samarbejde mellem kommunens Kultur- og fritidsforeninger og andre aktører fordeler sig således:

År

Antal aktiviteter

Heraf aktiviteter med tilmelding

Antal deltager

Samlet antal deltager incl. åbne svømmehaller

2011

63

40

1045

5134

2012

63

55

1142

5142

2013

64

60

1524

5957

2014

68

66

1646

6210

2015

70

66

1418

6046

2016

66

62

1263

3781 *

I det samlede antal på 3781 deltagere mangler dem der benytter sig af tilbuddet om åbne svømmehaller i uge 42.

I 2016 aflyste vi 15 aktiviteter, hvor der enten ingen børn eller meget få børn var tilmeldt.

Det enkelte arrangements omfang varierer fra 1 dag til flere dage eller til en hel uge.

Center for Kultur og Borgerservice har et godt samarbejde med Næstved Ungdomsskole omkring tilmelding og betaling.

Markedsføring af de mange tilbud til børn og unge foregår via skolernes hjemmeside og skoleintra.

Derudover er Aktive Feriedage blevet markedsført med plakater på de 6 byporte, der er placeret ved indfaldsvejene til Næstved By samt annonce i Næstved Bladet på kommunens side.

Det samlede "katalog" med alle aktiviteterne ligger på Næstved Kommunes hjemmeside i tilmeldingsperioden og sommerferieugerne.

Budgettet i 2016 var på 689.737 kr. og der er en restsum på 188.828 kr., hvoraf forventes et forbrug på ca. 20.000 kr. til aktiviteter i efterårsferien i uge 42. Herudover disponeres 96.500 kr. til Aktive Feriedage trøjer.

Mindreforbruget indgår i Fritidsudvalgets økonomiske disponering som blev vedtaget på mødet den 6. oktober.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Fritidsudvalget beder administrationen om at undersøge søgningen til Aktive Feriedage ved at spørge udvalgte målgrupper.

Iøvrigt godkendt.
53. Dialogmøde med lokalområde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-19-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Planlægning af dialogmøde mellem Fritidsudvalget og lokalområde i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter dialogmødets afholdelse og indhold.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet at invitere til dialogmøde med et lokalområde i Næstved Kommune i løbet af deres valgperiode.

Administrationen foreslår at afholde dialogmøde med foreninger i området Sandved-Tornemark og Fuglebjerg i forbindelse med Fritidsudvalgets ordinære møde i februar 2017.

Af emner til drøftelse med foreningerne kunne være:

- samarbejde med øvrige foreninger

- udfordringer og muligheder

- fritidstilbud

- tiltag i gang

- faciliteter og adgang hertil

- puljer hvor man kunne gå sammen om at søge midler fra til fælles bedste - eksempelvis puljen "Landsbyklynger"

Sagen fremlægges til Fritidsudvalgets drøftelse og stillingtagen til dialogmødets afholdelse, herunder om der er særlige emner Fritidsudvalget ønsker at drøfte på dialogmødet.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Der inviteres til dialogmøde med lokalområdet Sandved-Tornemark og Fuglebjerg i forbindelse med Fritidsudvalgets ordinære møde i februar 2017.

Mødet afholdes i lokalområdet.

Der udarbejdes dagsorden med udgangspunkt i emner oplistet i sagsfremstillingen. I forbindelse med invitationen anmodes foreningerne om at fremsende deres ønsker til faciliteter og foreningen samt eventuelle punkter til dagsorden.
54. Orientering om ny version af Foreningsportalen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om ny version af Foreningsportalen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsportal i en ny version fra årsskiftet.

Foreningsportalen er mere end blot et bookingsystem. Det er også her foreningerne kan søge om godkendelse som folkeoplysende forening, søge om tilskud, søge oplysninger om andre foreninger m.m.

Systemet benyttes også af andre foreninger, borgere og virksomheder som vil orientere sig om foreninger samt låne f.eks. en Naturbase, Sjølundstårnet, grønne pladser og andet.

Af forbedringer kan nævnes:

 • Brugergrænseflade.
 • Tilpasning til mobile divices. (Iphone, ipad.)
 • Lettere inovativ benyttelse af systemet for foreninger, herunder ”genbooking” til sæson
 • Selvoprettelse som bruger af systemet (privat, firma, forening med nem-id/herefter valg om adgang med nem-id eller brugernavn/kode)
 • Mulighed for brugere at oprette "underbrugere".
 • Mulighed for selektiv udvælgelse af lokaler eller anlæg som kan bookes direkte.
 • Besked om ledig tid når anden forening afbooke tid
 • Digital løsning for ansøgning om at blive folkeoplysende forening.

Hertil kommer interne administrative forbedringer som udvidede muligheder for de lokale administratorer.

Systemet lever op til Digitaliseringsstyrelsens udviklingsvejledning for god selvbetjening.

På mødet vil løsningen blive præsenteret.

Supplerende oplysninger

Et af Fritidsudvalgets mål for perioden er ny version af Foreningsportalen.

Fritidsudvalgets fokusområde "Forenklet foreningsadministration" startede i 2013. Her indgik drøftelser og forslag til forbedring af den grafiske del af Foreningsportalen samt information. Informationsdelen blev omlagt fra Foreningsportalen til Næstved Kommunes hjemmeside og den grafiske del (brugergrænsefladen) løftes med den nye version.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Fritidsudvalget tager orientering og præsentation til efterretning.
55. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Vandkulturhus
 4. Justering af den administrative organisation i Næstved Kommune.
 5. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Til efterretning.
56. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.11.2016

Fraværende: Kåre Sørensen, Janne Skovgaard Kristensen, Søren Rasmussen og Pia Holgersen.

Intet til efterretning.


Sidst opdateret den 8. november 2016