Referat
Fritidsudvalget 3. oktober 2019

Dato

03.10.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 6

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


44. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Godkendt.
45. Godkendelse af Fritidsudvalgets mødeplan for 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 03.10.2019

Godkendelse af mødeplan for Fritidsudvalget for 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00
 2. mødedatoerne 6. februar, 12. marts, 2. april, 7. maj, 4. juni, 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. december.

Sagsfremstilling

Jf. Forretningsorden for Fritidsudvalget fastsætter udvalget selv den ordinære møderække.

I 2019 er møderne planlagt afviklet på torsdage kl. 17.00.

Der er ikke planlagt møder i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.

Administrationen foreslår følgende torsdage i 2020:

 • 6. februar, 12. marts, 2. april, 7. maj, 4. juni, 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. december.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Godkendt.

Bilag
46. Beslutte afholdelse af dialogmøde i efteråret 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-12-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 03.10.2019

Fritidsudvalget skal beslutte hvem de vil afholde dialogmøde-/r med i efteråret 2019.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter hvem de vil afholde dialogmøde med den 7. november 2019.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal træffe beslutning om hvem de vil afholde dialogmødet med efter deres ordinære møde den 7. november 2019.

Fritidsudvalget har tidligere tilkendegivet, at de næste gang gerne vil afholde dialogmøde med lokalområderne Tappernøje, Hyllinge samt håndboldforeninger og spejdere.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan, hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

I tidligere invitationer til dialogmøde har der bl.a. stået

 • Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om sit arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det, at drøfte hvordan foreningerne har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter og medlemstal i foreningerne, udfordringer og ønsker omkring benyttelse af anlæg, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde lokalt.

Fritidsudvalget har senest afholdt dialogmøde med aftenskoler.

Administrationen vil i samarbejde med Fritidsudvalgets formand sikre udarbejdelse af dagsorden og planlægning af møde-/rne.

Hvis det er muligt, vil møde-/rne blive afholdt hos en forening med hensyntagen til transport hertil for deltagende foreninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Besluttet at afholde dialogmøde i Tappernøje den 7. november.
47. Revurdering af retningslinier for puljen Foreningsfaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-27-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (anbefaler), 03.10.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (godkender), 28.10.2019


Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at retningslinier for Foreningsfaciliteter tages op 1 gang årligt så længe puljen udmøntes.

Fritidsudvalget gives mulighed for at drøfte og anbefale eventuelle ændringer af retningslinierne.

Kultur- og Demkratiudvalget godkender eventuelle ændringer af retningslinierne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget godkender retningslinier for puljen Foreningsfaciliteter med eventuelle ændringer gældende fra 1. januar 2020.

Sagsfremstilling

Puljen Foreningsfaciliter har eksisteret i 2018 og 2019. Puljens størrelse har været på henholdsvis 1 million i 2018 og 0,8 million i 2019.

I 2018 søgte 25 foreningerne om tilskud for samlede udgifter på ca. 3,3 millioner kr.

I 2019 har 10 foreninger søgt om tilskud for samlede udgifter på ca. 1,8 millioner kr.

I 2019 er der bevilget 575.000 kr.

Retningslinier blev ændret i 2019 så det blev muligt også at kunne ansøge om tilskud til nyetablering, og ikke kun renovering, på foreningens eksisterende aktivitetsgrund. Dette har 4 ansøgt om.

Forslag om ændring af ansøgers egenfinansiering fra 50 til 30% blev ikke godkendt.

De øvrige kriterier blev bibeholdt.

Fritidsudvalget gives mulighed for at drøfte og anbefale eventuelle ændringer af retningslinierne inden sagen forelægges Kultur- og Demkratiudvalget til godkendelse.

Supplerende

Puljen blev oprindeligt foreslået etableret af Fritidsudvalget og bevilget af Kultur- og Demokratiudvalget i 2018 og forlænget i 2019. Midlerne til forlængelsen blev fundet ved mindreforbrug på det samlede politikområde Kultur og Fritid.

På Kultur- og Demokratiudvalgets budgetblog for 2020 har Fritidsudvalget igen foreslået, at der findes midler til at pulje kan fortsætte i 2020. Dette forslag har været forelagt Kultur- og Demokratiudvalget i forbindelse med drøftelser af budget for 2020.

Kultur- og Demokratiudvalget behandlede sidst retningslinierne den 29. oktober 2018.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der ikke er afsat midler i buget 2020 til puljen Foreningsfaciliteter. Midler til puljen skal findes ved en omprioritering indenfor rammen og rest midler fra 2019 kan søges overført.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen.

Fritidsudvalget tilkendegiver, at de gerne ser at puljen fortsætter i 2020 efter samme regelsæt.

Dog anbefaler Fritidsudvalget, at Kultur- og Demokratiudvalget træffer beslutnig om, at egenfinansieringen for foreningerne nedsættes til 30% gældende fra 1. januar 2020.

Bilag
48. Valg af tema til Forsøgs- og Udviklingspuljen 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-28-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget godkender, 03.10.2019

Fritidsudvalget skal træffe beslutning om tema til Forsøgs- og Udviklingspulje for 2020.

Hvert år træffer Fritidsudvalget beslutning om et tema, som vil være det første kriterie som ansøgningerne vurderes på.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter sig for følgende tema "Foreninger der skaber muligheder for at få ikke aktive borgere til at bliver en del af fællesskabet / være aktive i foreningen".

Sagsfremstilling

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til, at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for, at søge økonomisk støtte til forsøg og udvikling af nye tiltag.

Som en del af en prioriteret række af kriterier er det valgte tema for året det første kriterie. Det betyder, at ved vurdering af ansøgninger vægtes årets tema højest i forhold til øvrige kriterier.

De øvrige prioriterede kriterier er:

 • Nye børn/unge aktiviteter
 • Aktiviteter der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik samt politik for folkeoplysningsområdet
 • Aktiviteter der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fællesskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv
 • Anskaffelser til nye tiltag i foreningen

Administrationen foreslår, at temaet for 2020 bliver:

 • Foreninger der skaber muligheder for at få ikke aktive borgere til at blive en del af fællesskabet / være aktive i foreningen

Supplerende

Forsøgs- og Udviklingspuljen åbner også mulighed for at støtte nye foreninger med op til 5.000 kr.

I 2019 besluttede Fritidsudvalget at temaet er: "Øget samarbejde på tværs af foreninger omkring udvikling af aktiviteter, projekter og kapacitetsudnyttelse".

I årene 2014-2018 har Fritidsudvalget beluttet ikke at have et tema som kriterie. I 2017 blev der udarbejdet eksempler på hvad der kunne søges til.

Puljen annonceres i Forårspakken som sendes til alle folkeoplysende foreninger, på Næstved Kommunens hjemmeside. Ansøgning til Forsøgs- og Udviklingspuljen sker elektronisk.

Der er en første frist 1. marts for alle. Herefter behandles ansøgningerne løbende.

Puljens størrelse er på ca. 200.000 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i budget 2020 er afsat 203.621 kr. til Forsøgs- og Udviklingspuljen.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen.

Godkendt.

Bilag
49. Fritidsudvalgets evaluering af Mærk Næstved Foreningernes Dag 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-19-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget godkender 03.10.2019

Kultur- og Demokratiudvalget, til orientering, 28.10.2019


Mærk Næstved, Foreningernes Dag 2019 blev afholdt lørdag den 7. september 2019.

Fritidsudvalget bemandede en stand, hvor foreninger og borgere havde mulighed for en dialog om Fritidsudvalgets arbejde for fritidsforeningerne i Næstved.

Fritidsudvalget skal evaluere sin deltagelse i arrangementet med henblik på fremtidig medvirken samt tilkendegive om udvalget mener sig synliggjort og oplever, at det samlede dialogforum giver værdi for alle parter.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Fritidsudvalget drøfter hvordan Foreningernes Dag 2019 forløb.

2. At Fritidsudvalget beslutter, om de skal deltage i Mærk Næstved Foreningernes Dag d. 5. september 2020.

3. At Fritidsudvalgt tilkendegiver forslag til sin deltagelse i næste Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved Foreningernes Dag 2019 den 7. september i Rådmandshaven havde deltagelse af 74 stande.

Af de 74 deltagende var 27 folkeoplysende foreninger. Derudover deltog foreningerne fra områderne sociale foreninger, patientforeninger mv.

Fritidsudvalget bemandede en stand med 3 fra Fritidsudvalget, 3 fra CKB, en ekstern samarbejdspartner og 2 fra firmaet Boblberg.

Udvalget evaluerer sin deltagelse ved arrangementet, med henblik på afklaring af Fritidsudvalgets rolle i arrangementet fremover.

Fritidsudvalgets formål med deltagelse i arrangementet er at synliggøre udvalgets arbejde gennem dialog med de deltagende foreninger og borgere, som besøger Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Udvalget har valgt en opsøgende strategi på dagen, hvor de deltagende udvalgsmedlemmer bevæger sig rundt på pladsen og kontakter såvel de opstillede stande som de besøgende borgere, dels gennem dialog og dels ved omdeling af skriftligt materiale omhandlende Fritidsudvalgets virke for foreningslivet.

Fritidsudvalget uddeler de to priser Årets Forening og Årets Ildsjæl på Foreningernes Dag.

Evaluering af de to prisers indstillingsprocedure, retningslinjer for udvælgelse m.m. behandler udvalget i en anden sag på mødet den 3.oktober.

Sagen sendes til orientering for Kultur og Demokratiudvalget.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen.

Forløb af Foreningernes Dag drøftet. Fritidsudvalget ønsker at deltage på Foreningernes Dag i 2020.
50. Evaluering af Fritidsudvalgets priser 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-20-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget godkender 03.10.2019


Prisuddeling til Næstved kommunes folkeoplysende foreninger, med 3 priser, fandt første gang sted på nuværende Mærk Næstved Foreningernes dag i september 2008.

Fritidsudvalget evaluerer prisuddelingen i år 2019.

Fritidsudvalget drøfter den fremtidige prisuddeling, herunder tilkendegiver hvilke kriterier m.m. forvaltningen skal indarbejde i et nyt forslag til prisuddeling gældende fra år 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Fritidsudvalget evaluerer de nuværende 2 priser - Årets Forening og Årets Ildsjæl

2. At Fritidsudvalget tilkendegiver forslag til ændringer i nomineringsproceduren samt forslag til antal priser m.m.

Sagsfremstilling

I år 2008 besluttede det daværende Folkeoplysningsudvalg at oprette 3 priser til at understøtte de folkeoplysende foreningers arbejde i Næstved med et anerkendende skulderklap for deres frivillige indsats i foreningerne.

Årets Ildsjæl og Årets Forening blev tildelt efter indstilling fra borgere, foreninger mv. medens den tredje pris "Årets Temapris" blev udpeget af udvalget.

Med hver af de tre priser fulgte en check på 10.000 kr., som blev overrakt prismodtageren på Mærk Næstved Foreningernes Dag 1.lørdag i september 2008.

Fra og med år 2009 besluttede udvalget kun at uddele priserne Årets Forening og Årets Ildsjæl til godkendte folkeoplysende foreninger på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

I de 11 år de to priser nu har været uddelt, er det foregået under samme koncept som i år 2019 med et sæt retningslinjer for modtagelse vedtaget af Fritidsudvalget.

Fritidsudvalget drøfter på mødet, hvilke nye tiltag udvalget ønsker, at forvaltningen skal indarbejde i et nyt konceptforslag for uddeling af priser gældende fra år 2020.

Retningslinjer for nugældende prismodtagelse er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen udarbejder herefter et nyt forslag til Fritidsudvalgets beslutning på det ordinære udvalgsmøde torsdag den 7.november.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen.

De på mødet faldne bemærkninger om ændring af kriterier og procedure for Priser medtages i den videre behandling.

Fritidsudvalget vil på kommende møde få forelagt oplæg til ændret koncept for Fritidsudvalgets Priser.

Bilag
51. Temadrøftelse af tilskud på aftenskoleområdet til nedsat deltagerbetaling

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.10-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (udtaler sig), 03.10.2019

Fritidsudvalget skal drøfte tilskud til nedsat deltagerbetaling på aftenskoleområdet.

Årsagen er en budgetubalance isoleret set på dette område, hvor det samlede tilskud der udbetales er højere end det afsatte budget.

Formålet med drøftelsen er at tilkendegive forslag til at få skabt balance mellem budget og udgifter.

Administrationen vil på kommende møde fremlægge konkret sag med forslag til hvordan der skabes budgetbalance.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og tilkendegiver konkrete forslag til at få skabt budgetbalance på puljen til nedsat deltagerbetaling til kursister på aftenskolehold.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetubalance på puljen til nedsat deltagerbetaling til kursister på aftenskolehold, fremlægges sag for Fritidsudvalget.

Fritidsudvalget får mulighed for at drøfte og komme med forslag til at få skabt budgetbalance.

På kommende møde vil Administrationen fremlægge beslutningsforslag for Kultur- og Demokratiudvalget som Fritidsudvalget forinden får forelagt til udtalelse.

Tilskud til nedsat deltagerbetaling ydes til kursister (pensionister, fuldtidsarbejdsløse, efterlønsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere) med 12,5% af kursusprisen. Det betyder, at koster kurset uden indskrivningsgebyr 1.000 kr. skal kursisten selv betale 875,- kr. Aftenskolen søger efterfølgende om tilskuddet hos Næstved Kommune.

Tilskudsprocenten har før 2011 været på 37,5%. Den har været ændret i to omgange for at få skabt budgetbalance. Først i 2011 til 18,75% og senest i 2015 til 12,5%.

Administrationen har bedt aftenskolerne være behjælpelig med oplysninger om antallet af kursister, der modtager tilskuddet. Denne opgørelse viser en stigning i antallet af pensionister på 1.340 - fra 2015 fra 4.250 til 2018 på 5.590 - en stigning svarende til 31%.

I den samme periode er udgiften tilsvarende steget med ca. 120.000 kr. svarende til ca. 27%.

Tallene fra føste halvdel af 2019 indikerer ikke et fald i antallet af kursister der kan modtage tilskud.

Der vil på mødet blive givet en uddybende information.

Beslutning om tilskud til nedsat deltagerbetaling har afsæt i Folkeoplysningsloven § 8a hvor der står "Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes særlige tilskud til følgende formål, jf. §6 stk. 2: 1) Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen.

Fritidsudvalget vil på dialogmøde i januar med Kultur- og Demokratiudvalget, hvor aftenskolers vilkår er et tema, drøfte aftenskoleområdet samlet herunder den økonomiske ubalance på puljen til Nedsat Deltagerbetaling for kursister på aftenskolehold.

Merforbrug i 2019 dækkes af det samlede budget på Folkeoplysningsområdet.

Fritidsudvalget tog iøvrigt orienteringen til efterretning.

Bilag
52. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Nye svømmefaciliteter
 3. Dialogmøde med KDU
 4. Foreningskonference 18. april 2020
 5. Tilsyn aftenskoler
 6. kultKIT

Beslutning

Fritidsudvalget, 3. oktober 2019

Fraværende Tinus C. Frandsen.

Ad 3. Dialogmøde med KDU.

Planlagt til afholdelse den 6. januar 2020.

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 7. oktober 2019