Referat
Fritidsudvalget 12. maj 2016

Dato

12.05.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


19. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

Godkendt.
20. Orientering om Budgetstrategi 2017 - 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om Næstved Kommunes Budgetstrategi 2017 - 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I Budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2017 - 2020.

De politiske udvalg skal udarbejde budgetforslag for henholdsvis drifts- og anlægsramme.

Kulturudvalget har behandlet budget på deres møder den 29. marts og 25. april. De vil igen behandle sagen på deres møde den 9. maj.

På driftsområdet skal Kulturudvalget beslutte 1% reduktion svarende til ca. 1,2 million for hvert af årene 2017 - 2019. De besluttede på deres møde den 25. april at administrationen fremlægger forslag til prioriteringer på Udvalgets næste møde.

Eventuel omfordeling og prioritering af anlægsrammen vil også blive behandlet på Kulturudvalgets møde den 9. maj.

På Næstved Kommunes hjemmeside er budgetblok åben for kommentarer og forslag til budget. Her ligger også det samlede budgetmateriale.

Kulturudvalget har besluttet takster og politikområdemålfor 2017. Som mål fortsættes med mål for 2016 "Kulturpolitik".

Det blev endvidere besluttet ikke at afholde supplerende borgermøde om budgettet.

Center for Kultur og Borgerservice vil på mødet give en uddybende orientering.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

Fritidsudvalget besluttede, at de på næste møde vil drøfte en anbefaling af anlægsønsker.

Allan Dinesen ønskede følgende ført til protokol:

Allan D. gør opmærksom på behovet for opgradering af Næstved Stadion med lys og varme, samt at det er hans opfattelse, at der bør afsættes de nødvendige midler til anlæggelse af kunstgræsbaner i Næstved Kommune.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
21. Økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-33-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af muligheder for at finde økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget forsat drøfter muligheder for at finde økonomisk råderum, samt tilkendegiver eventuelle områder administrationen skal udarbejde forslag til.

Sagsfremstilling

På Fritidsudvalgets sidste møde blev muligheder drøftet til hvordan der bliver skabt et økonomisk råderum i 2016 på de fleste af de 200.000, som Kulturudvalget gav Fritidsudvalget som opgave.

Fritidsudvalget besluttede at:

 1. KU's anlægsprioriteringer skulle forelægges
 2. kommentarer og forslag fra Kulturudvalgets budgetblok forelægges
 3. administrationen kommer med spareforslag på "Drift af fritidsejendomme"
 4. Administrationen kommer med beregning på ophør af t-shirt til Aktive Feriedage.

Ad 1

Kulturudvalget behandler først prioritering af anlægsramme på deres møde den 9. maj. På det tidspunkt er dagsorden udsendt til Fritidsudvalget så eventuel prioritering kan eftersendes eller tages med til mødet.

Ad 2

Der vedlægges kommentarer og forslag fra budgetblog.

Ad 3

Administrationen er af Kulturudvalget blevet bedt om at komme med forslag til prioriteringer til opnåelse af 1% reduktion på området svarende til samlet ca. 1, 2 million kr. Disse behandles af Kulturudvalget på deres møde den 9. maj hvorefter administrationen kan sikre Fritidsudvalgets et oplyst grundlag for evt. spareforslag på "Drift af fritidsejendomme".

Ad 4

Den skønnede udgift er 60.000 kr. til børnene og 20.000 kr. til instruktører/ledere.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

Fritidsudvalget drøftede og besluttede, at der foreløbig

- reserveres 25.000 kr. på Forsøgs- og Udviklingspuljen

- reserveres 25.000 kr. på Fritidsejendomme

- reserveres 150.000 kr. på Medlemstilskud

til imødekommelse af økonomisk råderum på 200.000 kr.

På Fritidsudvalgets møde i september tages endelig stilling til realiseringen af det økonomiske råderum på 200.000. Det forventes samtidig, at der er et samlet overblik på lokaletilskudsaftaler for 2017-2019, opgørelse af medlemstilskud samt kendskab til Kulturudvalgets realisering i 2017 af effektiviseringer på 1% på det samlede område.

Bilag
22. Afregning af tilskud til voksenundervisning 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Afregning af tilskud til voksenundervisning for året 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter at:

1.

- yde supplerende tilskud til AOF med 147.000 kr.

- yde supplerende tilskud til GOK med 39.754 kr.

-yde et ekstra ordinært tilskud til LOF ved at eftergive tilbagebetaling på uforbrugt tilsagn for LOF i 2015 på 117.937 kr., som administrationen kan effektuere, når det sidste anmmodede materiale fra LOF foreligger

eller

2.

- afslå at yde et ekstra ordinært tilskud til LOF

- yde supplerende tilskud til AOF med 239.876 kr.

- yde supplerende tilskud til GOK med 64.815 kr.

Sagsfremstilling

Der blev givet samlet tilsagn til aftenskolerne for 3.183.600 kr. i 2015.

De fremsendte regnskaber fra aftenskolerne viser et samlet uforbrugt tilsagn på 304.691 kr. fordelt med:

- 239.876 til undervisning

- 64.815 til 10% pulje

Opmærksomheden skal særligt henledes på det uforbrugte tilsagn til Liberalt Oplysningsforbund (LOF) som samlet skal tilbagebetale 117.937 kr. Dette skyldes iflg. foreningen de organisatoriske udfordringer de har haft.

LOF bekræftede i juli måned 2015 på forespørgsel fra Center for Kultur og Borgerservice, at de forventede at bruge det fulde tilsagn.

Af det uforbrugte tilsagn på 304.691 har AOF Næstved & Susålandet og Gigtforeningens Oplysningskreds (GOK) søgt om supplerende tilskud på henholdsvis 252.395 og 42.319 - i alt 294.714 kr.

Normal praksis ville være at CKB ville udbetale det ansøgte jf. regler for tilskud til voksenundervisning.

I år grundet LOF's udfordringer, som også har resulteret i manglende ansøgning om udbetaling af nedsat deltagerbetaling for 2014 og 2015 på samlet ca 125.000 kr., fremlægges sagen for Fritidsudvalget for mulig beslutning om eftergivelse af tilbagebetaling af uforbrugt tilsagn i 2015.

Det er Center for Kultur og Borgeservice's:

- opfattelse, at LOF's økonomiske udfordring skyldes manglende ansøgning om tilskud for nedsat deltagerbetaling.

- hensigt, ved bevilling af ekstra tilskud, at føre skærpet kontrol med foreningen i 2016 og 2017.

- hensigt, at invitere aftenskolerne til drøftelse af et muligt strategisk samarbejde.

Supplerende

CKB har holdt dialogmøde med LOF om foreningens virke. På generalforsamling er der valgt fuldtallig bestyrelse samt der er ansat ny skoleleder.

Det samlede regnskab for 2015 udviser et underskud på 60.000 kr. Dette under forudsætning af at Næstved Kommune udbetaler tilskud til nedsat deltagerbetaling for 2014 og 2015.

Foreningens egenkapital er på 60.000.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

I indstillingens pkt. 2 fremgår beløb til henholdsvis AOF og GOK. Beløbene er faktuelt forkerte. De rigtige er henholdsvis 252.395 og 42.319 kr. som det fremgår af sagsfremstillingen.

Indstillingens punkt 1. godkendt.

Bilag
23. Fritidsudvalgets Priser - retningslinjer

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-11-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Center for Kultur & Borgerservice fremlægger nye retningslinjer for priserne Årets ildsjæl og Årets foreneing til udvalgets beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender de foreslåede retningslinjer.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har gennem en årrække uddelt de to priser Årets forening og Årets ildsjæl med baggrund i gældende regelsæt, hvor alle foreninger og ildsjæle uanset foreningstype kunne udvælges.

Retningslinjerne foreslås nu ændret sådan, at priserne fremover fortrinsvis reserveres indstillinger af personer eller foreninger, der virker i en folkeoplysende forening hjemhørende i Næstved.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

De på mødet faldne bemærkninger om redaktionelle ændringer indarbejdes og retningslinierne er godkendt.

Bilag
24. Orientering om tilskud til træner-/lederuddannelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-54-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilskud til foreninger til afholdte udgifter til uddannelse af trænere og ledere i 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 47 ansøgninger om tilskud fra puljen til instruktør-, træner- og lederuddannelsen, som fordeler sig med 36 ansøgninger fra idrætsforeninger, 10 fra spejderforeninger og 1 fra øvrige foreninger.

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb er på i alt 722.000 kr., som fordeler sig med 588.000 kr. til målgruppen under 25 år og med 134.000 kr. til målgruppen over 25 år.

Der har deltaget i alt 620 kursister, heraf 461 hvor målgruppen er under 25 år og 159 til målgruppen over 25 år.

Regelsættet åbner mulighed for, at Fritidsudvalget forlods kan prioritere en del af den samlede pulje til særlige uddannelsestemaer. Dette har Fritidsudvalget ikke valgt at gøre.

I regelsættet fremgår det, at Fritidsudvalget prioriterer tilskudsrammen til gavn for børn og unge under 25 år. I det omfang rammen ikke opbruges, kan der ydes helt eller delvis tilskud til gavn for øvrige.

Det samlede ansøgte beløb overstiger rammens størrelse.

Rammen kan ikke dække fuldt tilskud til målgruppen under 25 år, men kun svarende til 64,8% af det ansøgte beløb.

Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til målgruppen over 25 år.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i budget 2016 er afsat en pulje på 381.469 kr. til Leder og trænerkurser.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
25. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. Dialogmøde med NIU kl. 19.00 – invitation sendt til NIU.
 4. Ansøgninger lokaletilskud 2017 – 2019.
 5. Ansøgninger medlemstilskud 2017.
 6. Aktive Feriedage.
 7. Vandkulturhus
 8. Dialogmøder om ny Kulturpolitik 6/6, 16/8 og 13/9
 9. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

I konference "Friluftsliv på tværs" 21. juni deltager formanden.

I øvrigt til efterretning.
26. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.05.2016

Pia Holgersen, Søren Rasmussen og Jørgen Rasmussen var fraværende.

Tidsskrift:

Kultur & Fritid nr. 1 2016 omdelt.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 17. maj 2016