Referat
Fritidsudvalget 4. februar 2016

Dato

04.02.2016

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.2.2016

Fraværende Janne S. Kristensen, Søren Rasmussen.

Godkendt.
2. Orientering om budget 2016 på Fritidsudvalgets område

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-33-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om budget 2016 på Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2016 på Fritidsudvalget område er der:

 • reduceret med 1 % på alle områder
 • reduceret for energibesparende foranstaltninger med 31.000 på område 370 Fritidsejendomme
 • reguleret med den af KL udmeldte skønnede procent på prisudvikling

Kulturudvalget har tidligere udtrykt et ønske om, at Fritidsudvalget i 2016 skulle sikre et økonomisk råderum. Dette forventes afklaret ved dialogmøde med Kulturudvalget den 4. februar 2016.

I budgetstrategien er det besluttet, at der i årene 2017, 2018 og 2019 også skal reduceres med 1 procent. Der er endnu ikke truffet beslutning om hvor denne reduktion skal findes. Reduktionen svarer til ca. 200.000 på Fritidsudvalgets område hvert år.

Fritidsudvalget har

 • forhåndsprioriteret 50.000 kr. af forsøgs- og udviklingspuljens midler til "Åben Skole" projekter.
 • fastholdt taksten for medlemstilskud svarende til 2015.
 • tilkendegivet ønske om afvikling af kurset "Ung Projektmager" i 2016 hvortil der i givet fald skal prioriteres midler.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at udvalget skal træffe beslutning om fordelingen af 1 procent redutionen for årene 2017-2019 i foråret 2016.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.2.2016

Fraværende Janne S. Kristensen, Søren Rasmussen.

Godkendt.

Bilag
3. Orientering om folkeoplysende foreninger der ikke har indsendt "Erklæring om indhentelse børneattest"

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om konsekvens for de folkeoplysende foreninger, der ikke har fremsendt "Erklæring om indhentelse af børneattest".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger skal, jfr. Folkeoplysningsloven § 4, stk. 4, hvert år afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Fristen for at indsende erklæring om indhentelse af børneattest er den 15. januar hvert år.

Konsekvens for foreninger som ikke overholder fristen er, at de ikke kan modtage tilskud eller anvises kommunale lokaler til deres aktivitet. Det betyder også, at adgangen til Foreningsportalen er spærret.

Ved dead-line for udfærdigelse af denne sag var der ca. 90 foreninger ud af 250, der ikke har afleveret. Der vil til mødet blive forelagt en ajourført oversigt.

I december måned fik alle foreninger tilsendt information om fristen, ligesom der har været information herom i lokalaviser "Nyt fra Næstved."

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.2.2016

Fraværende Janne S. Kristensen, Søren Rasmussen.

Godkendt.
4. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Dialogmøde med Kulturudvalget 4. februar.
 3. Dialogmøde Tennisklubber 10. marts – emner?
 4. Forslag fra AOF aftenskole om ændret grundlag for tildeling af lokaletilskud.
 5. Vandkulturhus.
 6. Temamøder for frivillige ildsjæle.
 7. Forvaltningsrevision folkeoplysende foreninger.
 8. Sports Award 3. marts 2016.
 9. Rullende dagsorden.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.2.2016

Fraværende Janne S. Kristensen, Søren Rasmussen.

Godkendt.
5. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning.

Foreningsblade:

Tidsskrifter:

Kultur og fritid nr. 3 2015 omdelt.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.2.2016

Fraværende Janne S. Kristensen, Søren Rasmussen.

Godkendt.


Sidst opdateret den 8. februar 2016