Referat
Fritidsudvalget 12. november 2015

Dato

12.11.2015

Tid

17.00

Sted

Teatergade 8, mødelokale 8 1. sal

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


50. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Godkendt.
51. Fritidsudvalget mødeplan for 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Beslutning om Fritidsudvalgets mødeplan for 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00
 2. mødedatoerne 4. februar, 10. marts, 7. april, 12. maj, 9. juni, 8. september, 6. oktober, 3. november og 1. december.
 3. mødedatoer for 3 temamøder 10. marts, 6. oktober og 3. november kl. 19.00.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Borgerservice fremlægger forslag til Fritidsudvalgets mødeplan for 2015.

Det fremgår af Forretningsorden for Fritidsudvalget, at Fritidsudvalget selv fastsætter sin ordinære møderække.

Det foreslås, at der så vidt muligt afholdes møder om torsdagen kl. 17.00.

Møderne udvides i det omfang det skønnes nødvendigt til kl. 20.00 ved temadrøftelser.

Der er ikke planlagt møde i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.

Fritidsudvalget har besluttet at:

 • skabe synlighed omkring Fritidsudvalgets arbejde, ved at mødes med og inddrage foreningerne i arbejdet.
 • afholde 3 temamøder i løbet af 2016 med tennisklubber, rideklubber og udvalgt lokalområde inkl. lokalråd for området.

Kulturudvalget godkender deres møderække på mødet den 9. november 2015.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Kulturudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Godkendt.

Bilag
52. Temamøder for frivillige ildsjæle 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-50-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Temamøder for frivillige ildsjæle i 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. godkender at forsætte med temamøder for frivillige ildsjæle i 2016.
 2. udpeger arbejdsgruppe på 2 til 3 medlemmer.
 3. bemyndiger arbejdsgruppen til at træffe afgørelse om planlægning af kursusrække indenfor den afsatte økonomi.
 4. afsætter 80.000 kr. af budgettet på 140.000 til Fritidskonferencer til temamøderne.
 5. godkender at der planlægges 6 til 8 temamøder i 2016.
 6. tilkendegiver forslag til emner for temamøderne.
 7. godkender at fortsætte samarbejdet med DGI Storstrømmen som kursusudbyder.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede i år 2012 at udbrede kendskabet til Næstved Kommunes nye Folkeoplysningspolitik, herunder det nye Fritidsudvalg, gennem afholdelse af fyraftensmøder, hvortil folkeoplysende, kulturelle og sociale foreninger var indbudt.

Siden da er der afholdt temamøder henholdsvis i for- og efterår.

Der har været indgået aftale med idrætsorganisationen DGI Storstrømmen som kursusarrangør. DGI er tovholder på de enkelte kurser, og en repræsentant fra Fritidsudvalget byder velkommen og orienterer om Fritidsudvalgets arbejde.

På temamødet om sociale medier, som blev afholdt i september 2015, drillede teknikken. Det blev derfor lovet at gentage temamødet i foråret.

Temamøde om den Åbne Skole, som var planlagt til afholdelse i november 2015, er blevet flyttet til den 25. januar 2016.

Eftersom at afvikling og planlægning af temamøder har fundet sted siden 2012 anbefaler Center for Kultur- og Borgerservice, at arbejdsgruppen planlægger hele året med en midtvejs information til Fritidsudvalget.

Supplerende bemærkning

Fritidsudvalget har som mål at udbyde tre Temamøder for frivillige foreninger hvert halve år.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte at der i budget 2016 er afsat 140.000 kr. til Fritidskonferencer.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Arbejdsgruppe bestående af Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Hanne Simonsen valgt.

Ide om "foreningsnetværk" som tema medtages i planlægningen af temamøder.

I øvrigt godkendt.
53. Næstved Motorklub Autoafdeling - evaluering af projekt med unge og trafik

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Næstved Motorklub Autoafdeling fik i marts 2015 bevilget 33.000 kr. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen til et projekt med fokus på unge og trafik.

Projektet er slut og Næstved Mortorklub Autoafdeling har indsendt evaluering og et kortfattet regnskab over projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af den indsendte evaluering fremgår det at:

Projektet var et samarbejde mellem NMKA, EUC Sjælland, Sikker trafik og de unge i Næstved Kommune.

Formålet med projektet var at:

 • 7 ungdomskørere skulle klædes på til at kunne undervise og instruere andre unge.
 • Underviseren var en professionel racerkører
 • Sikker Trafik afholdt foredrag
 • Kursus i sikkerhed på motorbanen
 • Mulighed for deltagerne for selv at prøve at køre og prøve at sidde ved siden af en erfaren kører.

Som professionel kører faldt valget på Ulrik Linnemann, som er en af Danmarks bedste kørere indenfor denne gren af motorsport.

De 7 ungdomskørere fik en dag med et fantastisk foredrag, drøftelse af alt fra teknisk til taktisk teori i dialog med Ulrik Linnemann.

Det hele blev efterfølgende prøvet af på banen under kyndig vedledning fra Ulrik Linnemann.

Sikker Trafik holdt foredrag om statistik og ulykker, der henvender sig til unge "vovehalse".

Et spændende foredrag som gav de unge noget at tænke over.

Der deltog 32 unge til foredraget, som blev holdt på EUC Sjælland.

De samme unge, som deltog i foredraget, skulle efterfølgende ud og prøve at køre på motorbanen, og de 7 ungdomskørere fra klubben skulle nu agere trænere/ undervisere.

De 7 ungdomskørere er i aldersgruppen 14 til 18 år.

Det viste sig at funktionen som træner / underviser var en svær del, når det var foran en stor gruppe af andre unge, mens det gik væsentligt bedre, da det blev enkeltmands instruktion ved bilerne.

En meget lærerig proces for de 7 ungdomskørere.

NMKA's udbytte af projektet var at hverve flere ungdomsmedlemmer.

3 af de unge der deltog i projektet er efterfølgende blevet medlem af klubben.

En gevinst for NMKA er udviklingen af de 7 ungdomskøreres talenter, som har udmøntet sig i podiepladser ved Danmarks mesterskabet med en 1. og 3. plads.

Det var klubbens formål, at hvis der var en gevinst målt i forhold til få flere aktive ungdomskørere, ville klubben forsøge at skaffe finansiering til et lignende projekt.

Men på grund af manglende ressourcer i NMKA er der pt. ikke planlagt et nyt projekt.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Godkendt.
54. Forsøgs- og Udviklingspuljen 2016 - valg af tema

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-48-15

Resume

Kompetenceudvalg:Fritidsudvalget


Valg af tema til Forsøgs- og Udviklingspuljen 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. Drøfter modernisering af puljen.
 2. Godkender at der forlods afsættes 50.000 kr. til den "åbne skole".

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal vælge tema til Forsøgs- og Udviklingspuljen for 2016.

I 2014 valgte Fritidsudvalget at undlade at angive et tema for at gøre puljen mere åben for ansøgninger.

I 2015 også uden et tema men en beskrivelse af eksempler på hvad der kunne søges støtte til.

Ingen af disse tiltag synes dog at have den ønskede effekt om flere ansøgninger til forsøgs- og udviklingsprojekter.

Tema i 2016 kunne være "Den åbne skole".

Det vil være Center for Kultur og Borgerservices anbefaling at Fritidsudvalget drøfter muligheden for, at der forlods afsættes 50.000 kr. til projekter "åben skole".

Dette som incitament for foreninger til at indgå i partnerskaber med skoler, som den kommende koordinator til "åbne skole" kunne være med til at facilitere.

Endvidere kunne Fritidsudvalget drøfte Fritidsudvalgets mål om at modernisere Forsøgs- og Udviklingspuljen yderligere.

Supplerende bemærkning

I 2015 er der modtaget 8 ansøgninger til puljen hvoraf 5 er blevet godkendt til at modtage støtte. Heraf var en et starttilskud.

I 2014 blev der modtaget 9 ansøgninger hvoraf 6 modtog tilskud.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der under Forsøgs- og Udviklingspuljen i budget 2016 er afsat 180.000 kr.

TidligerePolitiskBehandling

Kulturudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Der afsættes 50.000 kr. til projekter om den "åbne skole" hvor foreninger indgår i samarbejde med skole.

Øvige ansøgninger til Forsøgs- og Udviklingspuljen er omfattet af gældende kriterier støttet af eksempler på hvad der kan søges til.

Forsøgs- og Udviklingspuljen fortsætter i 2016 uden tema.

Iøvrigt godkendt.

Bilag
55. Budget og regnskabsopfølgning 2015 på Fritidsudvalgets område

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-31-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Opfølgning på budget og regnskab på Fritidsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det vedlagte bilag er det nuværende forbrug i forhold til budget gjort op.

Fritidsejendommen Kildemarksvej 70 har fået renoveret salen og omklædningsrum. Indenfor det samlede politikområde Kultur og Fritid er der prioriteret maks 0,5 million til denne opgave. Dette er synliggjort i bilaget.

Kulturudvalget har ønsket at realisere et råderum på 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet.

Mindreforbrug på Forsøgs- og Udviklingspuljen, Fælles Formål, Fritidskonference, Priser og Styrkelse af Frivillighed vil sammen med mindreforbrug på Lokaletilskud sikre dette råderum.

Supplerende bemærkninger

Der er planlagt temamøde med Kulturudvalget den 30. november, hvor blandt andet Kulturudvalgets ønske om råderum på lokaletilskudsområdet bliver en del af dagsorden.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Godkendt.

Bilag
56. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøde med KU den 30. november.
 3. Temamøder for frivillige ildsjæle.
 4. Uddannelsesforløb Unge projektmagere i Næstved.
 5. Vandkulturhus. Info møder d. 26/11 i HIC og 1/12 i Næstved Svømmehal kl. 17.00
 6. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Ad 6. Rullende dagsorden: punktet til næste møde "Evaluering af temamøder" udgår. Der sættes punkt på omhandlende Fritidsudvalgets rolle på Foreningernes Dag.

Iøvrigt til efterretning.
57. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sager til efterretning/orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering.

Foreningblade

Tidsskrifter

Kultur & fritid nr. 2 2015

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 12.11.2015

Til efterretning.


Sidst opdateret den 25. november 2015