Referat
Fritidsudvalget 3. september 2015

Dato

03.09.2015

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


35. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Godkendt.
36. Drøftelse af råderum til lokaletilskud til foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af Kulturudvalgets ønske om at skabe et råderum i størrelsesorden 0,5 million til lokaletilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kulturudvalgets ønske om at skabe et råderum i størrelsesorden 0,5 million til lokaletilskud drøftes.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget havde en temadrøftelse om lokaletilskud til folkeoplysende foreninger på deres møde den 8. juni 2015.

Kulturudvalget protokolerede, at de ønsker at skabe et råderum i størrrelsesorden 500.000 kr. til lokaletilskud til nye foreninger. Kulturudvalget vil gerne indgå i en dialog med Fritidsudvalget omkring nye tiltag, som kan ændre holdninger hos foreningerne i forhold til at leje lokaler ud/dele lokaler med andre og om mulighederne for at omprioritere inden for udvalgets budget.

Kulturudvalget ønsker desuden en dialog med Fritidsudvalget om muligheden for at ændre på max. lokaletilskud pr. medlem.

Fritidsudvalget har fremsendt forslag til Kulturudvalget om regel ændring til lokaletilskud som skulle være motivationsfremmende i forhold til at en forening lejer ud til anden forening. Reglen går ud på, at indtægten herfor ikke længere skal reducere beregningsgrundlaget. Sagen behandles af Kulturudvalget den 14. september 2015.

Tilbage i 2007 besluttede Fritidsudvalget (den gang Folkeoplysningsudvalget), at administrationen skulle tage dialog med de foreninger hvor lokaletilskuddet til foreningens driftsudgifter ikke stod i et rimeligt forhold til antallet af medlemmer samt aktiviteter.

Som model for udvælgelsen blev der taget kontakt til de foreninger hvor lokaletilskud pr. medlem udgjorde mere end 1.000 kr.

Lokaletilskudsprocenten var 85% med halvt fradrag for medlemmer over 25 år.

Dengang var der dialog med 12 foreninger.

Supplerende

Kulturudvalget har besluttet at Fritidsudvalget skal realisere 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet. De realiserede midler i 2015 kan anvendes som tilskud via Klimapuljen i 2015.

En af de besluttede konsekvenser er, at der ikke kan bevilges lokaletilskud til nye foreninger før end de 300.000 kr. er realiseret og beslutning truffet om deres anvendelse. Kan de ikke anvendes til at yde lokaletilskud for fremadrettet, skal der realiseres flere frie midler i rammen til lokaletilskud, før end der ydes nye tilskud til nye foreninger.

I budget 2015 blev rammen til lokaletilskud reduceret med 200.000 kr.

Fra 2016 og budgetoverslagsårene reduceres budgettet med 1% (Hverdagseffektiviseringer). I 2016 vil det betyde en reduktion af rammen til lokaletilskud på ca. 100.000 jf. Kulturudvalgets beslutning den 11. maj 2015 om udmøntning af denne reduktion.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev der til foreninger der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ydet 85% i lokaletilskud og halvt fradrag for medlemmer over 25 år i foreningen

I 2008 vedtaget regelændring der betød fuldt fradrag for medlemmer over 25 år. Dette gav ca. 500.000 kr. som medgik til finansiering af nye lokaletilskud blandt andet til harmonisering af tilskud til rideklubber.

I 2012 blev tilskudsprocenten ændret fra 85 til 80. Årsagen hertil var udfordringer med at overholde rammen til lokaletilskud.

Disse foreninger betaler gebyr for anvendelse af kommunale lokaler.

Til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning ydes loven mindstekrav med 75% og kommunale lokaler stilles gratis til rådighed.

Bevilgning blev ændret fra 1 årig til 3 årige aftaler om lokaletilskud i 2011 - 2013 samt 2104 - 2016.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

En god og konstruktiv dialog som endte i beslutning om at igangsætte en proces omhandlende Kulturudvalgets ønske om, at skabe et råderum i størrelsesorden 500.000 til lokaletilskud til nye foreninger. Processen tager afsæt i et fælles temamøde med Kulturudvalget som planlægges afholdt ultimo november 2015.

Det blev præciseret, at der stadig ikke kan imødekommes nye ansøgninger om lokaletilskud førend der er realiseret midler hertil.

I øvrigt til efterretning.
37. Budget og regnskabsopfølgning på Fritidsudvalgets ormråde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-31-15

Resume

Kompetenceudvalg:Fritidsudvalget

Opfølgning på budget og regnskab på Fritidsudvalgets område med henblik på eventuelle omprioriteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. beslutter at mindreforbrug på området kan bruges til ekstraordinær udbetaling af tilskud til træner-/leder udgifter.
 2. iøvrigt tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det vedlagte bilag er det nuværende forbrug i forhold til budget gjort op.

Opmærksomheden skal særligt henledes på kontoen for Fritidskonference samt puljerne til forsøg og udvikling og medlemstilskud, som udviser mindreforbrug på nuværende tidspunkt.

Fritidsudvalget har disponeret 100.000 og 50.000 kr. til projektet "Ung Projektmager" fra henholdsvis Fritidskonference samt puljen til Forsøg og Udvikling.

Årsag til mindreforbrug på puljen til medlemstilskud skyldes bl.a., at fastsættelse af tilskuddets størrelse sker ud fra et forsigtigheds princip.

Foreningernes ansøgninger til træner-/lederpulje udløste en tilskudsprocent på 64 til målgruppen under 25 år og intet tilskud til de over 25 år.

Der blev ansøgt om samlet 685.000 og udbetalt tilskud med 382.000 kr.

Fritidsudvalget kan beslutte, at et eventuelt mindreforbrug på området kan bruges til ekstraordinær udbetaling af tilskud til træner-/leder udgifter.

Center for Kultur og Borgerservice vil på mødet orientere om opfølgningen på budget og regnskab.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Indstillingen godkendt.

Bilag
38. Budget 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-8-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om budget 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har drøftet budget 2016 på deres møder den 9. april og 4. juni 2015.

Kulturudvalget udskød deres anden behandling af budget 2016 til deres møde den 11. august.

Byrådet har afholdt budgetseminar den 27. august.

Den åbne budgetproces via Næstved Kommunes hjemmeside, hvor alle kan komme med kommentarer, har resulteret i en del forslag/kommentarer til Kulturudvalget. Til de øvrige politik områder er der kun kommet ganske få kommentarer.

På mødet vil der blive givet en uddybende orientering om status på budgetprocessen.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Til efterretning.
39. Planlægning af dialogmøder mellem Fritidsudvalget og foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-10-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Planlægning af dialogmøder med foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter planlægning af dialogmøder med foreninger.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøder i år med handicapforeninger, Næstved Idræts Union og dens medlemsforeninger samt brugere af svømmehaller.

Udvalget har ønsket, at møderne ligger i forlængelse af Fritidsudvalgets ordinære møder.

Af ordinære planlagte møder er der tre tilbage i 2015 - henholdsvis i oktober, november og december.

Et dialogmøde efter Fritidsudvalgets møde i november vil kollidere med en lille begivenhed som Udvalget vil blive inviteret til.

Fritidsudvalget kunne sikre henvendelse til Næstved Idræts Union, om interessen for at der bliver planlagt et dialogmøde.

Fritidsudvalget anbefales at drøfte planlægningen af dialogmøderne, herunder målgruppen af handicapforeninger hvor der er registreret 3 folkeoplysende foreninger hvis primære formål jf. deres vedtægt er for handicappede.

Der kan i øvrigt henvises til byrådets budgetseminar hvor sag om Vandkulturhus drøftes, hvor en eventuel given proces måske kunne koordineres med dialogmøde med brugere af svømmehaller.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

I forlængelse af Fritidsudvalgets møde i oktober planlægges dialogmøde med foreninger med aktiviteter for handicappede.


Dialogmøde med brugere af svømmehaller koordineres i forhold til projektet om Vandkulturhus i Næstved.

Dialogmøde med NIU og dens medlemsforeninger planlægges i foråret 2016.
40. Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-6-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning om medlemstilskud foregår elektronisk via foreningsportalen, og fristen for at søge er den 1. april.

Der er modtaget ansøgninger om medlemstilskud fra 146 foreninger, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - idrætsforeninger, spejderforeninger samt øvrige børne- og ungdomsforeninger.

Opgørelse over antal medlemmer

2015

2014

2013

Antal medlemmer

0-18 år

13.131

13.030

13.049

Antal medlemmer

19 - 24 år

1.692

1.546

1.607

Antal medlemmer

25 år og derover

10.424

10.728

10.928

Samlet antal

25.247

25.308

25.584

Tilskuddet udgør i

2015

2014

2013

Aldersgruppen 0 - 18 år

216

222

218

Særligt tilskud til

aldersgruppen 0 - 18 år

43

43

42

Aldersgruppen 19 - 24 år

108

111

109

Det samlede sats for de 0 - 18 år er i 2015 259 kr.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent i foreningen.

Aldersgruppen 25 år og derover modtager ikke medlemstilskud.

Supplerende oplysninger

Der er 5 foreninger mere der har søgt medlemstilskud end i 2014, hvor det samlede antal var 141 foreninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Indstillingen godkendt.
41. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Foreningernes Dag 5. september
 3. Temamøder for frivillige ildsjæle i efteråret
 4. Ny aftenskole godkendt "Den Alternative Aftenskole"
 5. Uddannelsesforløb Unge projektmagere i Næstved
 6. Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

ad 3 - På følgende datoer bydes der velkommen af:

- 24. september Tonny Ploug

- 20. oktober Janne S. Kristensen

- 03. november Torben Stenstrup

- 30. november Pia Holgersen

ad 5 - Projektet er kommet rigtig godt fra start - i forlængelse af Fritidsudvalgets møde den 12. november 2015 planlægges lille begivenhed.

ad 6 - Orientering om Vandkulturhus i Næstved på mødet den 8. oktober 2015.

I øvrigt til efterretning.
42. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sager til efterretning/orientering

Indstilling

Til efterretning

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering

Foreningsblade:

 • Hyllinge-Menstrup IF nr. 2 august 2015

Tidsskrifter:

 • kultur og fritid nr. 1
 • Spektrum nr. 5 juni 2015
 • FORA juni 2015

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 3.9.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 7. september 2015