Referat
Fritidsudvalget 9. april 2015

Dato

09.04.2015

Tid

17.00

Sted

Rådmandshaven 20, mødelokale 3

Deltagere

Allan Dinesen (Idrætsforeninger),
Hanne Simonsen (Aftenskoleforeninger),
Janne Skovgaard Kristensen (Idrætsforeninger),
Jørgen Rasmussen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Pia Holgersen (Børne- og ungdomsforeninger),
Søren Rasmussen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


9. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Godkendt.
10. Temamøde med Kulturudvalget den 27. april 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G00-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Planlægning af temamøde med Kulturudvalget den 27. april 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter hvilke emner der ønskes på dagsorden til temamødet med Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Der afholdes temamøde mellem Kulturudvalget og Fritidsudvalget den 27. april 2015 i Tappernøje forsamlingshus.

Der vil være mulighed for at besigtige aktivitetsparken ved Kornmagasinet.

Center for Kultur og Borgerservice anbefaler, at Fritidsudvalget drøfter og beslutter sig for hvilke emner Fritidsudvalget ønsker at sætte på dagsorden til temamødet med Kulturudvalget.

Af emner kan bl.a. nævnes:

- Realisering af 300.000 kr. på lokaletilskudsområdet

- Foreningernes Klimapulje 2015

- Budgetstrategi 2016-2019

- Status på Fritidsudvalgets mål

- Vandkulturhus i Næstved

- Skolereform i relation til "Den åbne skole".

- Styrkelse af frivillighed

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Emnerne nævnt i sagsfremstillingen ønskes drøftet med Kulturudvalget, ligesom Kulturudvalgets emner indarbejdes i dagsorden som udsendes.
11. Event for unge

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Event for unge er et af Fritidsudvalgets mål. Fritidsudvalget drøfter oplæg til Event for unge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter oplæg til Event for unge.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede den 5. februar 2015, at nedsætte arbejdsgruppe der kommer med oplæg til afholdes af Event for unge.

Arbejdsgruppen fremlægger forslag for Fritidsudvalget som drøfter og træffe beslutning om det videre forløb.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Konceptbeskrivelse for "Unge projektmagere i Næstveds foreninger" omdelt på mødet.
Konceptbeskrivelsen gennemgået og drøftet. De på mødet faldne kommentarer indarbejdes i konceptbeskrivelsen og denne akteres sagen som bilag.

Opgaven udbydes og modtagne tilbud forelægges Fritidsudvalget i maj måned.

Bilag
12. Orientering om Budgetstrategi 2016-2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-Ø00-8-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om Budgetstrategi 2016-2019 som vedtaget af Næstved Byråd.
Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2016-19 tager udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år, korrigeret med beslutning om at udskyde dele af Ring Syd.

Balancen i budget 2016-2019 er fra starten af budgetlægningen følgende:

2016: -14,8 mio. kr. (overskud)

2017: -57,0 mio. kr. (overskud)

2018: 22,1 mio. kr. (underskud)

2019: ca. 15,2 mio. kr. (underskud)

Samlet er der et overskud over de 4 år på ca. 35 mio. kr. Udgangspunktet er således et budget i balance, men også et budget hvor balancen forværres over årene. Underskuddene i 2018 og 2019 skyldes primært, at der er udskudt beløb fra 2015 vedrørende Ring Syd.

Der blev sidste år gennemført driftsreduktioner for ca. 100 mio. kr. årligt for at opnå balance i budgettet, og anlægsbudgettet blev prioriteret for 10 år. Der gennemføres derfor en mere enkel budgetproces i år.

Udvalgenes driftsrammer fastlægges den 1. april og udvalgene skal lægge deres budget inden for rammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Udvalgene skal beslutte deres eget budget inden for rammen. Tilsvarende inden for anlægsrammen.

Det er et krav, at det budgetterede overskud i 2016 og 2017 fastholdes, og at underskuddene i 2018 og 2019 ikke forværres. Drifts- og anlægsrammerne fastsættes ud fra dette krav. Det betyder, at hvis der opstår ønsker til nye tiltag eller udgifter som følge af stigende udgiftspres, skal det finansieres inden for udvalgsrammen. Det gælder både drift og anlæg. En fastholdelse og udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende økonomiske rammer stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere.

Budgetlægningen for 2016-19 består af

 • drøftelse af og eventuel beslutning om at omfordele driftsbudgettet imellem politikområder/udvalgsområder (afsnit 4.1.1),
 • udmøntning af 1% hverdagseffektiviseringer (afsnit 4.1.2) ,
 • sikre at budgetrammen kan overholdes – dvs. at områder der forventer budgetproblemer eller har overført underskud fra tidligere år skal finde kompenserende besparelser (afsnit 4.1.3),
 • etablering af råderumspulje på 15 mio. kr. via temaeffektiviseringer, konkurrenceudsættelsesstrategien og moderniseringsaftalen (afsnit 6),
 • grundlæggende drøftelse af udvalgte temaer på temamøder i foråret og på budgetseminaret (afsnit 4.3),
 • mulighed for at omprioritere anlægsprojekter inden for anlægsramme (afsnit 4.2)
 • formulering af politikområdemål (afsnit 4.4).

Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes.

Budgetstrategien fastholder tidligere beslutninger om, at der dels skal gennemføres arealoptimeringsprojekt (temaeffektivisering), og der skal arbejdes med

at forbedre kvalitet og økonomi i folkeskolen (udvalgt tema i budgetlægningen). De to projekter overlapper hinanden. I budgetstrategien foreslås, at projekterne adskilles sådan, at i de tilfælde, hvor der kan flyttes aktiviteter ind på en skole tilfalder besparelsen fra bedre bygningsanvendelse temaet til forbedring af kvalitet og økonomi i folkeskolen, mens alle øvrige gevinster ved mere optimal bygningsudnyttelse indgår i arealoptimeringsprojektet.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Til efterretning.

Bilag
13. Mærk Næstved Foreningernes Dag

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.15-G01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Mærk Næstved Foreningernes Dag er et tilbud til alle foreninger i hele Næstved Kommune om fremvisning af deres aktivitet på en stand i Rådmandshaven

Mærk Næstved Foreningernes Dag afholdes i år 2015 for 14.gang.

Fritidsudvalget deltog med en stand i år 2014.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fritidsudvalget:

 1. Beslutter om Fritidsudvalget deltager med en aktivitetsstand i 2015
 2. Udpeger et antal udvalgsmedlemmer til planlægning af og deltagelse på dagen.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har deltaget i flere år med det formål at synliggøre udvalgets arbejde gennem dialog med foreningerne repræsenteret på dagen.

Fritidsudvalgets fokus ligger på dialog med de deltagende folkeoplysende foreninger.

Fritidsudvalgets dialog med foreningerne og de mange besøgende, der lægger vejen forbi Rådmandshaven, skal give udvalget ny inspiration til arbejdet med de folkeoplysende foreninger og aktiviteter i Næstved Kommune.

Center for Kultur & Borgerservice deltager med en eller flere medarbejdere på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Udvalgsformand Torben Stenstrup uddeler Fritidsudvalgets priser Årets ildsjæl og Årets forening på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Fritidsudvalget entrerer med Gerlev Legepark om en festival stand for gamle lege placeret ved udvalgets Aktivitetsstand.

Center for Kultur & Borgerservice har forhåndsreserveret festival standen til brug for Fritidsudvalget.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Fritidsudvalget tilkendegiver at de ønsker stand på Mærk Næstved Foreningernes Dag lørdag den 5. september 2015. Administrationen udarbejder plan for standens bemanding. Formanden er forhindret i at deltage, hvorfor priserne bilver overrakt af næstformanden i Fritidsudvalget.
14. Valg af priskomite vedr. Årets Ildsjæl og Årets forening

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-5-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget skal vælge priskomité til udvælgelse af kandidater til modtagelse af priserne Årets Ildsjæl og Årets Forening.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget udvælger priskomité.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget uddeler hvert år, typisk på Foreningernes Dag, de to priser Årets ildsjæl og Årets forening i Næstved.

Fritidsudvalget vælger, blandt udvalgets medlemmer, en Priskomité på 3 til 4 medlemmer.

Indkaldelse af prismodtagere sker i april ved opslag under Nyt fra Næstved samt på Foreningsportalen.

Ansøgningsfristen er fastsat til den 15. maj 2014.

Priskomitéen behandler de indkomne indstillinger til de to priser, og priskomiteen udvælger henholdsvis Årets ildsjæl og Årets forening.

Priskomitéen fremlægger sine indstillinger for Fritidsudvalget, forventeligt på udvalgets møde i juni, til endelig godkendelse.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Hanne Simonsen, Tonny Ploug, Pia Holgersen og Jørgen Rasmussen valgt til priskomite.

Bilag
15. Evaluering af mødet med BUS foreninger den 12. marts 2015

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.14.00-G01-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget evaluerer mødet med Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS) og dennes medlemsforeninger den 12. marts 2015.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget evaluerer mødet med BUS foreningerne den 12. marts 2015.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har afholdt dialogmøde med BUS foreninger den 12. marts 2015.

Af punkter på dagsorden kan nævnes:

 • Foreningernes Klimapulje 2015
 • Spørgeskemaundersøgelse om lokalebehov
 • Foreningerne synes de mangler ?
 • Folkeskolereform

Mødet blev afholdt i FDF hytten.

Ved fristens udløb havde 7 foreninger ud af 23 mulige tilmeldt sig.

TidligerePolitiskBehandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Tidspunkt for fremtidige møder bør lægges kl. 19.00.

Fritidsudvalget udtaler deres positive tilfredshed med mødet.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
16. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Ungestrategi konference d. 20. marts
 3. Status på "Erklæring om indhentelse af børneattester"
 4. Forsøgs- og udviklingspuljen
 5. Temamøder forår 2015
 6. Sport Award den 5. marts
 7. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

 • Janne S. Kristensen valgt til medlem af NIU bestyrelse.
 • Aftenskolernes samråd orienterede om at 3 aftenskoler er kommet ud med underskud.
 • Klimapulje status
 • BUS orienteret om afholdelse af inspirationsdag "Spejderne og den åbne skole i Næstved Kommune".
 • Kildemarksvej 70 - Lavia klublokale opsiges, vil blive renoveret og åbnet for booking.

I øvrigt til efterretning.
17. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 09.04.2015

Fraværende Søren Rasmussen.

Intet til efterretning.


Sidst opdateret den 13. april 2015