Referat
Fritidsudvalget 10. marts 2016

Dato

10.03.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


6. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.03.2016

Fraværende Janne S. Kristensen og Pia Holgersen.

Godkendt.
7. Opfølgning på dialogmøde med Kulturudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-49-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Opfølgning på dialogmøde den 4. februar 2016 mellem Fritidsudvalget og Kulturudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget evaluerer mødet samt beslutter plan for at realisere økonomisk råderum.

Sagsfremstilling

Torsdag den 4. februar afholdt Fritidsudvalget og Kulturudvalget dialogmøde.

Kulturudvalget gav Fritidsudvalget en opgave i 2015, at finde et råderum på 300.000 til 500.000 kr. Fritidsudvalget har fundet 300.000 og skal arbejde for at nå de fleste af de sidste 200.000 i 2016.

Fritidsudvalget fik til opgave at drøfte og stille forslag til en ændret fordeling af tilskud, samt beskrive afledte konsekvenser af en sådan.

Dette har bl.a. til formål at realisere de sidste 200.000 kr., men også ruste området så der bliver yderligere råderum til bl.a. at yde tilskud til nye foreninger.

Fritidsudvalget kan på et senere dialogmøde med Kulturudvalget gennemgå et sådant forslag.

Det er administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget drøfter hvorledes de håndterer denne opgave.

Supplerende bemærkninger

Referat fra mødet er tidligere udsendt.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.03.2016

Fraværende Janne S. Kristensen.

En god og konstruktiv dialog med afsæt i mødet med Kulturudvalget.

Administrationen fremlægger katalog på kommende møde for Fritidsudvalget med muligheder og konsekvenser for mulige reduktioner på de enkelte områder.

I øvrigt til efterretning.
8. Orientering om procesplan for ny Kulturpolitik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-37-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om proces for ny kulturpolitik.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har som mål at udarbejde en ny Kulturpolitik med ikrattræden 1. janaur 2017.

Udvalget har på møde i december besluttet, at en ny kulturpolitik skal formuleres på baggrund af en proces med bred og tidlig inddragelse af borgere og aktører på området. Udvalget ønsker i første omgang inspiration i holdninger og tendenser, som kommer til udtryk hos forskellige grupper af borgere og aktører i hele kommunen.

Senere i processen er det op til Kulturudvalget, at vælge temaer, fokusområder og visioner for en ny politik. Undervejs vil forskellige aktører byde ind med forslag og kvalificerede udkast til politikken. Afsluttende er der en høringsfase, hvor der kan ske justeringer.

Kulturudvalget besluttede på deres sidste møde procesplan herfor.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.03.2016

Fraværende Janne S. Kristsensen.

Tidsplanen for ny kulturpolitik forventes rykket med ca. et halvt år grundet øvrige opgaver og dialogmøder for Kulturudvalget.

Fritidsudvalget anerkender at der er tale om en Kulturpolitik, men også at der er naturlige snitflader til folkeoplysningsområdet og andre områder så som socialt frivilligt område som bør tænkes ind.

Fritidsudvalget vil få forelagt den ændrede tidsplan når denne forelægger.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
9. Orientering om arbejdet med Åben Skole

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.30.00-G01-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om arbejdet med at facilitere samarbejdet mellem foreninger og skoler i relation til Åben Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den åbne skole er en skole, som inddrager sin omverden. Det kan være lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeningerne, det lokale Røde Kors, virksomheder eller museet.

Skolereformen indbyder foreningerne til at samarbejde med skolerne i Næstved Kommune, fordi det vil styrke elevernes faglighed og fordi det forventes at samarbejdet tiltrækker medlemmer til foreningens aktiviteter.

Konsulent Lina Johansen vil orientere om arbejdet med at formidle kontakten mellem foreninger og skoler, som skal medvirke til at kommunens skoler i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.03.2016

Fraværende Janne S. Kristensen og Kirsten Ærø.

En god og konstruktiv dialog om status på Den åbne skole med afsæt i præsentationen.

I øvrigt til efterretning.
10. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

  1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
  2. Vandkulturhus
  3. Temamøder for frivillige ildsjæle
  4. Sports Award 3. marts 2016
  5. ”ung projektmager”
  6. Rullende dagsorden
  7. Foreningernes dag flyttes evt. til den 27. august

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.03.2016

Fraværende Janne S. Kristensen og Kirsten Ærø.

Ad 3. Temamøder. Torben Stenstrup byder velkommen d. 5. april og Pia Holgersen den 26. maj.

Indbydelse til foreninger om deltagelse i Aktive Feriedage 2016 udsendt.

I øvrigt til efterretning.
11. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.03.2016

Fraværende Janne S. Kristensen og Kirsten Ærø.

Intet til efterretning.


Sidst opdateret den 14. marts 2016