Referat
Fritidsudvalget 10. december 2015

Dato

10.12.2015

Tid

17.00

Sted

Herlufmagle-Hallen, Ravnstrupvej 1, Herlufmagle

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


58. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Godkendt.
59. Fritidsudvalget evaluerer deltagelsen i Mærk Næstved Foreningernes Dag med henblik på afklaring af Fritidsudvalgets rolle i arrangementet fremover

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-33-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget ønsker at evaluere sin deltagelse i Mærk Næstved Foreningernes Dag med henblik på afklaring af Fritidsudvalgets rolle i arrangementet fremover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter, om der skal ske ændringer i forhold til de samarbejdsrelationer Fritidsudvalget indgår i på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved Foreningernes Dag lørdag den 5.september i Rådmandshaven havde deltagelse af 64 foreninger placeret på en lang række stande på arealet i Rådmandshaven.

De deltagende foreninger relaterede sig til områderne folkeoplysende foreninger, sociale foreninger, patientforeninger og andre foreninger, og udgjorde således samlet set en bred vifte af det samlede foreningsliv i Næstved.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der i Fritidsudvalgets samlede portefølje tælles en kommunal registrering på omkring 250 folkeoplysende foreninger, hvoraf ca. 35 deltog. Tallet er ca. lidt afhængig af, om der tælles enkeltforeninger eller sammenslutninger.

Fritidsudvalget deltog i Mærk Næstved Foreningernes Dag med en stand beliggende på plads nr. 4, hvor Fritidsudvalget gav husly til Næstved kommunes paraplyorganisation for folkeoplysende foreninger Næstved Idræts Union.

Fritidsudvalget var i løbet af de 4,5 time arrangementet varede løbende repræsenteret, via den udarbejdede bemandingsplan, med 6 personer på udvalgets stand, hvor besøgende havde mulighed for at drøfte forhold af relevans for foreningerne med et eller flere Fritidsudvalgsmedlemmer.

Center for Kultur & Borgerservice havde på udvalgets vegne indgået aftale med den folkeoplysende forening Klub Næstved, der omdelte bl.a. temamøde brochurer under arrangementet.

Fritidsudvalget havde endvidere indgået aftale med Gerlev Legepark om deltagelse med gamle lege på dagen bl.a. med Klub Næstveds medlemmer som aktører og igangsætter for besøgende på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Det er Center for Kultur & Borgerservices vurdering, at Gerlev Legepark gør en ihærdig indsats, som desværre ikke længere står mål med antal deltagere i aktiviteterne henhørende under gamle lege.

Fritidsudvalget ved næstformand Jørgen Rasmussen forestod uddelingen af Fritidsudvalgets to priser.

Årets Forening blev Nødhjælpsdepotet og Årets Ildsjæl blev Anette Borberg Jensen, begge modtagere var både glade og overraskede over tildelingen, som Jørgen Rasmussen motiverede fra scenen.

Eftersom den nuværende hædringsform har haft en lang levetid kan det anbefales, at udvalget drøfter, om der skal ske ændringer i konceptet, herunder ændringer i de bagvedliggende retningslinjer for udvælgelse af prismodtagere.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Fritidsudvalget besluttede at:

 • der bør findes en anden aktivitet end Gerlev Legepark.
 • opfordre folkeoplysende foreninger til at indstille emner til Priser.
 • på møde i april/maj genoptage drøftelsen om at ændre kriterier for Priser herunder stedet hvor de uddeles, med forventet virkning fra 2017.
 • på møde i april/maj genoptage drøftelsen af Fritidsudvalgets rolle på Foreningernes Dag.

I øvrigt til efterretning.
60. Evaluering af kurset Ung Projektmager

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har modtaget projektafrapportering for kurset Ung Projektmager fra firmaet Foreningsudviklerne. Afrapporteringen er en 13 sider gennemarbejdet evaluering af kursister go værtsforeningers betragtninger til forløbet. Endvidere indholder evalueringen en beskrivelse af undervisningsforløb, kursrusteder samt Foreningsudviklernes anbefaling til Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter Foreningsudviklernes evalueringsrapport med henblik på beslutning, om hvorvidt Fritidsudvalget er sindet at udbyde et nyt projekt i år 2016 med Foreningsudviklerne som underviser.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har modtaget Foreningsudviklernes evalueringsrapport.

Foreningsudviklerne henviser i sit afsnit ledelsesresume til, at konceptet har vist sin styrke og Foreningsudviklerne vil gerne udbyde kurset igen i Næstved med de rettelser, der følger af dette års forløb.

Fritidsudvalget drøfter den modtagne rapport på mødet.

Administrationen har ikke haft lejlighed til at forelægge den nedsatte arbejdsgruppe med Tonny Ploug og Kirsten Ærø rapportens konklusioner for en udtalelse forud for dagens møde.

Administrationen nævner her projektets succeskriterier opridset i konceptbeskrivelsen, som Foreningsudviklerne har arbejdet ud fra.

 • 18 - 22 unge i alderen 15 - 25 år deltager i projektmageruddannelsen
 • 5 - 7 foreninger oplever et planlagt og igangsat projekt.
 • 6 - 8 aktører, dvs. foreninger eller organisationer m.fl., inddrages i de unges projekter, hvorved nye netværk skabes.
 • Mindst 15 unge er motiveret for at yde en større frivillig indsats i Næstved foreningsliv efter uddannelsens afsslutning.
 • Projektet omtales mindst fem gange i lokale medier.

Administrationen finder anledning til at gøre nedslag i rapportens delkonklusion for planlægning og gennemførelse på side 6 i forhold til anbefaling om et ekstra modul til brug for teambuilding, sammenhold og inddragelse af værtsforeningerne i undervisningen.

Modulet skal ikke mindst sikre mere social aktivitet. Udvidelsen foreslår Foreningsudviklerne tillægges undervisningstiden, der i det afviklede forløb udgøres af 5 moduler eller i alt 35 timer.

Ung projektmager kursusforløbet blev afsluttet torsdag den 12.november 2015 ved en indbudt reception i Byrådssalen, hvor Kulturudvalgsformand Linda Frederiksen opverrakte de 13 kursister, der gennemførte projektmageruddannelsen, et kursusbevis foran de ca 40 gæster i Byrådssalen.

Det af Fritidsudvalgets afsatte beløb til projektet er overholt.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Fritidsudvalget tilkendegav deres positive holdning til evalueringen af "Ung Projektmager" samt at

 • de gerne så afvikling af "Ung Projektmager" igen i 2016.
 • udvikling af frivilligheden herunder "Ung Projektmager" bliver en del af dagsorden til mødet med Kulturudvalget i foråret 2016.
 • arbejdsgruppen Kirsten Ærø, Janne S. Kristensen og Tonny Ploug udarbejder oplæg til udbud i 2016 af "Ung Projektmager" på baggrund af evaluringen.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
61. Orientering om tilskud til voksenundervisning 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilsagn om tilskud til voksenundervisning 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftenskolernes samlede ansøgning om tilskud til voksenundervisning udgør 3.460.000 og kan ikke holdes inden for den samlede ramme.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) har med baggrund i regelsæt for tilskud til voksenundervisning, efter en konkret individuel vurdering, tilpasset tilsagnene, så de kan holdes inden for rammen.

Der er dannet en ny aftenskole i 2015 som har søgt og modtager tilsagn om tilskud i 2016.

Af ændringer i undervisningstimetallet kan nævnes:

 • AOF har søgt om udvidelse i forhold til 2015 med ca. 350.000 grundet forventet aktivitetsudvidelse
 • Den Alternative aftenskole har søgt for første gang
 • Øvrige har stort set søgt om det samme eller mindre

Der gives et samlet tilsagn til aftenskolerne i 2016 på 3.206.600

Tre aftenskoler har søgt om særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling i Birkebjergparkens varmtvandsbassin til målgruppen gigt- og brystopereret. En aftenskole har fået afslag.

Supplerende:

Budgetteret timer i ansøgning fra alle aftenskoler

Samlet antal timer

alm. undervisning og foredrag

handicap

Instrumental undervisning

2016

21.567

14.378

5.119

2.070

2015

21.482

14.021

5.042

2.419

2014

20.442

13.222

4.790

2.430

2013

20.324

13.522

4.238

2.564

Afholdte timer jf. regnskab fra alle aftenskoler

Samlet antal timer

alm. undervisning og foredrag

handicap

Instrumental undervisning

2014

18.416

12.143

4.546

1.727

2013

18.720

11.918

4.642

2.160

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Til efterretning.

Bilag
62. Orientering om udsendelse af Forårspakken 2016 - generel information til de folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-27-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om udsendelse af Forårspakken 2016 med generel information til de folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forårspakken 2016 – pixiudgaven af regler, frister og tilskudsmuligheder til folkeoplysende foreninger udsendes i december måned.

Forårspakken udsendes digitalt sammen med informationsbrev til de mail adresser, foreningerne har oplyst, og som fremgår af Foreningsportalen.

Den udsendes i december måned bl.a. for at erindre foreningerne om fristen den 15. januar 2015 for indsendelse af den årlige erklæring om indhentelse af børneattest.

Der informeres endvidere herom under "Nyt fra Næstved" i lokalavis samt på Næstved Kommunes hjemmeside.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Til efterretning.

Bilag
63. Orientering om undersøgelse af foreningers udlejning af egne ejede lokaler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P00-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalg

Orientering af undersøgelse af foreningernes udlejning af egne ejede lokaler til andre almennyttige foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har besluttet som forsøg, at indtægt ved udlejning til andre almennyttige foreninger ikke skal fradrages i indtægtsgrundlag ved beregning af lokaletilskud. Forsøget skal evauleres inden udgangen af 2016, hvor de 3 årige aftaler om lokaletilskud næste gang udløber, med henblik på forlængelse eller ændring heraf.

For at kunne evaluere ordningen er der udsendt et spørgeskema, til de foreninger der i dag har aftale om lokaletilskud. Disse svar vil sammen med en opfølgende undersøgelse, i forbindelse med at foreningerne ansøger om lokaletilskud for den nye 3 årige periode 2017 - 2019, danne grundlag for evaluering af ordningen.

Der er udsendt spørgeskemaer til 69 foreninger hvoraf 50 har svaret. 19 af de 50 udlejer til andre almennyttige foreninger.

22 foreninger af de 50 mener, at ordningen vil motivere til flere udlån til almennyttige foreninger.

Supplerende oplysninger om regelændringen vedr. udlejning.

Indtægt ved udlån af foreningens lokale/hus/hytte til anden almennyttig forenings aktivitet skal ikke fradrages i tilskudsgrundlaget når der søges om lokaletilskud.

Dette gælder ikke for private arrangementer – de skal fortsat fradrages.

Det betyder samtidigt, at den anden forening ikke kan søge om lokaletilskud til denne lejeudgift.

Ordningen gælder for dem der modtager lokaletilskud jf. lov om folkeoplysning til deres eget lokale/hus/hytte som foreningen selv ejer.

Ordningen er gældende fra 1. oktober 2015.

Hvorfor nu det?

I undersøgelse i foråret 2015 svarede foreninger med eget lokale/hus, at der var ledig kapacitet hos dem samt at der var en stor villighed til at låne ud til andre.

Fritidsudvalget blev anbefalet at ændre regel for fradrag af indtægt ved udlejning til andre. Baggrunden var at det skulle give en højere motivation for at låne ud til andre, når indtægten ikke påvirkede foreningens lokaletilskud.

Kulturudvalget besluttede dette på deres møde den 14. september 2015.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Til efterretning.

Bilag
64. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Aflyst møde med KU i november.
 3. Vandkulturhus - Info d. 26/11 i HIC og 1/12 i Næ svømmehal kl. 17.00
 4. Temamøder for frivillige ildsjæle
 5. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Teltlejre til flygtninge på Beredskabsstyrelsens område i Næstved by.

ad 5. Rullende dagsorden - Temadrøftelse om aftenskolernes virke.

I øvrigt til efterretning.
65. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Beslutning

Fritidsudvalget, 10.12.2015

Fraværende Kirsten Ærø, Pia Holgersen og Allan Dinesen.

Intet.


Sidst opdateret den 11. december 2015