Referat
Fritidsudvalget 9. juni 2016

Dato

09.06.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


27. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.06.2016

Jørgen Rasmussen var fraværende.

Godkendt.
28. Anbefaling af kommende anlæg på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af anbefaling af anlægsprioritering til budgetprocessen 2017 - 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget træffer beslutning om afgivelse af anbefaling til anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget drøftede på deres møde den 12. maj budget 2017 - 2020.

Det blev besluttet, at det på kommende møde skulle drøftes hvorvidt Fritidsudvalget skal udtale sig om anlægsprioriteringer på området.

På Næstved Kommunes budget blog til Kulturudvalget ligger der 2 forslag. En om tilbygning til eksisterende Glumsø Hal samt en anden om "Kreativt Akivitets Felt" i Tappernøje.

Kulturudvalget behandler sag om anlæg på deres møde den 6. juni, hvor det er hesigten at de prioriterer anlæg 2017 - 2020. Kulturudvalgets prioritering vil være kendt når Fritidsudvalget holder deres møde.

Supplerende bemærkning

Kultuduvalget har udtalt på dialogmøde med Fritidsudvalget, at de gerne så Fritidsudvalget udtale sig om anlægsprioriteringer på området.

Facilitets- og Udviklingsplan for Næstved Kommune 2009 har været retningsgivende for anlægsprioriteringer. Aktuelt kan nævnes rapportens forslag om "Udvikling af vandhus", hvor byrådet har besluttet at udbyde opgaven.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.06.2016

Jørgen Rasmussen var fraværende.

Yderligere forslag fra Kulturudvalgets budgetblog "Cafee i Næstved Skaterhal" omdelt.

Fritidsudvalget anbefaler Kulturudvalget,:

  1. at følgende anlæg i prioriteret rækkefølge indarbejdes i anlægsbudget 2017 - 2020:

A. yderligere 2 millioner til anlæg af kunstgræsbane på Rolighedsvej i Næstved

B. 5 millioner til anlæg af kunstgræsbane i Mogenstrup/Lov

C. 3,2 millioner til projekt Ny Hal 2/tilbygning i Glumsø

D. 2 millioner til årlig pulje til forbedring/renovering af folkeoplysende foreningernes egne lokaler/foreningshus/aftenskolernes hus

2. at fremme projekt "Street Mekka" hvor der er afsat 9 millioner i 2019

3. at udskyde anlæg af skøjtebane og bruge de afsatte 5 millioner i 2020 til andet

4. at træffe beslutning om forslag fra budgetblog om:

A. Kreativt Aktivitets Felt 32.000

B. Cafee i Næstved Skatehal 80.000

5. at arbejde for at det afsatte årlige beløb i årene 2016 - 2018 på 250.000 under Ejendomsudvalget kaldet "Tilgængelighedspulje" videreføres i årene frem til afhjælpning af mangler m.v.

6. at arbejde for at kommunale skove ikke sælges da det kan have en utilsigtet negativ konsekvens for aktiviteter i disse for borgere/brugere.

Fritidsudvalget udtaler, at det er deres generelle anbefaling at projekter medfinansieres af ansøgere selv eller ved at de søger fonde til deres projekt.

Bilag
29. Fritidsudvalgets valg af priserne Årets Forening og Årets ildsjæl 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-9-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget beslutter, hvem der modtager prisen Årets forening 2016 og Årets ildsjæl 2016 den 3.september på Foreningernes Dag i Rådmandshaven.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger den nedsatte arbejsgruppes anbefaling.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har modtaget fire indstillinger til prisen Årets ildsjæl 2016 og 2 indstillinger til Prisen Årets forening 2016.

Fritidsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe omfattende tre af udvalgets medlemmer.

Arbejdsgruppen har afholdt møde den 20.maj, og gennemgået de modtagne indstillinger, sådan at der nu foreligger en anbefaling til valg af prismodtagere til Fritidsuvalgets beslutning.

Begge priser indbefatter et diplom, en buket blomster samt 10.000 kr.

Prisuddelingen varetages af Fritidsudvalgets formand Torben Stenstrup, og finder sted i Rådmandshaven i forbindelse med arrangementet Foreningernes Dag lørdag den 3.september 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i budgettet, er afsat et beløb til at kunne afholde disse udgifter.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.06.2016

Jørgen Rasmussen var fraværende.

Godkendt.
30. Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning om medlemstilskud foregår elektronisk via foreningsportalen, og fristen for at søge er den 1. april.

Der er modtaget ansøgninger om medlemstilskud fra 132 foreninger, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - idrætsforeninger, spejderforeninger samt øvrige børne- og ungdomsforeninger.

Opgørelse over antal medlemmer

2016

2015

2014

Antal medlemmer

0-18 år

12.803

13.169

13.030

Antal medlemmer

19 - 24 år

1.425

1.692

1.546

Antal medlemmer

25 år og derover

9.824

10.424

10.728

Samlet antal

24.052

25.247

25.308

Tilskuddet udgør i

2016

2015

2014

Aldersgruppen 0 - 18 år

216 kr.

216 kr.

222 kr.

Særligt tilskud til aldersgruppen 0 - 18 år

43 kr.

43 kr.

43 kr.

Aldersgruppen 19 - 24 år

108 kr.

108 kr.

111 kr.

Den samlede sats for de 0 - 18 år er i 2016 259 kr.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent i foreningen.

Aldersgruppen 25 år og derover modtager ikke medlemstilskud.

Supplerende oplysninger

Der er 16 foreninger mindre end i 2015 der har søgt, hvor det samlede antal var 148 foreninger. Af de 16 foreninger er der 3 foreninger der er nedlagt.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Budgettet for 2016 er på 3.820.850 kr. Pr. 31. maj er der et forbrug på 3.382.516 kr. - restpulje på 438.334 kr.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.06.2016

Jørgen Rasmussen var fraværende.

Godkendt.
31. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

  1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
  2. Temamøder for frivillige ildsjæle
  3. Aktive Feriedage
  4. Vandkulturhus
  5. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.06.2016

Jørgen Rasmussen var fraværende.

Der blev endvidere orienteret om:

- BDO foreningsrevision.

- Ungdomsskolen bestyrelsesmøde.

- Kursus Den Åbne Skole

- Aftenskolernes dialogmøde den 15. juni

- Idans konference

I øvrigt til efterretning.
32. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.06.2016

Jørgen Rasmussen var fraværende.

Intet.


Sidst opdateret den 13. juni 2016