Referat
Fritidsudvalget 7. april 2016

Dato

07.04.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


12. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

Godkendt.
13. Økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-33-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af muligheder for at finde økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter muligheder for at finde økonomisk råderum, samt tilkendegiver eventuelle områder administrationen skal udarbejde forslag til.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget gav Fritidsudvalget en opgave i 2015, med at finde et råderum på 300.000 til 500.000 kr. Fritidsudvalget har fundet 300.000 og skal arbejde for at nå de fleste af de sidste 200.000 i 2016.

Fritidsudvalget fik til opgave at drøfte og stille forslag til en ændret fordeling af tilskud, samt beskrive afledte konsekvenser af en sådan.

Dette har bl.a. til formål at realisere de sidste 200.000 kr., men også ruste området så der bliver yderligere råderum til bl.a. at yde tilskud til nye foreninger.

Fritidsudvalget kan på et senere dialogmøde med Kulturudvalget gennemgå et sådant forslag.

Fritidsudvalget drøftede og besluttede på deres møde den 10. marts, at "Administrationen fremlægger katalog på kommende møde for Fritidsudvalget med muligheder og konsekvenser for mulige reduktioner på de enkelte områder."

Vedlagt katalog over Folkeoplysningsområdet muligheder hvor Fritidsudvalget kan tage afsæt i deres drøftelser.

Supplerende

Budgettet på folkeoplysningsområdet er i 2016 reduceret med 1% - "hverdagseffektiviseringer".

I budgetstrategien for 2017 og frem fremgår det, at der skal reduceres med 1% i hvert af årene 2016-2019 jf. effektiviseringsstrategien. Kulturudvalget har deres første behandling af Budget 2017 den 29. marts, og har her mulighed for at tilkendegive hvordan reduceringen skal effektiviseres.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

KU´s anlægs prioriteringer forelægges på næste møde.

Budgetforslagene på Kulturudvalgets blog på hjemmesiden forelægges på næste møde.

Administrationen kommer med spareforslag på ”Drift af fritidsejendomme”.

Administrationen kommer med beregning til ophør af t-shirt til Aktive Feriedage.

Bilag
14. Valg af priskomité vedrørende Årets Ildsjæl og Årets Forening

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-8-16

Resume

Kompetenceudvalg:Fritidsudvalget


Fritidsudvalget nedsætter en priskomité til udvælgelse af kandidater til modtagelse af udvalgets priser Årets Ildsjæl og Årets Forening 2016 i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger en priskomité.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget uddeler årligt de to priser Årets Forening og Årets Ildsjæl i Næstved i forbindelse med Mærk Næstved Foreningernes Dag

Fritidsudvalget vælger, blandt sine medlemmer, 3 til 4 personer til priskomiteén.

Indkaldelse af kandidater til de to priser sker ved annoncering i april måned under Nyt fra Næstved og på Næstved Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsfristen er fastsat til den 15.maj 2016.

Priskomitéen mødes ultimo maj for at behandle de indkomne indstillinger med henblik på en anbefaling til Fritidsudvalget, om hvem der foreslås valgt som Årets Forening og Årets Ildsjæl 2016.

Priskomitéen fremlægger sine indstillinger for udvalget, forventeligt på udvalgets ordinære møde i juni måned, til endelig godkendelse.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

FU udpegede Janne Kristensen, Tonny Ploug og Pia Holgersen.
15. Mærk Næstved Foreningernes Dag 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-7-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget beslutter sin deltagelse og sin rolle i Mærk Næstved Foreningernes Dag lørdag den 3.september 2016 i Rådmandshaven i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. Beslutter om udvalget deltager med en dialogstand i år 2016.
 2. Vælger 3 - 4 udvalgsmedlemmer til planlægning af dagen.
 3. Beslutter om der skal tilbydes arrangementet en aktivitets- eller eventstand
 4. Drøfter om kriterierne for udvalgets priser skal ændres med virkning fra år 2017

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget evaluerede på sit møde den 10. december 2015 deltagelsen i Mærk Næstved Foreningernes Dag 2015.

Det blev således vedtaget:

 • at der bør findes en anden aktivitet end Gerlev Legepark
 • at gøre en ekstra indsats for at få flere indstillinger til priserne Årets Forening og Årets Ildsjæl.
 • at drøfte kriterierne for priserne, herunder stedet hvor de uddeles med forventet virkning fra år 2017
 • at drøfte Fritidsudvalgets rolle på Mærk Næstved Foreningernes Dag

Fritidsudvalgets formål med deltagelse på dagen er båret af et ønske, om gennem dialog med primært de folkeoplysende foreninger, at synliggøre udvalgets arbejde for de folkeoplysende foreninger i Næstved.

Fritidsudvalget drøfter, hvordan udvalget kan promovere sin synlighed på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Fritidsudvalget og Center for Kultur & Borgerservice deltager sædvanligvis med et antal medlemmer og medarbejdere for at understøtte det nævnte formål.

I år 2016 uddeler udvalgets formand Torben Stenstrup, ved arrangementet i Rådmandhaven, priserne Årets Forening og Årets Ildsjæl. Hver pris er på 10.000 kr.

Udvalget beslutter, om der skal tilbydes de mange besøgende på Mærk Næstved Foreningernes Dag en ny bevægelses- eller eventstand, eftersom projekt Gerlev Legepark udgår.

Projektet med Gerlev Legepark gennemført i år 2015 kostede udvalget 10.300 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

Ad 1. Tiltrådt

Ad 2. Udvalget valgte Torben Stenstrup, Janne kristensen og Hanne Simonsen

Ad 3. Afvist

Ad 4. Drøftet. Der fastholdes to priser. Udvalget ønsker at priserne uddeles på Foreningernes dag og prioriteres fortrinsvis til folkeoplysende foreninger.

Retningslinjerne redigeres og forelægges på udvalgets næste møde.

Bilag
16. Ansøgninger til Fritidsudvalgets Forsøgs- og Udviklingspulje

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kriterierne vægtes i prioriteret rækkefølge ud fra:

 • Årets tema
 • Nye Børn/unge aktiviteter
 • Aktiviteter der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik samt politik for folkeoplysningsområdet
 • Aktiviteter der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fælleskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv
 • Anskaffelser til nye tiltag i foreningen

I 2016 har Fritidsudvalget valgt temaet: Intet tema

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2016, derefter er der løbende ansøgningfrist til en eventuelt restpulje.

Ved ansøgningsfristens udløb er der indkommet 3 ansøgninger.

I det til sagen vedlagte bilag, har Center for Kultur og Borgerservice (CKB) udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne ansøgninger. Af oversigten fremgår:

 • Hvad der søges om tilskud til
 • Om foreningen tidligere har søgt puljen
 • Hvilke kriterier for Forsøgs- og Udviklingspuljen som ansøgningen opfylder
 • Ansøgt tilskudsbeløb
 • CKB's beslutning

Der kan blive stillet krav om indsendelse af regnskab for bevilgede midler. Frist for indsendelse af regnskab vil som udgangspunkt være senest 3 måneder efter projektet er afholdt.

Det enkelte projekt kan være omfattet af en evaluering.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag
17. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder for frivillige ildsjæle
 3. AOF – lokale
 4. LOF - udfordringer
 5. Aktive Feriedage, frist 11. april for foreninger
 6. Møde med NIU
 7. Nøgletal og effekt på folkeoplysningsområdet
 8. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

Ad 1. Til efterretning

Ad 2. Til efterretning

Ad 3. Til efterretning – administrationen har indgået en ny aftale med AOF

Ad 4. Til efterretning

Ad 5. Til efterretning med opfordring om at forsøge at aktivere flere foreninger

Ad 6. Næstved Idræts Union inviteres til møde den 9.juni

Ad 7. Til efterretning, Kirsten Ærø, Torben Stenstrup vil deltage i ”tal-workshop” Jørgen Rasmussen opfordres til at deltage.

Ad 8. Til efterretning
18. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.04.2016

Jørgen Rasmussen og Søren Rasmussen var fraværende.

Godkendt.


Sidst opdateret den 11. april 2016