Referat
Fritidsudvalget 6. oktober 2016

Dato

06.10.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


40. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Godkendt.
41. Orientering om arbejdet med Åben Skole

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.30.00-G01-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om arbejdet med at facilitere samarbejdet mellem foreninger og skoler i relation til Åben Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget fik en orientering om arbejdet med Åben Skole på deres møde i marts måned.

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksomheder eller museet.

Skolereformen indbyder foreningerne til at samarbejde med skolerne i Næstved Kommune, fordi det vil styrke elevernes faglighed og fordi det forventes at samarbejdet tiltrækker medlemmer til foreningens aktiviteter.

I det nye skoleår 2016/2017 er Næstved Kommune organisatorisk blevet samlet i 6 distrikter med fælles ledelse i de respektive distrikter.

Konsulent Lina Johansen vil orientere om arbejdet med at formidle kontakten mellem foreninger og skoler, som skal medvirke til at kommunens skoler i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Til efterretning.
42. Valg af næstformand til Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A30-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Valg af næstformand til Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger sin næstformand.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal vælge ny næstformand.

Jævnfør Fritidsudvalgets vedtægt vælger Udvalget selv deres næstformand.

Da Vedtægten ikke indeholder beskrivelse af regler for valg af næstformand, anvendes § 24 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse, hvor der står:

”Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer.

Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning.

Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.

Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.”

Supplerende oplysninger

Den tidligere næstformand er afgået ved døden.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Janne S. Kristensen valgt som næstformand.
43. Økonomisk råderum på folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-33-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Anvendelse af økonomisk råderum 2016 på Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter, at der indenfor det samlede økonomiske råderum på folkeoplysningsområdet disponeres til

 1. Ekstraordinært tilskud til de foreninger der har søgt om tilskud til træner-/lederuddannelse i 2016.
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle.
 3. Aktive Feriedage.

I det omfang den økonomiske ramme giver mulighed herfor.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har besluttet på deres møde den 13. september, at den af Fritidsudvalget reserverede pulje på 200.000 kr. er til rådighed for Fritidsudvalget i 2016. Kulturudvalget vil revurdere råderummet for 2017 på et møde primo 2017.

Det er administrationens vurdering, at der samlet på folkeoplysningsområdet vil være et yderligere økonomisk råderum bl.a. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen samt puljen til medlemstilskud, hvilket skyldes at Fritidsudvalget fastholdt den samme takst i 2016 som i 2015 til medlemstilskud af hensyn til en eventuel mulig budgetreduktion på 1%.

Det er administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget træffer beslutning om der skal ydes et ekstraordinært tilskud til de foreninger der har søgt og fået bevilget tilskud til træner-/lederuddannnelse i 2016.

Der blev søgt samlet om 722.000 kr. og der blev bevilget 381.000 til målgrupen u/25 år svarende til 65% af det samlede ansøgte beløb for denne målgruppe. Et ekstraordinært tilskud der giver 100% i tilskud svarer til ca. 341.000 kr.

Det er endvidere administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget træffer beslutning om at disponere eventuelt yderligere råderum til Temamøder for Frivillige Ildsjæle samt Aktive Feriedage indenfor det samlede økonomiske råderum på Folkeoplysningsområdet.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der er et rest budget på området folkeoplysning og fritidsaktiviteter, der vil kunne dække et ekstraordinært tilskud

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Godkendt med tilføjelse af at der som et ekstraordinært tilskud, i det omfang det er muligt, disponeres indkøb af grus til tennisklubber.

Bilag
44. Temamøder for frivillige ildsjæle 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-35-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Temamøder for frivillige ildsjæle i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. Godkender at forsætte med temamøder for frivillige ildsjæle i 2017.
 2. Udpeger arbejdsgruppe på 2 til 3 medlemmer.
 3. Bemyndiger arbejdsgruppen til at træffe afgørelse om planlægning af kursusrække indenfor den afsatte økonomi.
 4. Afsætter maksimum 120.000 kr. af budgettet på 140.000 til Fritidskonferencer til temamøderne.
 5. Godkender at der planlægges 6 til 8 temamøder i 2017.
 6. Tilkendegiver forslag til emner for temamøderne.
 7. Godkender at fortsætte samarbejdet med DGI Storstrømmen som kursusudbyder.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede i år 2012 at udbrede kendskabet til Næstved Kommunes nye Folkeoplysningspolitik, herunder det nye Fritidsudvalg, gennem afholdelse af fyraftensmøder, hvortil folkeoplysende, kulturelle og sociale foreninger var indbudt.

Siden da er der afholdt temamøder henholdsvis i for- og efterår.

Der har været indgået aftale med idrætsorganisationen DGI Storstrømmen som kursusarrangør. DGI er tovholder på de enkelte kurser, og en repræsentant fra Fritidsudvalget byder velkommen og orienterer om Fritidsudvalgets arbejde.

Eftersom at afvikling og planlægning af temamøder har fundet sted siden 2012 anbefaler Center for Kultur- og Borgerservice, at arbejdsgruppen planlægger hele året med en midtvejs information til Fritidsudvalget.

Supplerende bemærkning

Fritidsudvalget har som mål at udbyde tre Temamøder for frivillige foreninger hvert halve år.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er et rest budget på 130.985 kr. på området fritidskonferencer.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Ad indstillingens pkt. 2 blev Pia Holgersen og Janne S. Kristensen valgt. Det blev foreslået at Hanne Simonsen spørges om deltagelse. Alternativt deltager Kirsten Ærø.

De på mødet foreslået emner til temaer medtages i den videre sagsbehandling.

I øvrigt godkendt.
45. Medlemstilskuddets størrelse i 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fastsættelse af medlemstilskuddets størrelse i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

A. at taksten til medlemstilskud stiger med 12 kr. til de 0 - 18 årige og 6 kr til de 19-24 årige

eller

B. at taksten fastoldes og det anbefales Kulturudvaget at budgetomplacere 200.000 kr. til træner-/lederpuljen

eller

C. at taksten stiger med 6 kr. til de 0-18 årige og 3 kr. til de 19-24 årige og det anbefales Kulturudvalget at budgetomplacere 110.000 kr. til træner-/lederpuljen

Sagsfremstilling

Der ydes fuldt medlemstilskud til de 0-18 årige og halvdelen af dette til de 19-24 årige.

Herudover ydes der et særligt medlemstilskud til de 0-18 årige.

Handicapforeninger kan modtage taksten gange tre.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent til foreningen.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) indstilling om størrelsen af medlemstilskuddet tager afsæt i de tidligere års ansøgninger og bevillinger. Disse år viser et fald i det samlede antal medlemmer der søges tilskud til.

Det kan konstateres, at der de foregående år har været midler tilbage i puljen som Fritidsudvalget har besluttet anvendt til ekstra udbetaling af tilskud til træner- /lederuddannelse til foreningerne.

Kulturudvalget vil primo 2017 drøfte økonomisk råderum på 200.000 kr. på Folkeoplysningsområdet.

Fritidsudvalget har reserveret 150.000 kr. på rammen til medlemstilskud til eventuel del realisering heraf.

Kulturudvalget har besluttet realisering af reduktion på 1% (hverdagseffektivisering) for 2017, men ikke for 2018.

I 2016 resterer der ca. 400.000 hvoraf de 150.000 er reserveret jf. ovenfor.

Det vil være muligt efter administrationens skøn at lade taksten til medlemstilskud stige. Alternativt at fastholde taksten og foreslå en budgetomplacering på 200.000 til træner-/lederpulje, som mindreforbruget har været anvendt til de foregående år. En mulighed er også en kombination heraf.

Supplerende

En stigning på 2 kr. til de 0 - 18 årige og 1 kr. til de 19 - 24 årige svarer til en udgift på ca 30.000 kr.

Budgetforlig for 2017 er indgået 21. september, og det forventes at budgettet for 2017 godkendes ved 2. behandlingen i Byrådet den 11. oktober.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Evt. Kulturudvalget afhængig af beslutning

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget beslutter, at taksten til medlemstilskud stiger med 6 kr. til de 0-18 årige og 3 kr. til de 19-24 årige.

Bilag
46. Forsøgs- og Udviklingspuljen 2017 - valg af tema

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Valg af tema for 2017 til Forsøgs- og Udviklingspuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. Godkender, at der forlods afsættes 50.000 kr. til projekter "Åben Skole"
 2. Beslutter tema for Forsøgs- og Udviklingspuljen 2017

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal vælge tema til Forsøgs- og Udviklingspuljen for 2017.

I 2014 valgte Fritidsudvalget at undlade at angive et tema for at gøre puljen mere åben for ansøgninger.

I 2015 også uden et tema men en beskrivelse af eksempler på hvad der kunne søges støtte til.

I 2016 fortsat uden tema og med beskrivelse af eksempler på hvad der kunne søges støtte til

Ingen af disse tiltag synes dog at have den ønskede effekt om flere ansøgninger til forsøgs- og udviklingsprojekter.

Det vil være Center for Kultur og Borgerservices anbefaling at Fritidsudvalget drøfter muligheden for, at der i lighed med sidste år forlods afsættes 50.000 kr. til projekter "åben skole".

Dette som incitament for foreninger til at indgå i partnerskaber med skoler, som koordinatoren til "åbne skole" kunne være med til at facilitere.

Endvidere kunne Fritidsudvalget drøfte Fritidsudvalgets mål om at modernisere Forsøgs- og Udviklingspuljen yderligere.

Supplerende bemærkning

Fritidsudvalget har reserveret 25.000 kr. til delvis realisering af økonomisk råderum på 200.000. Kulturudvalget vil drøfte dette økonmiske råderum primo 2017.

I 2016 er der indtil videre modtaget 5 ansøgninger til puljen hvoraf 3 er blevet godkendt til at modtage støtte.

I 2015 er der modtaget 8 ansøgninger til puljen hvoraf 5 er blevet godkendt til at modtage støtte. Heraf var en et starttilskud.

I 2014 blev der modtaget 9 ansøgninger hvoraf 6 modtog tilskud.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Ad 2 blev temaet "Intet Tema" i lighed med foregående år.

I øvrigt godkendt.

Bilag
47. Drøftelse af kriterier for tildeling af lokaletilskud til aftenskoler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.15-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af kriterier for tildeling af lokaletilskud til aftenskoler i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter kriterier for tildeling af lokaletilskud til aftenskoler i Næstved.

Sagsfremstilling

Aftenskolen AOF har fremsendt ønske om, at Fritidsudvalget drøfter kriterier for tildeling af lokaletilskud til aftenskoler i Næstved, med henblik på en ændring af disse.

Lov om folkeoplysning beskriver at der kan ydes lokaletilskud til aftenskoler med minimum 75% af driftsudgifter til almindelige lejede eller egne ejede lokaler.

Det fremgår, at der kun er pligt til at yde tilskud, hvis det ikke har været muligt at anvise et egnet lokale.Et egnet lokale er typisk et almindeligt klasselokale beliggende i foreningens lokalområde.

Faglokaler samt lokaler med særligt udstyr eller lignende vil således ikke være omfattet af tilskudsforpligtelsen.

Det er muligt jf. loven at nedsætte tilskuddet hvis driftsudgifterne til et almindeligt lokale ikke:

- står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt

- svarer til det normale udgiftsniveau for et til formålet passende lokale på egnen

Det skal sikres, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige vilkår for virksomhed med samme funktion og indhold.

I henvendelsen fra AOF foreslås en fordelingsnøgle efter lokaleudgifter eller en fordeling efter aktivitetsniveau. Forslaget er ikke yderligere uddybet. Administrationen har i vedlagte bilag vist eksempler på AOF forslag.

Konsekvens ved forslaget fra AOF er en omfordeling af eksisterende bevilgede tilskud til aftenskoler, som generelt vil betyde et mindre tilskud til øvrige aftenskoler.

En anden konsekvens er, at:

- modellen med fordeling efter lokaleudgift vil gå imod afgørelse som er truffet jf. lov om folkeoplysning, hvor der er truffet beslutning om tilskudsgrundlag (lokaleudgift).

- der i modellen med aktivitetsniveau (tilskud til voksenundervisning) ikke er et direkte forhold til lokalet, hvortil der modtages lokaletilskud.

Administrationen kan ikke anbefale modellen foreslået af AOF.

Sagen fremlægges til Fritidsudvalgets drøftelse.

Supplerende oplysning

AOF er blevet spurgt om de har fremsendt deres forslag til Aftenskolernes Samråd i Næstved samt om der er en særlig grund til at AOF fremhæver "objektive kriterier" i deres henvendelse. AOF's svar vedlagt sagen. På side 2 sidste afsnit og ud vedrører ikke Fritidsudvalgets principielle drøftelse af lokaletilskud, men AOF's konkrete beslutning om lokaletilskud og remonstration heraf.

Historisk er den enkelte aftenskoles ansøgning vurderet på det respektive tidspunkt den er indgivet. Efter bevilling af et evt. lokaletilskud har der været ansøgt løbende og siden 2011 for 3 år ad gangen.

De aftenskoler der har maksimeret aftale om tilskudsgrundlag er indgået på frivillig basis.

Da budgetrammen til lokaletilskud til aftenskoler pt. er udnyttet fuldt ud, er det ikke muligt at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud eller udvidelse af eksisterende aftaler til aftenskoler.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Drøftet

Fritidsudvalget kan ikke tilslutte sig AOFs forslag om ny fordeling.
Administrationen opfordres til at gå i dialog med aftenskolerne omkring lokaleoptimering og faciliteter.
Dialogen skal være drevet af et fælles ønske om udvikling.

Bilag
48. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Møde med NIU
 4. Vandkulturhus
 5. Ny version af Foreningsportalen
 6. Justering af den administrative organisation i Næstved Kommune.
 7. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Til efterretning.
49. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget 06.10.2016

Fraværende: Hanne Simonsen og Søren Rasmussen.

Tidskrifterne:

- Spektrum nr. 10, september 2016

- FORA nr. 3, oktober 2016

fremlagt til orientering.


Sidst opdateret den 10. oktober 2016