Referat
Fritidsudvalget 4. juni 2015

Dato

04.06.2015

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


25. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.
Godkendt.
26. Fritidsudvalgets valg af Årets Ildsjæl 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-12-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Fritidsudvalget beslutter modtager af prisen Årets Ildsjæl 2015 i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger den nedsatte arbejdsgruppes anbefaling.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har modtaget fire indstillinger til prisen Årets Ildsjæl 2015.

Fritidsudvalgets nedsatte arbejdsgruppe bestående af fire personer har på et møde den 21. maj udvalgt modtager til Årets Ildsjæl til Udvalgets beslutning.

Prisen indbefatter et diplom, en buket blomster samt 10.000 kr. til brug for modtagerens uddannelse i foreningens regi.

Prisen Årets Ildsjæl uddeles af næstformand Jørgen Rasmussen lørdag den 5. september 2015 på Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven i Næstved.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse at der er afsat budget af til prisen.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Godkendt.
27. Fritidsudvalgets valg af Årets Forening 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-11-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Fritidsudvalget beslutter modtager af prisen Årets Forening 2015 i Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger den nedsatte arbejdsgruppes anbefaling.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalgets arbejdsgruppe vedrørende priser har modtaget to indstillinger til Årets Forening 2015.

Arbejdsgruppen har på et møde den 21. maj udvalgt modtager til Årets Forening til Fritidsudvalgets beslutning.

Prisen omfatter et diplom, en buket blomster og 10.000 kr. til foreningens disponering primært beregnet på uddannelse i foreningen.

Prisen uddeles af Fritidsudvalgets næstformand Jørgen Rasmussen lørdag den 5. september 2015 på Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven i Næstved.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er afsat budget af til prisen.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Godkendt.
28. Skolereformen og de folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-16-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Skolereformen fra august 2014 inkluderer et krav til skolerne om samarbejde mellem skolerne og bl.a. folkeoplysende foreninger - den åbne skole.

Fritidsudvalget har på den baggrund bedt om en status, og forvaltningen har udsendt 40 spørgeskemaer til belysning af samarbejdet og modtaget svar fra 22 folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Fritidsudvalget drøfter status for foreningernes samarbejde med skolerne på baggrund af foreningernes svar på 10 spørgsmål til skolereformen.
 • at Fritidsudvalget beslutter om særlige tiltag, herunder økonomisk medhjælp fra eksempelvis forsøgs- og udviklingspuljen, skal iværksættes med henblik på at styrke samarbejdet.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaer er udsendt til en række forskellige folkeoplysende foreninger på landet og i byen med det formålat få en status på skolereformen og foreningernes samarbejde med skolerne.

22 folkeoplysende foreninger svarende til 55% af de adspurgte har besvaret spørgeskemaets 10 spørgsmål.

Administrationen har, med afsæt i den enkelte foreningsbesvarelse, udarbejdet et cirkeldiagram, der viser de 22 foreningers procentvise fordeling på hvert spørgsmål.

Udover cirkeldiagrammets viste besvarelser, har den enkelte forening haft mulighed for at skrive kommentarer til nogle af besvarelserne, det er dog langt fra alle, som har benyttet sig af den mulighed.

Administrationen har journaliseret den enkelte forenings besvarelse og kan i forlængelse heraf nævne nogle af de kommentarer foreningerne har.

Det er en udfordring at finde ind til den rigtige samarbejdspartner på skolen og dermed få startet dialogen.

Forholdsvis få foreninger angiver at have mistet medlemmer grundet den længere skoledag.

Nogle foreninger angiver, at de mangler haltid tidligt på dagen grundet skolernes ekstra reservation af f.eks. idrætshallen.

Dette står dog lidt i kontrast til undersøgelser fra gruppen bag "Arealoptimering/lokaler," hvor langt hovedparten af vore foreninger angiver at have den tid til rådighed i haller og andre steder, som de ønsker.

Det er en relativt stor del af foreningerne, der angiver det som en stor udfordring at få tid til samarbejdet i dagtimerne begrundet i potentielle ressourcepersoners arbejdstid.

Mange foreninger ønsker at indgå samarbejde omkring den åbne skole og mange foreninger forventer at kontakte skolen i det nye skoleår.

Administrationen henleder Fritidsudvalgets opmærksomhed på muligheden for at understøtte arbejdet med skolereformen for vore foreninger gennem anbefalinger om tiltag til Kulturudvalget, der kan forbedre dialogen og dermed samarbejdet i relation til den åbne skole.

Der er således gode eksempler, fra andre kommuner, hvor tilknytning af en playmaker til kontaktarbejdet mellem skolen og foreningen har været en gevinst.

Fritidsudvalgets pulje til forsøg- og udvikling har tidligere på året bevilget foreninger tilknyttet BUS økonomiske midler til at afprøve samarbejdsrelationerne omkring den åbne skole med en række folkeskoler.

Eftersom dette projektet strækker sig henover resten af skoleåret og måske starten af næste skoleår, er det for tidligt at konkludere på resultaterne fra projektet.

Center for Uddannelse har udarbejdet en samlet oversigt over de enkelte skolers samarbejde/kontakt med foreninger mv. Listen er identisk med den liste centerchef Lars Nedergaard referede til på Fritidsudvalgets møde med Kulturudvalget i Tappernøje forsamlingshus den 27. april 2015.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i 2015 er et rest budget på 120.833 kr. under forsøgs- og udviklingspuljen.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag
29. Evaluering og planlægning af Fritidsudvalgets fyraftensmøder 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Deltagerne har evalueret Fritidsudvalgets fyraftensmøder 1. halvår 2015. I forlængelse heraf skal Fritidsudvalget tage stilling til om møderne skal fortsætte og med hvilken samarbejdspartner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. fortsætter med yderligere 3 fyraftensmøder i efteråret 2015
 2. udpeger en arbejdsgruppe
 3. bemyndiger arbejdsgruppen til at træffe afgørelse om planlægningen af kursusrækken indenfor den afsatte økonomi.
 4. fortsætter samarbejdet med DGI Storstrømmen som kursusudbyder
 5. finder ny kursusudbyder
 6. ikke fortsætter med flere møder

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede i år 2012 at udbrede kendskabet til Næstved Kommunes nye Folkeoplysningspolitik, herunder det nye Fritidsudvalg, gennem afholdelse af fyraftensmøder, hvortil folkeoplysende, kulturelle og sociale foreninger var indbudt.

Fritidsudvalget indgik aftale med idrætsorganisationen DGI Storstrømmen som kursusarrangør. DGI er tovholder på de enkelte kurser, og en repræsentant fra Fritidsudvalget byder velkommen og orienterer om dele af fritidsudvalgets arbejde. DGI har løbende fået ros for afviklingen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke nogen bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Til punkt 1 fik arbejdsgruppe mandat til at udvide temamøderne til 4.

Til punkt 2 blev Janne S. Kristensen og Pia Holgersen udpeget.

Til punkt 3 blev følgende emner til temamøder besluttet:

- Den åbne skole

- Udvikle frivillighed, herunder anerkendelse af ungdomsledelse

- Kommunikation på sociale medio, praksis orienteret

- Tilskudsmuligheder i Næstved Kommune suppleret af et "trækplaster"

Punkterne 1, 2, 3 og 4 i øvrigt godkendt.

Bilag
30. Temadrøftelse om fradrag for lejeindtægter inden beregning af lokaletilskud

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Temadrøftelse af reglen om fradrag af lejeindtægt inden beregning af lokaletilskud til folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. drøfter reglen om fradrag af lejeindtægt inden beregning af lokaletilskud
 2. beslutter om de ønsker at fremsætte forslag om ændring af denne regel

Sagsfremstilling

I forbindelse med Fritidsudvalget møde med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråds medlemsforeninger blev det fra foreningerne tilkendegivet, at de så reglen om fradrag af lejeintægt inden beregning af lokaletilskud for hæmmende i forhold til at låne/leje ledig kapacitet ud til andre.

Foreningerne udtalte, at deres nettoindtægt ved udleje kun ville udgøre 20% af lejeindtægten.

I spørgeskemaundersøgelse i foråret 2015 blev foreninger spurgt til deres villighed til at låne/leje ledig lokalekapacitet ud til andre. Svarene herfra er positive.

Fritidsudvalget har på den baggrund ønsket en drøftelse af reglen.

Lokaletilskud kan ydes til godkendte folkeoplysende foreningers aktiviteter og undervisning.

Der hvor der kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private kommerciellle virksomheder, skal der være særlig opmærksomhed når den støtteberettigede virksomhed vurderes.

Det er den enkelte kommune der kan beslutte, at eventuelle leje- og fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Næstved Kommune har besluttet at de skal fradrages, hvilket fremgår af reglerne i Næstved om lokaletilskud.

I Næstveds regelsæt fremgår det endvidere, at disse indtægter kun skal fradrages, hvis de overstiger afdrag på evt. prioritetsgæld.

Fritidsudvalget kunne drøfte hvorvidt lejeindtægt fra anden folkeoplysende forening og andre almennyttige foreninger til deres aktivitet og/eller undervisning ikke skulle fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Samtidig med at det ikke skal være muligt for den folkeoplysende forening der lejer sig ind at modtage lokaltilskud til deres lejeudgift, da den udlejende forening i forvejen modtager lokaletilskud.

De marginale omkostninger den udlejende forening har skal derfor dækkes af lejeindtægten.

På den måde vil incitamentet for at udleje uudnyttet lokalekapicitet øges, da de i givet fald ikke vil skulle fradrage lejeindtægten ved at leje deres lokaler ud.

Udlejning til private arrangementer (ikke forenings aktivitet) kan ikke støttes jf. lov om folkeoplysning og bør derfor fortsat skulle fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Supplerende bemærkninger

Det er administrationens skøn, at de nuværende lokaletilskudsaftaler ikke hviler på nævneværdige indtægter ved leje- og fremleje, også da de jf. gældende retningslinier kun skal fradrages hvis de overstiger evt. prioritetsgæld.

Hvis indtægten fremover ikke skal fradrages vil det betyde, at for hver 100 kr. i lejeindtægt ikke vil udløse en reduktion af tilskuddet på 80 kr. som kunne gives i tilskud til anden forening.

Tilsynet med at en forening fortsat modtager tilskud til deres aktivitet og ikke primært udlejer til andre foreninger kan føres ved, at foreningen på ansøgningsskemaet angiver hvorvidt de har aftaler med andre foreninger samt omfanget heraf.

De nuværende lokaletilskudsaftaler udløber i 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget anbefaler at Kulturudvalget godkender

 1. regelændring om, at der ikke skal fratrækkes lejeindtægt i tilskudsgrundlag som kommer fra udlejning til anden folkeoplysende forening og andre almennyttige foreninger.
 2. at ordningen evalueres inden udgangen af 2019 hvor de 3 årige lokaletilskudsaftaler næste gang udløber.

Bilag
31. Orientering af resultat af spørgeskemaundersøgelse af folkeoplysende foreningers behov for lokaler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 82.25.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om resultat af spørgeskemaundersøgelse af folkeoplysende foreningers lokalebehov til brug for effektiviserings projekt arealoptimering i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforlig for 2015 fremgår effektiviseringstemaet "Arealoptimering".

Hensigten er at vurdere muligheden for

 • en mere optimal udnyttelse af kommunale bygninger
 • at flytte kommunens drift til egne lokaler frem for at leje sig ind andre steder

Herudover skal behovet for og muligheden for yderligere lokaler til foreninger vurderes særskilt.

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet analyserapport "Foreningerne og de frivilliges behov for lokaler i Næstved Kommune".

Af resultater fra undersøgelsen kan opmærksomheden særligt henledes på, at:

 • størstedelen af foreningerne (82%) er meget tilfredse med muligheden for at anvende lokaler i foreningens lokalområde
 • 63 foreninger med eget hus/lokale har angivet, at de er villige til at låne deres hus/lokale ud til andre foreninger
 • 71 foreninger (25%) har svaret "ja" til ønsket om et centralt placeret "Foreningernes Hus" i Næstved, og 33 (13%) har angivet, at de sikkert vil anvende det flere gange om ugen eller måneden

Af anbefalinger kan opmærksomheden særligt henledes på, at:

 • Give adgang til lokaler i dagtimerne på skoler
 • opfordre foreningerne til i højere grad at indgå aftaler med andre foreninger om lån af deres lokaler
 • give adgang for foreninger til yderligere mødelokaler eksempelvis i Rådmandshaven 20 og udvalgte daginstitutioner
 • træffe beslutning om at etablere et Foreningernes Hus på adressen Farimagsvej 16.

Analyserapporterne indgår i budgetprocessen frem mod 2016. Kulturudvalget behandler sag herom på deres møde den 8. juni 2015.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget noterer sig bl.a. at 75% af de folkeoplysende foreninger ikke har udtrykt ønske om et centralt placeret "Foreningernes Hus" i Næstved.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
32. Budget 2016

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-8-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Drøftelse af indlæg/bemærkning i budgetprocessen 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter hvorvidt de ønsker at afgive høringssvar til budget 2016.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har i lighed med andre mulighed for at afgive høringssvar til budget 2016 via Næstved Kommunes hjemmeside.

Fritidsudvalget drøftede på temamødet med Kulturudvalget den 27. april blandt andet budget 2016.

Af referatet fremgår det blandt andet:

 • Fritidsudvalgets holdning er, at der bør investeres i Fritidsområdet og ikke spares. Den frivillige indsats er medvirkende til understøttelse af bosætningsstrategi, oplevelser, samarbejde m.m.
 • Fritidsudvalget er velkomne til at fremsende en business case omkring investering/generering af "løft" af andre udsatte områder. Også i relation til visionen Mærk Næstved - godt liv for familien.

Fritidsudvalget kunne drøfte, med afsæt i mødet og følgende temaer, hvorvidt der ønskes afgivet høringssvar til budgettet.

Temaerne kunne være:

 • Skolereform
 • Børn og unge
 • de frivilliges motivation og vilkår for at indgå i samarbejde om samfundsrelaterede opgaver

Kulturudvalget 2. behandler budget 2016 på kultur og fritidsområdet den 8. juni 2015.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget besluttede, at formanden udarbejder kommentarer til budget 2016 på baggrund af de på mødet faldne bemærkninger.
33. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 • Spørgmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger
 • Medlemstilskud
 • Møde med Aftenskolernes Samråd d. 20. maj
 • Ungdomsskolen bestyrelsesmøde
 • Uddannelsesforløb Unge projektmagere i Næstved
 • Rullende dagsorden

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Endvidere orienteret om
- status for tilmelding til Aktive Feriedage

- Integration af nye flygtninge

I øvrigt til efterretning.
34. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Sager til efterretning/orientering

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager sager til efterretning.

Sagsfremstilling

Sager til efterretning/orientering

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 4.6.2015

Fraværende: Søren Rasmussen.

Intet til orientering.


Sidst opdateret den 8. juni 2015