Referat
Fritidsudvalget 8. oktober 2015

Dato

08.10.2015

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


43. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Godkendt.
44. Evaluering af Aktive Feriedage 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-44-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Aktive Feriedage er Næstved Kommunes tilbud til alle børn og unge fra 0. til 9. klasse med bopæl i kommune.

Formålet med Aktive Feriedage er at tilbyde børn og unge fysisk aktivitet, gode oplevelser, faglige udfordringer og ikke mindst mulighed for at indgå i sociale fælleskaber, som varer længere end de enkelte feriearrangementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktive Feriedage blev i år 2015 afholdt i sommerferieugerne 27 - 32.

I efterårsferien uge 42 er der åbne svømmehaller i Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Fladså Svømmehal.

Antallet af tilbud, oprettet i samarbejde mellem kommunens Kultur- og fritidsforeninger og andre aktører fordeler sig således:

År

Antal aktiviteter

Aktiviteter med tilmelding

Antal deltagere

Samlet antal deltagere incl. åbne svømmehaller

2011

63

40

1045

5134

2012

63

55

1142

5142

1013

64

60

1524

5957

2014

68

66

1646

6210

2015

70

66

1418

3732*

* I det samlede antal på 3732 deltagere mangler dem der benytter sig af tilbuddet om åbne svømmehaller i uge 42.

I 2015 har vi aflyst 11 aktiviteter, hvor der enten ingen børn eller meget få børn var tilmeldt.

Herlufmagle Friluftsbad havde i 2014 et samlet antal børn i sommerferien på 3.805 og i 2015 har der være 1.150 børn der har benyttet sig af åben svømmehal i sommerferien i Herlufmagle. Den store forskel skyldes, at vi i 2014 havde rigtigt godt vejr i sommerferien.

Det enkelte arrangements omfang varierer fra 1 dag til flere dage eller til en hel uge.

Center for Kultur og Borgerservice har et godt samarbejde med Næstved Ungdomsskole omkring tilmelding og betaling.

Markedsføring af de mange tilbud til børn og unge foregår via skolernes hjemmeside og skoleintra.

Derudover er Aktive Feriedage blevet markedsført med plakater på de 8 byporte, der er placeret ved indfaldsvejene til Næstved By samt annonce i Næstved Bladet på kommunens side.

Det samlede "katalog" med alle aktiviteterne ligger elektronisk på Næstved Kommunes hjemmeside.

Det forventes, at de uforbrugte midler bliver brugt på aktiviteter i efterårsferien uge 42.

Budgettet i 2015 var på 694.592 kr. og der er en restsum på ca. 20.000 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Godkendt.
45. Vandkulturhus i Næstved - orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-G01-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om planer for et Vandkulturhus i Næstved samt involveringsproces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter, og tilkendegiver deres holdning til involverinsproces af foreninger og iøvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforlig 2016 for Næstved Kommune fremgår det at der igangsættes proces med at forberede et udbud af konsulentydelser med henblik på at få udarbejdet et OPP-projekt (offentlig privat partnerskab), der skal resultere i, at Næstved får et nyt og attraktivt vandkulturhus. Det nye vandkulturhus skal erstatte de eksisterende svømmehaller i Næstved by.

Byrådet skal forelægges en plan for nedlæggelse af de eksisterende svømmehaller i Næstved by.

Det er en klar forudsætning af svømmeklubberne får den nødvendige plads i det ny Vandkulturhus og de tilbageværende svømmehaller i kommunen.

Selve anlægsfasen er planlagt til 2017 - maj 2018.

Udarbejdelse af materiale til udbud er planlagt til at ske i perioden december 2015 - februar 2016.

Der vil på mødet blive givet en yderligere orientering herunder drøftelse af involveringsproces af foreninger.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget anbefaler både et åbent borgermøde samt dialgmøde-/r med inviterede primær brugergrupper af svømmehaller.

Fritidsudvalget udtaler, at de vil bakke op omkring processen og være med til at facilitere dialogmøde-/r med primær brugere.

Iøvrigt til efterretning.
46. Realisering af 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.15-G01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget


Realisering af 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet.

Indstilling

Administrationen anbefaler, Fritidsudvalget beslutter at realisere 150.000 kr. i 2015 ved at:

 1. lukke for ansøgninger til Forsøgs- og udviklingspuljen hvor der resterer ca. 70.000 kr.
 2. reservere 10.000 på "Fælles formål"
 3. reservere 20.000 på "Fritidskonference"
 4. reservere 50.000 på "Priser" og "Styrkelse af frivillighed".

samt fremsender sagen til Kulturudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget besluttede, at Fritidsudvalget skulle realisere 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet.

I indeværende år er der realiseret ca. 150.000 kr. på ændrede og ophørte aftaler om lokaletilskud.

I det følgende gives en orientering om hvad de enkelte besluttede indsatsområder foreløbig har resulteret i.

Tre foreninger har fået afslag på ansøgning om lokaletilskud til nye lejemål.

Der har været afholdt en del dialogmøder med foreninger. Nogle steder tegner der sig et billede af en ubalance mellem aktivitet/antal deltagere i forhold til lokalekapacitet. I spørgeskemaundersøgelse i foråret blev der spurgt til foreningernes villighed til at stille ledig lokalekapacitet til rådighed for andre foreninger, og svaret var meget positivt. I en konkret sag er det forsøgt i dialog med 2 foreninger at drøfte muligheden for at samle deres aktivitet i en af deres hytter. Dette kunne der dog ikke skabes enighed omkring.

Der er afholdt møde med henholdsvis Næstved Sejlklub og Næstved Tennis Klub, som begge har maksimerede tilskudsaftaler. Næstved Sejlklub modtager tilskud til leje af areal og Næstved Tennis Klub modtager tilskud til deres tennishal. I bilag til sagen er der redegjort for disse aftaler.

På baggrund af dialogmøde med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd's medlemsforeninger i Næstved er der rejst forslag om, at lejeindtægt fra andre foreninger ikke fradrages i tilskudsgrundlaget. Dette skulle være motivationskabende for udnyttelse af ledig lokalekapacitet. Kulturdvalget har på deres møde den 14. september godkendt dette som en forsøgsordning med evaluering inden udgangen af 2016.

Kulturudvalget afsatte en pulje til energiforbedringer til foreninger der modtager lokaletilskud til egen ejet lokale/hytte/hus. 35 foreninger er der skrevet til om ordningen. 19 foreninger har taget imod tilbud om at få lavet en energirapport. Der er modtaget 9 ansøgninger.

Af disse har 8 modtaget bevilling på samlet 340.000 kr., som estimeret jf. energirapporter ville kunne give en årlig driftsbesparelse for foreningerne på samlet ca. 75.000 kr.

Afhængig af medlemssammensætning i foreningerne kan dette give en samlet besparelse på lokaletilskudsrammen på ca. 55.000 kr.

Disse energiforbedringer og dermed driftsbesparelser vil først have helårsvirkning fra 2016.

Det vil være Center for Kultur og Borgerservice vurdering, at når der skal ansøges om nye 3 årige aftaler om lokaletilskud i 2016 med virkning for 2017 - 2019, vil ovenstående besparelse kunne effektueres. Foreninger, som har modtaget tilskud fra energipuljen, vil blive bedt om driftsoplysninger for 2014, 2015 og 2016, hvor den mindre driftsudgift bør kunne aflæses.

Det er ligeledes CKB's vurdering at det ikke er muligt i 2015 at realisere 150.000 kr. af de 300.000 kr. som besluttet uden at iværksætte andre tiltag.

CKB kan pege på muligheden for at realisere 150.000 ved at:

- lukke for ansøgninger til Forsøgs- og udviklingspuljen hvor der resterer 70.000 kr.

- reservere 10.000 på "Fælles formål"

- reservere 20.000 på "Fritidskonference"

- reservere 50.000 på "Priser" og "Styrkelse af frivillighed".

Økonomi

Af den afsatte Energipulje på 600.000 kr. resterer der 190.000 kr. som forventes brugt.

I indeværende år er der realiseret ca. 150.000 kr. på ændrede og ophørte aftaler om lokaletilskud.

Supplerende oplysninger

Kulturudvalget har besluttet at en realiseret besparelse på op til 300.000 kr. i 2015 kan anvendes til supplering af Energipuljen. Det er ikke besluttet hvad en realiseret besparelse skal anvendes til i årene frem.


Kulturudvalgets formand deltog i Fritidsudvalgets møde den 3. september, hvor Kulturudvalgets ønske om at skabe et råderum på 500.000 kr. til lokaletilskud blev drøftet.

I 2016 reduceres budgettet med 1% (Hverdagseffektiviseringer) svarende til ca 100.000 kr. på rammen til lokaletilskud.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget anbefaler Kulturudvalget, at ansøge et eventuelt overskud af de realiserede 300.000 kr. i 2015 overført til 2016 til en tilsvarende energipulje som i 2015.

Fritidsudvalget ser gerne en drøftelse af prioriteringerne på fællesmøde med Kulturudvalget.

Indstillingen i øvrigt godkendt.

Bilag
47. Medlemstilskuddets størrelse i 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fastsættelse af medlemstilskuddets størrelse i 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, af størrelsen af medlemstilskuddet fastholdes som det var i 2015.

Sagsfremstilling

Der ydes fuldt medlemstilskud til de 0-18 årige og halvdelen af dette til de 19-24 årige.

Herudover ydes der et særligt medlemstilskud til de 0-18 årige.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent til foreningen.

Center for Kultur og Borgerservice (CKB) indstilling om størrelsen af medlemstilskuddet tager afsæt i de tidligere års ansøgninger og bevillinger. Disse år viser ikke de store udsving i det samlede antal medlemmer.

Det kan konstateres at der de foregående år har været midler tilbage i puljen som Fritidsudvalget har besluttet anvendt til ekstra udbetaling af tilskud til træner- /lederuddannelse til foreningerne.

Fritidsudvalget skal senere på året have et dialogmøde med Kulturudvalget om et økonomisk råderum på Folkeoplysningsområdet.

Budgetforlig er indgået for 2016 hvilket blandt andet betyder en reduktion på 1% (hverdagseffektivisering).

Det vil være CKB anbefaling at disse faktorer indgår, og medlemstilskuddets størrelse fastholdes, som det var i 2015.

Supplerende

En stigning på 2 kr. til de 0 - 18 årige og 1 kr. til de 19 - 24 årige svarer til en udgift på 40.000 kr.

Der har været anvendt ca. 300.000 kr. til ekstra udbetaling af træner-/ledertilskud.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Godkendt.

Bilag
48. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Møde med KU ultimo november.
 3. KU beslutning om fradrag for indtægter i lokaletilskudsgrundlag.
 4. VM i håndbold for kvinder.
 5. Næstved Hal 3, åbning.
 6. Temamøder for frivillige ildsjæle
 7. Uddannelsesforløb Unge projektmagere i Næstved
 8. Ungdomskolen
 9. NIU
 10. Integrationsråd
 11. Orientering om godkendt budget for kommende år.
 12. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Ad 2: Møde med Kulturudvalget bliver enten den 17. eller 24. november fra kl. 17.00. Fritidsudvalget ser helst det bliver den 24. november.

Ad 12: Sag om temamøder i 2016 på næste møde samt evaluering af Foreningers dag under formandsmeddelelser.

Det planlagte dialogmøde den 9. oktober med foreninger der tilbyder aktivitet for handicappedeer aflyst grundet for få tilmeldinger.

I øvrigt til efterretning.
49. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sager til efterretning/orientering

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 8.10.2015

Fraværende: Pia Holgersen og Tonny Ploug.

Tidsskrifter:

- Spektrum nr. 6 september 2015

- FORA nr. 3 oktober 2015

til efterretning.


Sidst opdateret den 9. oktober 2015