Referat
Fritidsudvalget 7. maj 2015

Dato

07.05.2015

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


18. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersenog Søren Rasmussen.

Godkendt.
19. Uddannelsesforløb Unge projektmagere i Næstveds foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Behandling af modtagne tilbud på "Uddannelsesforløb for Unge Projektmagere i Næstveds foreninger".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. Vælger tilbud der skal arbejdes videre med.
 2. Godkender at der afsættes budget til uddannelsesforløbet indenfor budgetområderne "Fritidskonference", Forsøgs- og udviklingspuljen samt medlemstilskud.
 3. Beder den vindende entreprenør føre dialog med interessenter ift. de deltagende unge og deres konkrete udviklingsprojekter - eksempelvis i den unges lokale forening.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget godkendte på sidste møde konceptbeskrivelse for "Unge projektmagere i Næstveds foreninger".

Konceptbeskrivelse er sendt til:

 • Danmarks Idrætsforbund
 • DGI Storstrømmen
 • Foreningsudviklerne
 • Aftenskolernes Samråd i Næstved
 • Næstved Ungdomsskole

for at give dem muligheden for at byde på opgaven med at afvikle uddannelsesforløbet.

Ved fristens udløb tirsdag den 28. april 2015 var der modtaget 2 tilbud.

På mødet vil de to tilbud blive gennemgået med henblik på udvælgelse af tilbud, der kan arbejdes videre med.

Forløbet "Unge projektmagere i Næstveds foreninger" inkluderer et 35 timers forløb for 20 deltagere.

Fritidsudvalget kunne, når deltagertal og valg af entreprenør er kendt, overveje at rette henvendelse til foreninger eller organisationer, der arbejder med indsatsområde unge.

Formålet med kontakten til foreningerne eller organisationerne er et ønske, om at de støtter op om de unges projekter i praktikfasen ved at afsætte midler til støtte for projektudvikling, når den unge samarbejder med en udvalgt forening.

Fritidsudvalget afholder udgifterne til basiskurset, det vil sige 2 weekend forløb samt 3 aftenforløb.

Økonomi

Fritidsudvalget kan indenfor egen ramme afsætte budget til afholdelse af uddannelsesforløbet. Center for Kultur og Borgerservice kan pege på områderne "Fritidskonference", Forsøgs- og udviklingspuljen samt medlemstilskud. Her vil prioriterede/uforbrugte midler kunne anvendes.

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmusssen.

Torben Stenstrup blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Fritidsudvalget valgte firmaet Foreningsudviklerne.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kirsten Ærø og Tonny Ploug der sammen med administrationen får mandat til at aftale det videre forløb med firmaet. I dialog med firmaet aftales det konkrete forløb herunder konceptet for overnatning/bespisning samt betingelserne for evt. aflysning ved for få deltagere.

Sagen åbnes, men de to bilag vedr. tilbud fra de to leverandører forbliver lukkede.

Indstillingens punkt 2 og 3 i øvrigt godkendt.

Bilag
20. Planlægning af dialogmøder mellem Fritidsudvalget og foreningerne i 2015, 2016 og 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-10-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har vedtaget mål om afholdelse af tre dialogmøder om året med foreningerne på folkeoplysningsområdet.

Planlægning af disse fremlægges til Fritidsudvalgets behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget planlægger emner og med hvilke foreningsgrupper der skal afholdes møder med hvornår.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet at afholde 3 dialogmøder om året med foreningerne på folkeoplysningsområdet.

Den 12. marts 2015 afholdt Fritidsudvalget møde med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråds medlemsforeninger.

Fritidsudvalget valg af emne vil have indflydelse på hvem der inviteres.

F.eks. kunne drøftelser om et Vandkulturhus i Næstved være en grund til at invitere brugerne af de eksisterende svømmehaller for at høre om deres synspunkter.

Vælges et fokus på et lokalområdes virke kunne dette også være et parameter for valg af målgruppe.

Det er Center for Kultur og Borgerservices (CKB) erfaring, at ved at invitere foreninger som har en form for interesse fællesskab, vil det motivere flere til at deltage.

CKB fremlægger sagen til Fritidsudvalgets drøftelse af emner som kan danne baggrund for planlægning af møder i 2015, 2016 og 2017 med de folkeoplysende foreninger.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget besluttede at planlægge møder med følgende foreninger i

2015

 • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 • Aftenskoler i maj
 • Handicappede i efteråret
 • Næstved Idræts Union og dennes medlemsforeninger i efteråret
 • Svømmehalsbrugere i efteråret

2016

 • Tennisklubber
 • Rideklubber
 • Udvalgt lokalområde inkl. lokalråd for området

2017

 • Kano/kajak/sejl
 • Selvorganiserede

I øvrigt vil Fritidsudvalget hvis muligt deltage i Kulturudvalgets møde med de selvejende haller.
21. Orientering om tilskud til træner-/lederuddannelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-Ø40-79-14

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om tilskud til foreninger til afholdte udgifter til uddannelse af trænere og ledere i 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er modtaget 41 ansøgninger om tilskud fra puljen til instruktør-, træner- og lederuddannelsen, som fordeler sig med 28 ansøgninger fra idrætsforeninger, 12 fra spejderforeninger og 1 fra øvrige foreninger.

Det samlede ansøgte tilskudsbeløb er på i alt 658.828 kr., som fordeler sig med 588.364 kr. til målgruppen under 25 år og med 70.464 kr. til målgruppen over 25 år.

Der har deltaget i alt 468 kursister, heraf 401 hvor målgruppen er under 25 år og 67 til målgruppen over 25 år.

Regelsættet åbner mulighed for, at Fritidsudvalget forlods kan prioritere en del af den samlede pulje til særlige uddannelsestemaer. Dette har Fritidsudvalget ikke valgt at gøre.

I regelsættet fremgår det, at Fritidsudvalget prioriterer tilskudsrammen til gavn for børn og unge under 25 år. I det omfang rammen ikke opbruges, kan der ydes helt eller delvis tilskud til gavn for øvrige.

Det samlede ansøgte beløb overstiger rammens størrelse.

Rammen kan ikke dække fuldt tilskud til målgruppen under 25 år, men kun svarende til 64,4% af det ansøgte beløb.

Det betyder, at der ikke kan ydes tilskud til målgruppen over 25 år.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i budget 2015 er afsat 378.888 kr. til instruktør-, træner- og lederuddannelse.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Til efterretning.

Bilag
22. Orientering om afregning af tilskud til voksenundervisning 2014

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-2-13

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Orientering om afregning af tilskud til voksenundervisning 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev givet samlet tilsagn til aftenskolerne for 3.349.500 kr. i 2014.

De fremsendte regnskaber fra aftenskolerne viser et samlet uforbrugt tilsagn på 147.196 kr. fordelt med:

- 109.572 til undervisning

- 37.624 til 10% pulje

Af disse er der søgt og ydet supplerende tilskud til AOF med 147.196 kr.

Sydsjællands Kirkehøjskole gøres opmærksom på at der højst kan medregnes et samlet beløb til ledelse svarende til 13% af foreningens samlede udgifter til løn til lærere.

Opmærsomheden kan henledes på, at 110.000 kr. af de uforbrugte tilsagn skyldes en enkelt aftenskole.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Til efterretning.

Bilag
23. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Fællesmøde med Kulturudvalget den 27. april 2015.
 3. Budget 2016.
 4. Kursustilbud fra Fritid og Samfund.
 5. Temamøder forår 2015.
 6. Rullende dagsorden.24. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 7.5.2015

Fraværende: Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

Flg. tidsskrifter til efterretning.

- Firmaidræt nr. 2, april 2015

- FORA, nr. 1, marts 2015

- Spektrum, nr. 4, marts 2015


Sidst opdateret den 12. maj 2015