Referat
Fritidsudvalget 8. september 2016

Dato

08.09.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


33. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Janne S. Kristensen var fraværende.

Godkendt.
34. Supplering af medlem i Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A08-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet


Godkendelse af at kandidat Kåre Sørensen indtræder som medlem af Fritidsudvalget for den resterende valgperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kandidat Kåre Sørensen indtræder i Fritidsudvalget for resten af valgperioden.

Sagsfremstilling

Iflg. vedtægt for Fritidsudvalget fremgår det af § 5, at hvis et medlem udtræder af Fritidsudvalget, kontaktes den kandidat, med flest stemmer indenfor den repræsenterede gruppe, der ikke blev valgt.

Denne kandidat er Kåre Sørensen for idrætsområdet. Kåre Sørensen er blevet kontaktet og er villig til at indræde som medlem af Fritidsudvalget.

Foreningen Næstved Sportsdykkerclub opstillede ved valget i 2014 Kåre Sørensen.

I Lov om Folkeoplysning fremgår det, at der kan ydes diæter, tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse jævnfør reglerne i Lov om kommuners styrelse.

I Lov om kommuners styrelse har personer krav på godtgørelse til kørsel. Godtgørelsen er obligatiorisk og kan ikke fraviges, men udbetaling af vederlæggelse og godtgørelser fordrer, at byrådet har konfirmeret udvalgsudpegningerne. Byrådets udpegning af det enkelte medlem er en forudsætning for, at personer kan modtage vederlæggelse og godtgørelser i henhold til politiske beslutninger og lovgivning herom.

Supplerende

Tidligere medlem Jørgen Rasmussen er afgået ved døden hvorfor supplering finder sted.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Janne S. Kristensen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
35. Økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-33-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af samt beslutning om økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter af fastholde deres reservering af:

- 25.000 på Forsøgs- og udviklingspuljen

- 25.000 på Fritidsejendomme

- 150.000 på Medlemstilskud

til realisering af økonomisk råderum på 200.000 og oversender sagen til Kulturudvalget for beslutning om anvendelse af dette.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget er af Kulturudvalget blevet bedt om at finde et økonomisk råderum på 200.000.

Fritidsudvalget besluttede på deres sidste møde, at der foreløbig blev reserveret 25.000 på Forsøgs- og udvilingspuljen, 25.000 på Fritidsejendomme og 150.000 kr. på medlemstilskud.

Kulturudvalget har besluttet på hvilke områder realisering af effektiviseringer på 1% i 2017 skal ske. Folkeoplysningsområdet berøres alene af en frivillig aftale med foreningen bag Marvede gl. Skole om et mindre driftstilskud, som vil betyde en reduktion af budgettet til Fritidsejendomme på 150.000 kr.

Arbejdet med behandling af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger for perioden 2017 - 2019 er næsten færdigt. Det er administrationens vurdering, at der stadig vil være balance på den samlede lokaletilskudsramme i 2017. Den samlede ramme afholder udgifter til lokaletilskud til folkeoplysende foreningers anvendelse af selvejende tør- og vådhaller samt egne og lejede private lokaler og anlæg. Endvidere indgår gebyrindtægt for benyttelse af kommunale lokaler og anlæg.

Der henvises i øvrigt til orienteringsag på samme møde for Fritidsudvalget som denne sag om lokaletilskudsaftaler for perioden 2017 -2019.

De faste aftaler om lokaletilskud for 2016 er udbetalt. Der mangler at blive udbetalt lokaletilskud for foreningernes benyttelse af selvejende tør- og vådhaller for det sidste halve år. Disse tilskud udbetales månedligt ligesom gebyr indtægten er afhængig af benyttelsen.

Det er administrationens forsigtige skøn, baseret på det første halve år samt tidligere år, at der vil være en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 2-300.000 kr.

Administrationen kan ikke anbefale et flerårigt økonomisk råderum (budgetreduktion) på rammen til lokaletilskud, da det skønnes, at dette vil betyde et merforbrug på dette område.

Der er udbetalt medlemstilskud for 2016. Der resterer af denne pulje ca. 400.000 kr. Det skyldes bl.a., at Fritidsudvalget besluttede at fastholde taksten til medlemstilskud som den var i 2015 af hensyn til en mulig realisering af effektiviseringer på 1 %. Denne 1 % reduktion er jf. budgetstrategien besluttet for 2016-2019. Kulturudvalget har jf. ovenfor peget på andre områder til realisering af denne reduktion i 2017. Der er ikke truffet beslutning om realisering i 2018-2019.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse og beslutning om økonomisk råderum.

Supplerende

Fritidsudvalget har tidligere år besluttet at omprioritere uforbrugte midler indenfor området, til ekstra tilskud til træner- og lederuddannelse. Det vil være administrationens anbefaling, afhængig af Fritidsudvalgets beslutning om økonomisk råderum, at afvente Kulturudvalgets beslutning om anvendelsen af dette.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Kulturudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Janne S. Kristensen var fraværende.

Godkendt.

Bilag
36. Orientering om lokaletilskudsaftaler 2017 - 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om lokaletilskudsaftaler for 2017 - 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgninger om 3-årig lokaletilskudsaftaler for 2017 - 2019 er stort set færdigbehandlet og bevillinger er fremsendt.

Ved behandling af ansøgninger er følgende parametre indgået i den konkrete individuelle vurdering af ansøgningerne:

 • tilskudsgrundlaget, som den tidligere aftale er baseret på, kan være 6 år gammelt, da det sidste gang var muligt at ansøge om forlængelse af tidligere aftale om lokaletilskud
 • medlemstal
 • om driftsudgifterne overstiger takst pr. time på 128,65 jf. folkeoplysningsbekendtørelsen §16
 • tilskud fra klimapulje som burde nedsætte udgifte til el, vand eller varme
 • individuelle forhold
 • maksimerede ordninger

Der er alene tale om faktorer som har indgået i det samlede grundlag for vurderingen af de enkelte ansøgninger.

Kulturudvalgets beslutning om, efter anbefaling fra Fritidsudvalget, at indtægter ved udlejning til anden almennyttig forening ikke skulle fradrages indtægtsgrundlaget er alene angivet anvendt af 4 foreninger med en samlet indtægt på 11.500 årligt.

Denne beslutning er gældende som forsøgsordning og skal evalueres inden udgangen af 2016.

Det forventes at de nye aftaler udgør mellem 2,8 - 3,0 millioner kr. I 2015 udgjorde beløbet ca. 3 millioner.

Det er administrationens vurdering, at den samlede ramme til lokaletilskud inkl. tilskud til foreningers benyttelse af de selvejende haller kan overholdes.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i buget 2017-2019 er afsat 3 mio. kr. til lokaletilskudsaftaler.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Hanne Simonsen ønsker ført til protokol, at hun mener, at tilskuddet angivet under AOF i bilagene for 2016 og 2017-2019 både indholder lokaletilskud til AOF og DSU.

Administrationen vil kontakte AOF for en udredning af dette.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
37. Fritidsudvalget - opfølgning på mål

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-16-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Drøftelse af status på Fritidsudvalgets mål i den eksisterende valgperiode.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter status på de vedtagne mål for Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 2. oktober 2014 følgende 12 mål:

1. Mødes med Kulturdvalget 1 gang årligt + formandsmøder

2. Afholdelse af tre dialogmøder om året

3. Udbyde tre Temamøde for frivillige foreninger hvert halve år

4. "Event for unge" en gang i perioden

5. Modernisere Forsøgs- og Udviklingspuljen

6. Følge skolereformen i relation til foreningernes virke

7. Revitalisere den organiserede idræts samråd i Næstved

8. Udarbejde oplæg og søge projektmidler

9. Udredning af lokaletilskud

10. Skabe synlighed på lokale kapacitet og udnyttelsesgrad

11. Simple målinger på effekt

12. Ny version af foreningsportalen.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse samt status.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Den givne status på Fritidsudvalgets 12 mål taget til efterretning.
38. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Forslag til lovændring FOL – demokrati, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder
 3. Temamøder for frivillige ildsjæle
 4. Foreningernes dag lørdag 3. september.
 5. Aktive Feriedage
 6. Vandkulturhus
 7. Møde med rideklubber d. 6. oktober
 8. Simple målinger på effekt.
 9. Opfølgning på dialogmøder med aftenskoler og NIU.
 10. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Ad 1 - Fritidsudvalget udtaler deres forundring over at Udvalgets anbefaling til anlæg ikke kan ses behandlet af Kulturudvalgets beslutning af 16. august 2016.

Ad 3 - Tonny Ploug byder velkommen den 15/9, Torben Stenstrup den 26/10 og Janne S. Kristensen den 23/11.

Ad 10 - Sager til Fritidsudvalgets møde tilføjes. Valg af næstformand, drøftelse af regler for lokaletilskud til aftenskoler og Temamøder 2017.

Henvendelse fra AOF om at de ønsker, at Fritidsudvalget drøfter en ny og anderledes fordeling af lokaletilskud til aftenskoler fra 2017 og fremover.

I øvrigt til efterretning.
39. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sage til efterretning/orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering

Foreningsblade:

1. HMIF nr. 2 august 2016

Tidsskrifter

Spektrum nr. 9 juni 2016

Fora magasinet juli 2016

Andet

Fakta om ædringer af folkeoplysningsloven (er pt. i høring)

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.09.2016

Til efterretning.

Bilag


Sidst opdateret den 12. september 2016