Referat
Fritidsudvalget 5. september 2019

Dato

05.09.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 6

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


35. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg, Tonny Ploug og Tinus C. Frandsen

Godkendt.
36. Opfølgning og omprioritering af mindreforbrug af budget på Fritidsudvalgets område

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.00-G01-4-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 05.09.2019

Fritidsudvalget skal godkende, at mindreforbruget på tilskud til medlemmer anvendes til ekstra tilskud til foreningers ansøgte tilskud til uddannelse af træner og ledere.

Udvalget orienteres endvidere om nuværende forbrug af midler på Fritidsudvalgets øvrige område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. godkender, at der anvendes 460.000 kr. til ekstra udbetaling af tilskud til foreninger der har søgt om tilskud til dækning af udgifter til træner og leder uddannelse.
 2. i øvrigt tager orienteringen om nuværende forbrug til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er et mindreforbrug på området medlemstilskud. Fritidsudvalget kan beslutte at dette mindreforbrug anvendes til ekstra udbetaling til de foreninger der har søgt om tilskud til dækning af udgifter til træner og leder uddannelse. Det vil betyde, at der vil blive dækket 100% af ansøgte tilskud til træner og lederuddannelse, som foreninger har afholdt udgifter til i 2018. Inklusiv målgruppe over 25 år samt et par for sent indkomne ansøgninger.

Fra det øvrige budgetområde skal det nævnes, at der fortsat er midler tilbage i Forsøgs- og Udviklingspuljen.

På budget til "nedsat deltagerbetaling" på aftenskoleområdet er der konstateret et merforbrug i en årrække, som har været dækket af et samlet mindreforbrug på området. Administrationen vil på kommende møde forelægge sag herom.

På "Gebyr" under lokaletilskud skyldes merindtægten opkrævning som oprindeligt vedrører 2018, hvor der var systemtekniske udfordringer med at få opkrævet.

På puljen til "Foreningsfaciliteter" er der pt. stadig midler at søge i størrelsesorden 400.000 kr.

Det er administrationens vurdering, at der vil være et samlet mindreforbrug ved regnskabsårets afslutning.

Supplerende

Fritidsudvalget blev orienteret om tilskud til træner og lederudgifter på mødet den 2. maj. Der blev ydet tilskud for samlet 379.000 svarende til 52,5% af foreningernes afholdte kursusudgifter til målgruppen under 25 år.

Orientering om medlemstilskud blev givet på Udvalgets møde den 6. juni.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg, Tonny Ploug og Tinus C. Frandsen

Godkendt.

Bilag
37. Drøftelse af præsentation af resultater fra Fritidsvaneundersøgelsen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-8-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 05.09.2019

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter præsentation af resultater fra Fritidsvaneundersøgelsen.

Sagsfremstilling

Resultater fra Fritidsvaneundersøgelsen præsenteres for interesserede onsdag den 28. august 2019.

Der er tilmeldt ca. 40 deltagere.

Fritidsudvalget gives mulighed for at drøfte præsentationen af resultater fra Fritidsvaneundersøgelsen.

Supplerende

Fritidsudvalget drøftede resultater fra undersøgelsen med afsæt i rapporter på deres møde den 2. maj 2019 og hæftede sig bl.a. ved:

 • høj aktivitet blandt voksne
 • positive tilkendegivelser om faciliteter
 • forskel på aktivitetsniveau mellem områder i Næstved
 • den "sociale arvs" påvirkning af aktivitet
 • lav frekvens af benyttelse af andre fritids- og kulturtilbud blandt børn i forhold til idrætsaktivitet
 • de voksnes tilfredshed med kommunens serviceniveau

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Til efterretning.
38. Orientering om dialogmøde med aftenskoler

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-16-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 05.09.2019

Fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøde med aftenskoler i Næstved Kommune. Formålet har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..". Fritidsudvalget får mulighed for at drøfte afvikling af mødet som finder sted 5. september kl. 19.00 i Teatergade 6.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter afvikling af mødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet, at afholde dialogmøde med aftenskoler i Næstved.

Der er 8 aftenskoler I Næstved som har modtaget invitation.

Mødet finder sted i Teatergade 6 den 5. september kl. 19.00 i umiddelbar forlængelse af Fritidsudvalgets ordinære møde.

Foreningerne har mulighed for at komme med forslag til punkter. Ved dagsordens tilblivelse var der ikke indkommet punkter.

Formålet med dialogmødet har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan, hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

I invitationen står følgende:

Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om sit arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det, at drøfte hvordan foreningerne har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter, udfordringer og ønsker omkring benyttelse af lokaler, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde.

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Til efterretning.
39. Orientering om anbefaling til Byrådet vedrørende lukning af eksisterende anlæg som konsekvens af fremtidigt udgiftsniveau for vedligeholdelse, renovering og modernisering af eksisterende anlæg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (efterretning), 05.09.2019

Kultur- og Demokratiudvalget har på deres møde den 3. juni besluttet og anbefale en lukning af tre eksisterende anlæg, herunder Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, i forbindelse med et kommende byggeri af nye vand- og svømmefaciliteter.

Sagen om lukning af tre eksisterende anlæg opsummerer og sammenstiller de økonomiske konsekvenser vedrørende vedligeholdelse, renovering og modernisering af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, som COWI har givet et overslag på og som MOE på baggrund af Byrådets anmodning om en supplerende vurdering har forelagt. Endvidere vurderer og konkluderer administrationen, på baggrund af de to byggefaglige overslag på forventede udgifter, at de økonomiske konsekvenser er af en sådan volume, at det må anbefales at lukke de tre anlæg og bygge nye vand- og svømmefaciliteter.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets budgetseminar i august 2018, Byrådets orientering om den overordnede tids- og aktivitetsplan for nye vand- og svømmefaciliteter i november 2018 samt Kultur- og Demokratiudvalgets efterfølgende sager om nye vand- og svømmefaciliteter, har der været stillet spørgsmål til COWIs overslag på forventede udgifter til vedligeholdelse, renoveringer og moderniseringer af de tre eksisterende anlæg Birkebjergparkens Varmtvandbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal samt forløbet med MOEs second opinion på COWIs beregninger.

Byrådets anmodning om supplerende vurdering

I forbindelse med, at Byrådet blev orienteret om den overordnede tids- og aktivitetsplan for nye vand- og svømmefaciliteter på Byrådets møde den 20.11.2018, protokolleres det, at Byrådet ønsker, at der i forbindelse med planlægningen også undersøges fordele og ulemper ved en ny svømmehal eller renovering af eksisterende.

Administrationen kontakter forskellige rådgivningsfirmaer med henblik på supplerende vurderinger på de tidligere overslag over forventede udgifter til drift, vedligehold, renovering og modernisering af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal givet af COWI. Der ønskes en granskning af udgifts- og omkostningsoverslagene og de bagvedliggende kilder og tal, der ligger til grund for COWIs vurdering, i august og september 2018 efter budgetseminaret, hvor der henvises til notatet i forbindelse med PWCs (den finansielle rådgivers) præsentation.

Forløbet herom er der redegjort for i en tilsvarende orientering til Byrådet i september 2018.

Konklusionerne på henholdsvis det oprindelige overslag samt kvalificeringen og vurderingen af samme er:

 • At Næstved Svømmehals bygningsmæssige stand vil kræve store udgifter til vedligeholdelse og renoveringer
 • At Herlufsholms Svømmehal er meget slidt og forældet og der vil være behov for gennemgribende moderniseringer
 • At Birkebjergparkens Varmtvandsbassin er for lille, funktionsmæssigt utidssvarende og kræve større vedligeholdelsesudgifter

I forhold til renoveringsomkostningerne er der blandt rådgiverne enighed om, at der skal bruges et større beløb, som det fremgår af skemaet nedenfor:

Birkebjergparkens Varmtvandbassin

Næstved Svømmehal

Herlufsholm Svømmehal

Beløb

Fra 7-9 mio. kr. op til 17 mio. kr.

Fra 50-55 mio. kr. op til 82 mio. kr.

Fra 10-12 mio. kr. op til 28 mio. kr.

De laveste estimater er fra den supplerende vurdering og er behæftet med større usikkerhed omkring, hvad der er indeholdt i beregningerne. Det er administrationens opfattelse, at den supplerende vurdering på flere punkter ikke har været tilstrækkeligt retvisende og begrundet. Det er administrationens vurdering, at det ikke er økonomisk forsvarligt at renovere de tre anlæg i forhold til at bygge et nyt anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter.

Samarbejdet med de eksterne rådgivere

COWI, PWC og Deloitte har under forberedelserne af vandkulturhuset som OPP-projekt (OPP = Offentligt-Privat Partnerskab) været administrationens hhv. tekniske, finansielle og juridiske rådgiver. Aftalen med dem blev videreført i forbindelse med Kultur- og Demokratiudvalgets opsamling på Vandkulturhusprojektet (som OPP-projekt) og genoptagelsen af Kultur- og Demokratiudvalgets forberedende drøftelser af eventuelle nye vand- og svømmefaciliteter.

I OPP-projektets start lavede COWI en grundig gennemgang af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal. På daværende tidspunkt var det en præmis, at et nyt vandkulturhus skulle erstatte de tre anlæg og at driftstilskud mv. var en del af business casen og drifts- og rentabilitetsberegningerne for et nyt anlæg. Derfor blev gennemgangen i foråret 2016 brugt til at komme med overslag på forventede nedrivningsomkostninger.

Der er foretaget en vurdering af omkostninger for renovering af svømmehallerne ved brug af overordnede enhedspriser, en vurdering af driftsudgifter (vedligeholdelse og energiforbrug) for de tre svømmehaller, og at grundlaget er COWIs tidligere undersøgelse af nedrivningsomkostninger for de tre svømmehaller.

Administrationen har fortsat fuld tillid til, at projektets eksterne rådgivere er behjælpelig med pålidelige beregninger og vurderinger.

Supplerende historik

I de første forberedende orienteringssager til Kultur- og Demokratiudvalget belyser administrationen de økonomiske fordele og ulemper ved en ny svømmehal og ved renovering/modernisering af de eksisterende. Bl.a.:

Hvis Næstved Kommune alene skal sikre de eksisterende svømmehallers funktionalitet og varmtvandsfaciliteter, skal der budgetteres og afsættes ca. 2,1 mio. kr. årligt til vedligeholdelse, ca. 127 mio. kr. til renoveringer eller mellem 75 og 175 mio. kr. til moderniseringer.

Med vedligeholdelse menes den almindelige vedligeholdelse og renhold af bygningerne samt udbedringer af mindre forhold, som også sker i dag indenfor de vedtagne budgetter.

Med renoveringer menes istandsættelser og udskiftninger af bærende elementer og større forhold, som er afgørende for, om svømmehallerne kan fungere og bruges, og som har betydning for, om svømmehallerne kan holde åbent. Finansieringen af renoveringer vil ofte være en kombination af pengene til almindeligt vedligehold og en ekstra anlægsbevilling. Renoveringerne vil skulle påbegyndes inden for 5-8 år. Renoveringerne vil ikke indebære udvidelse af faciliteterne, så det vil "kun" være de samme aktiviteter, som foregår i dag, som vil kunne opretholdes efter en renovering.

Ved moderniseringer er det i denne sammenhæng fornyelser, udvidelser, indgribende ombygninger og større ændringer af indretninger af bygningerne. Finansieringen af moderniseringerne forudsætter som for et vandkulturhusprojekt en politisk prioritering af en anlægsbevilling i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Såvel renoveringer som moderniseringer må forventeligt betyde lukning på op til 9-12 mdr. for den enkelte svømmehal, mens disse pågår. Det vil lægge et betydeligt pres på de brugere (motionssvømmere, foreninger, klubber og svømmeundervisningen i folkeskolerne), som i dag har deres aktiviteter i svømmehallerne.

Alternativet til renovering og modernisering af en eller flere af de eksisterende svømmehaller kan være at bygge en ny svømmehal. Det udelukker dog ikke behovet for vedligehold og renovering (evt. modernisering) af de svømmehaller, som ikke erstattes.

Skal et nyt anlæg erstatte en eller flere af de eksisterende svømmehaller, skal der påregnes minimum 3-7 mio. kr. pr. svømmehal/anlæg til nedrivning eller et andet ukendt beløb til ombygning til andet formål.

Supplerende bemærkninger

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Godkendt.

Venstre kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.


Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Til efterretning.

Bilag
40. Orientering om de seneste bruger- og borgerinvolverende aktiviteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (efterretning), 05.09.2019.

Jf. den overordnede tids- og aktivitetsplan har der gennem de seneste måneder været gennemført en række bruger- og borgerinvolverende aktiviteter, hvor administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget har været i dialog med brugere og borgere om behov og ønsker til nye vand- og svømmefaciliteter. Sagen indeholder en opsamling på de input til hhv. faciliteter og placering, som er kommet frem i forbindelse med de gennemførte aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I tråd med tidligere bruger- og borgerinvolverende aktiviteter (i forbindelse med OPP-projektet/vandkulturhusprojektet) har administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget været i ny og opfølgende dialog med nuværende brugere af de eksisterende svømmehaller og med borgere med interesse for de nye vand- og svømmefaciliteter.

Administrationen har i februar 2019 haft gode dialogmøder med de foreninger, klubber og organiserede fællesskaber, der i dag har bane- og bassintid i Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og/eller Herlufsholm Svømmehal. Administrationen har ligeledes rettet henvendelse til og modtaget input fra nogle af de kommunale og regionale brugere, der i dag benytter Birkebjergparkens Varmtvandsbassin. Endvidere var Kultur- og Demokratiudvalget vært for et velbesøgt borgermøde i marts 2019, hvor lidt over 90 borgere mødte op, og deltog aktivt i drøftelserne. Desuden kører der pt. en spørgeskemaundersøgelse.

De forskellige brugergruppers interesser og opmærksomhedspunkter

Handicapforeningerne fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Større og opdelte/afskærmede omklædningsfaciliteter. Brikse er nødvendige i omklædningsrummene. Hellere sliske og ramper end lift. Lidt større bassiner. Større kapacitet, da der er behov for flere tider til varmtvands-hold. Byg i ét plan. Alternativt omklædning og varmtvandsbassiner i stueplan. Kørestole skal kunne komme hele vejen fra parkering til indgang til omklædning til bassin. Arealer eller lokaler til samvær. Hovedparten kommer i bil, ganske få på cykel eller med offentligt transport. Gennemført handicapvenligt og -smart indretning.

De kommunale og regionale brugere fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Kapacitetsforøgelse på varmtvandsbassiner. Bassinerne kan godt være lidt større, men ej heller for store. Ens bassindybde i hele bassinet. Handicapvenlig indretning. Indrettet til to hold/to brugergrupper samtidigt. Bassintemperatur min. 34 grader. Tilstødende opholdsarealer. Varmtvandsbassinerne bør være adskilt fra andre faciliteter. Brugerne har brug for et skærmet miljø og for "alenetid".

De foreninger, hvis medlemmer er ældre borgere fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Større bassin og med gelænder til aquafitnesshold. Varmere bassintemperatur. Opdelte omklædningsfaciliteter, når flere brugergrupper benytter faciliteterne samtidig og i forlængelse af hinanden. Større saunaer. Arealer eller lokaler til samvær. For dem, der svømmer, er 25 m bassin rigeligt. Langt de fleste kommer i bil eller på cykler.

De mindre vandsportsklubber fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: Mulighederne for at medbringe og opbevare det udstyr, som er en forudsætning for deres sport. Adgangen og distancen til bassinerne skal være nem og kort. De vil gerne, hvis mulighederne bliver dertil, have flere stævneaktiviteter i løbet af året. Bassinerne skal være af stål eller beklædt med fliser, og ikke med dug. Et anlæg i et plan. Lokaler til undervisning.

Svømmeklubberne fremhæver særligt følgende opmærksomhedspunkter: De er bekymrede for, om de fremadrettet får den bane- og bassinkapacitet, de har i dag. Mere kantareal omkring bassinerne. Tilskuerfaciliteter. Mulighed for tørtræning. De største kapacitetsbehov er til vandtilvænning af spæd- og småbørn og til svømmeundervisning på lavt vand. Når man først kan svømme, skal man ikke kunne bunde. Ønsket om et 50 meter bassin, men ikke et behov i forhold til at kunne fortsætte de aktiviteter, de har i dag. Lysindfald, varme og indeklima omkring bassinerne.

Se bilag 1, 2 og 3.

Administrationens overordnede indtryk fra borgermødet og de øvrige borgerhenvendelser

Hvad angår faciliteterne er noget af det, der ligger alle på sinde, at der ikke bliver bygget mindre end det, brugerne benytter i dag. Der er forskellige meninger om, hvad der bør bygges først og senere til, hvis de nye vand- og svømmefaciliteter bygges i etaper. 50 meterbassin står højt på nogles "hitliste". Hos andre er det wellnessfaciliteter og morskabsfaciliteter eller bassiner til de mindre vandsportsgrene. Desuden er der et tydeligt signal om, at faciliteterne bør være opdelte (skærmet miljøer) af hensyn til de forskellige brugergrupper/målgrupper og formål med anvendelsen af de enkelte faciliteter, og at både adgang til bassiner og at omklædningsforholdene skal være handicapvenlige og indrettes til handicappede brugere. Særligt repræsentanter for svømmere er optaget af at svømmebassinet/-bassinerne er forberedt til stævneaktivitet.

Når det drejer sig om placering er borgernes bud ligeså forskellige, som der er muligheder. Nogle peger på at bygge i forbindelse med de gamle svømmehaller. Andre på en havneplacering eller på ringvejsnære placeringer. Uanset placering blev det fremhævet, at gode tilkørselsforhold, både med offentlig og privat transport samt gode parkeringsforhold, også til handicappede, bør være højt prioriteret. Der er også borgere, der i relation til placering særligt fremhæver den synergi, der kan være mellem nye vand- og svømmefaciliteter og andre fysiske udfoldelsesmuligheder.

Se bilag 4 og 5.

Administrationen vurderer, at hovedparten af de fremmødte til borgermødet er borgere, der benytter varmtvandsbassinerne i Birkebjergparken eller Næstved eller Herlufsholm svømmehal, og som har en tilknytning til de store foreninger og klubber, der bruger anlæggene i forvejen. Dette afspejler sig i de input, der kom på borgermødet.

For administrationens vurderinger og anbefalinger ift. bruger-/borgerbidragene fra de gennemførte aktiviteter, se bilag 6.

Spørgeskemaundersøgelsen

Et andet initiativ, der er igangsat, men som ikke er afsluttet på nuværende tidspunkt er den åbne spørgeskemaundersøgelse, der primært er rettet mod potentielle nye brugere af de nye vand- og svømmefaciliteter og de brugere, der kunne have interesse i faciliteter, som vil være nye sammenholdt med de nuværende faciliteter/muligheder i de eksisterende svømmehaller. Fx wellnessfaciliteter og morskabsfaciliteter. Undersøgelsen annonceres flere steder, herunder på kommunens intranet NORA, på kommunens hjemmeside (under udviklingsinitiativer på kultur- og fritidsområdet og under nyheder), på dagtilbuddenes og skolernes intranet og ved opslag i de eksisterende svømmeanlæg. Undersøgelsen er åben for mulige besvarelser frem til medio juli 2019. En foreløbig opgørelse på baggrund af de nuværende indkomne besvarelser er foretaget. Den endelige afrapportering på spørgeskemaundersøgelsen fremlægges for udvalget efter sommerferien.

Lige knapt 750 personer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen indtil nu. Hovedparten af respondenterne er piger/kvinder. Hovedparten af respondenterne er mellem 30 og 60 år.

I forhold til at benytte de nye vand- og svømmefaciliteter i den offentlige åbningstid har respondenterne bl.a. kunne svare på spørgsmål om, hvilke faciliteter man efter al sandsynlighed vil komme i anlægget for at benytte, hvem man efter al sandsynlighed vil besøge anlægget sammen med, hvornår på ugen/året man efter al sandsynlighed vil benytte anlægget, og om man efter al sandsynlighed vil kombinere et besøg i anlægget med andre aktiviteter samme dag.

Hovedparten af respondenterne vil i høj grad og nogen grad, og hvis faciliteterne er til det, komme i anlægget for at lege i morskabsbassiner, flyde og slappe af i varmtvandsbassiner, benytte de forskellige typer af saunaer og bade eller motionere i svømmebassiner. Hovedparten af respondenterne vil komme i anlægget sammen med deres børn, børnebørn mv. og/eller sammen med deres kæreste, ægtefælle, samleverske.

Se bilag 7.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Udsat.

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Til efterretning.

Bilag
41. Orientering om godkendelse af anbefaling til Byrådet vedrørende placering af et nyt anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 05.09.2019

Kultur- og Demokratiudvalget har på deres møde den 3. juni besluttet og anbefale to mulige placeringer af de nye vand- og svømmefaciliteter - Stenlængegårdsområdet eller på Vestre Kaj 18-20.

Der er fire placeringer, der betragtes som værende aktuelle og forholde sig til. Alle placeringerne har et potentiale i forhold til at understøtte udviklingen af et givent byområde. Der er større og mindre fordele samt ulemper knyttet til flere af dem. Administrationen har anbefalet, at et nyt anlæg placeres på Stenlængegårdsområdet eller på Vestre Kaj.


Kultur- og Demokratiudvalgets anbefaling vedr. placeringen af nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Placeringen af nye vand- og svømmefaciliteter skal endeligt besluttes af Byrådet i august 2019. Placeringen skal besluttes af hensyn til den videre detailplanlægning af fx miljø-, plan og byggetekniske forhold, af hensyn til udbudsmateriale udarbejdelse, mv. - næste fase af projektet, som for alvor påbegyndes efter sommerferien.

Aktuelle forslag

Et areal på Stenlængegårdsområdet er fortsat reserveret til formålet. Arealet har været reserveret siden 2016, hvor planerne om et vandkulturhus startede. Andre arealer er dog siden kommet i betragtning som følge af den seneste opmærksomhed på at udvikle bymidten og havneområdet.

Pt. er de foreslåede placeringer følgende:

 • Stenlængegårdsvej
 • Vestre Kaj 18-20
 • Vestre Mellemkaj og Østre Mellemkaj (midtermolen)
 • Fejøvej 10

Placeringerne har deres aktualitet ud fra flere forskellige perspektiver, herunder arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, mulighed for arealudvidelse, beliggenhed, infrastrukturel tilgængelighed, synergi med det omgivende område, ejer- og lejeforhold, miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter.

I sagens tilhørende bilag er de foreslåede arealer beskrevet ud fra de ovennævnte forhold, og opsummeret i forhold til de væsentligste fordele og forbehold.

Supplerende alternativer på havneområdet

Der kan afhængigt og foranlediget af andre større investeringsprojekter være supplerende alternativer til placeringer i havnen, der fx ligger på Vestre Kaj.

Tidligere forslag

Arealer i Rådmandshaven, på Karrebækvej/Vestre Ringvej og Kvægtorvet/Høje Plads har også været med i tidligere overvejelser fra Center for Plan og Miljø. De er ikke længere med ud fra en aktuel helhedsorienteret og overordnet byplanfaglig vurdering.

Krav til grundens størrelse

Grunden, hvorpå der bygges bør minimum være 8.500 m2, hvis der bygges faciliteter, der modsvarer de faciliteter, der er i dag i hhv. Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, og som gør det muligt at bygge faciliteter, der understøtter de overordnede målsætninger for et nyt anlæg samt målsætningerne vedr. brugere og aktiviteter. Herunder også anbefalingerne om at bygge i ét plan, og dermed driftsintelligent samt handicapvenligt og -smart. Skal der (til-) bygges et 50 meter bassin bør grunden til byggeriet være minimum 10.000 m2.

Kravene til grundens minimumstørrelse er inkl. parkeringsforhold på grunden, jf. sagen om vejledende anlægsscenarier, som blev forelagt på udvalgets møde den 25.02.2019. Parkeringsforholdene er dimensioneret til de faciliteter og aktiviteter, som de vejledende anlægsscenarier indeholder.

Mulighederne for at bygge et nyt anlæg på arealerne med et af de eksisterende svømmehaller er begrænsede, idet grundstørrelserne ikke er store nok til at samle og udvide med flere faciliteter end de, der er i forvejen. Næstved Svømmehal har et samlet bygningsareal på 2.147 m2 (BBR) og et grundareal på ca. 2000 m2 (opmålt fra luftfoto). Herlufsholm Svømmehal har et samlet bygningsareal på 2.510 m2 (BBR) og et grundareal på ca. 1.700 m2 (opmålt fra luftfoto). Arealet med Birkebjergparkens Varmtvandsbassin er endnu mindre.

Administrationens vurderinger og anbefalinger

Set ud fra et byplanfagligt synspunkt er det administrationens vurdering, at en placering af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter ved havnen vil være i tråd med planerne for udviklingen af havnen og en opmærksomhed på bymidten. En placering af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter ved Stenlængegårdsvej vil ikke være i tråd med planerne for udviklingen af havnen og en opmærksomhed på bymidten. En placering på Stenlængegårdområdet vil dog trods den mindre centrale beliggenhed være i tråd med planerne om byudvikling af området omkring Næstved Nord og Holsted.

Det er administrationens vurdering, at en placering af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter på:

 • Stenlængegårdsvej kan anbefales ud fra arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, muligheden for arealudvidelse, beliggenhed og infrastrukturel tilgængelighed, ejer- og lejeforhold, miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter. Et areal på Stenlængegårdsområdet er reserveret til formålet. Der har ikke tidligere været forbehold knyttet til en placering på Stenlængegårdsvej. Der tages dog nu forbehold for de ændrede tidshorisonter for boligudviklingen på området.
 • Vestre Kaj 18-20 kan anbefales ud fra arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, muligheden for arealudvidelse samt beliggenhed og infrastrukturel tilgængelighed. Forbeholdene for en placering på Vestre Kaj er knyttet til de nuværende ejer- og lejeforhold, de miljø-, plan- og byggerelaterede forhold samt mulige merudgifter og tidshorisonter. Et andet forbehold er tidshorisonterne for boligudviklingen i området.
 • Vestre Mellemkaj og Østre Mellemkaj (midtermolen) kan ikke anbefales. Forbeholdene er knyttet til mulighederne for en nordvendt/nordvest vendt placering af anlægget, muligheder for senere udbygning/tilbygning, muligheden for arealudvidelse, de nuværende ejer- og lejeforhold, de miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter er de overvejende begrundelser for ikke at anbefale den ellers centrale placering. Desuden er arealstørrelsen kun lige tilstrækkeligt i forhold til et minimum. Et forbehold er som for anden havneplacering tidshorisonterne for boligudviklingen i området.
 • Fejøvej 10 kan kun i nogen udstrækning anbefales. Anbefalingen vil kunne begrundes med arealstørrelsen i forhold til et minimum, beliggenhed og infrastrukturel tilgængelighed, de nuværende ejer- og lejeforhold samt de miljø-, plan- og byggerelaterede. Til gengæld taler væsentlige forhold som mulighederne for nordvendt/nordvest vendt placering af anlæg, muligheden for arealudvidelse og mulighederne for senere udbygning/tilbygning imod en placering på Fejøvej. Også for Fejøvej er tidshorisonterne for boligudviklingen i området et forbehold.

Administrationen anbefaler, at de nye vand- og svømmefaciliteter enten placeres på Stenlængegårdsvej eller på Vestre Kaj 18-20.

Supplerende bemærkninger

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget og i Plan- og Erhvervsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Til efterretning.

Bilag
42. Orientering om godkendelse af anbefaling til Byrådet af overordnede valg om, hvilke nye vand- og svømmefaciliteter, der skal prioriteres og bygges

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (efterretning), 05.09.2019.

Som opfølgning på orienteringssagen om de vejledende scenarier for nye vand- og svømmefaciliteter, som blev forelagt og taget til efterretning på Kultur- og Demokratiudvalgets møde den 25.02.2019 godkendte Kultur- og Demokratiudvalget på deres møde den 03.06.2019 en række anbefalinger til Byådet om hvilke områder og faciliteter, der bør prioriteres og bygges.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen indstillede overfor Kultur- og Demokratiudvalget at udvalget overfor Byrådet anbefaler, at der inden for anlægssummen på de 152 mio. kr.:

 1. Prioriteres og bygges et svømme- og træningsområde med varmtvandsbassiner (store), som kan bruges til vandtilvænning, svømmeundervisning (nysvømmere) og aquatræning.
 2. Prioriteres og bygges et 25 meter bassin, som kan bruges til svømmeundervisning (erfarne svømmere), svømmetræning og -motion samt stævner og konkurrencer (som nu).
 3. Prioriteres og bygges et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde med mindre varmtvandsbassiner (i forskellig størrelse), saunaer og andre bade, som kan bruges til behandling, terapi, genoptræning og wellness (relax).
 4. Prioriteres og bygges et lege- og morskabsområde med morskabsbassin og fx rutsjebaner, hamsterhjul, modstrøm, vandfald, flyde- og svømmekanal, som kan bruges til vandtilvænning, morskab og leg.

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 152 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter, hvor borgere, foreninger, klubber og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand, m.m. Af hensyn til den overordnede tids- og aktivitetsplan og på baggrund af de forudgående beslutninger, orienteringer og drøftelser samt besigtigelsesturene anmoder administrationen nu Kultur- og Demokratiudvalget om at træffe beslutning om, hvilke overordnede valg af nye vand- og svømmefaciliteter, som udvalget vil anbefale Byrådet.

Jf. orienteringssagen til Kultur- og Demokratiudvalgets møde den 25.02.2019, blev der, i et simpelt og forenklet forsøg på at illustrere, hvad der forventeligt kan bygges for 152 mio. kr., opstillet tre vejledende anlægsscenarier, der anskueliggjorde forskellige overordnede og mulige prioriteringer og valg for et nyt anlæg.

Indenfor rammen af 152 mio. kr. indeholdt de tre vejledende scenarier alle:

 • Et område med bassin(er) til vandtilvænning, svømmeundervisning, svømmetræning, aquatræning og motion samt til stævne- og konkurrenceformål
 • Et område med bassin(er) til leg og morskab
 • Et område med bassin(er) til behandling, terapi og genoptræning samt relax (wellness)
 • Et område med mulighed for andre wellnessfaciliteter

I de tre scenarier var områderne dog vægtet forskelligt. Fx som områder "opført som basis", der henviser til, at de er tidssvarende, moderne og er med bassinstørrelser og faciliteter, der svarer til det, der typisk bliver bygget i nye anlæg. Og fx som områder "opført som udvidet", der henviser til, at de fx er med større bassinkapacitet og/eller flere morskabs- og wellnessfaciliteter. Det ene scenarie indeholdt også et fitnessområde.

I alle scenarier var medregnet udgifter til indgang, foyer, café, køkken, publikumsarealer, teknikrum, depoter, vandbehandlingsanlæg, omklædnings- og baderum, personalerum, lys- og lydanlæg, samtaleanlæg, sikkerhedsovervågning, IT og internet, adgangssystemer samt parkering og udearealer, svarende til og dimensioneret efter scenariernes vægtning af områderne. Dvs. det er beregnet i forhold til fx bassinerne og de(n) aktivitet(er), der forventes at foregå og udfra en vurdering af områdernes volumen i forhold til fx omklædnings- og baderum. I alle scenarier var ligeledes medregnet udgifter til byggeplads, vinterforanstaltning, honorarer, uforudsete omkostninger og bygherreomkostninger. De bagvedliggende cost management beregninger indeholdt endvidere en 3 pct. indeks- og prisfremskrivning sammenholdt med prisudviklingen i løbet af de seneste 3 år, en vurderet prisudvikling fra nu og frem til udbuddet af entreprisen er gennemført og en vurdering af realiserede faktiske omkostninger i selve anlægsfasen.

Ekstraordinære omkostninger til klargøring mv. af den grund, der besluttes bygget på, var og er fortsat ikke indeholdt i de tre anlægsscenarier.

I de vejledende scenarier udgjorde bassiner, wellness- og fitnessfaciliteterne mellem 24 og 28 pct. svarende til mellem 37,0 og 42,5 mio. kr. af den samlede anlægsudgift. Udgifter til byggeplads, vinterforanstaltning, honorarer, uforudsete omkostninger og bygherreomkostninger udgjorde knapt 40 pct. af den samlede anlægsudgift. Følgende udgifter udgjorde den resterende andel af den samlede anlægsudgift: Udgifter til indgang, foyer, café, køkken, publikumsarealer, teknikrum, depoter, vandbehandlingsanlæg, omklædnings- og baderum, personalerum, lys- og lydanlæg, samtaleanlæg, sikkerhedsovervågning, IT og internet, adgangssystemer samt parkering og udearealer, der svarer til scenariernes vægtning af områderne.

I sagens supplerende bilag havde administrationen endvidere;

 • sammenholdt valg og prioriteringer med målsætningerne for et nyt anlæg, brugergrupper, aldersgrupper, aktiviteter, besøgsmønstre, interesser og motiver,
 • udarbejdet et simuleringsark til illustration af hvad man kan få for mellem 37,0-42,5 mio. kr. af bassiner, fleksible bassinløsninger i form af hæve-/sænkebund og hæve-/sænkebro, forskellige morskabs- og wellnessfaciliteter m.v.,
 • lavet et kort resume af de besigtigelsesture som administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget har været på.

Alle materialer indgår ligeledes som bilag til denne sag. Det er vigtigt fortsat at bemærke, at prisniveauet i simuleringsarket er vejledende og at oversigten over faciliteter (bassiner mv. ikke er udtømmende).

Administrationen anbefaler

 • At der prioriteres og bygges et svømme- og træningsområde med varmtvandsbassiner (store), som kan bruges til vandtilvænning, svømmeundervisning (nysvømmere) og aquatræning - og - med et 25 meter bassin (enten som 25x20m, 25x25m eller 25x35m), som kan bruges til svømmeundervisning (erfarne svømmere), svømmetræning og -motion samt stævner og konkurrencer (som nu).
 • At der prioriteres og bygges et behandlings-, terapi-, genoptrænings- samt wellnessområde med mindre varmtvandsbassiner (i forskellig størrelse), saunaer og andre bade, som kan bruges til behandling, terapi, genoptræning og wellness (relax).
 • At der prioriteres og bygges et lege- og morskabsområde med fx rutsjebaner, hamsterhjul, modstrøm, vandfald, flyde- og svømmekanalmorskabsbassin, og som kan bruges til vandtilvænning, morskab og leg.
 • At der gennemgående for hele anlægget bygges "gennemført handicapvenligt og -smart".

Sammenstillingen af valg og prioriteringer med målsætninger, brugergruppe, aldersgrupper, aktiviteter, besøgsmønstre, interesser og motiver underbygger, at en kombination af forskellige bassintyper og behovet for andre faciliteter er nødvendige, og bedst opfylder målsætningerne for nye vand- og svømmefaciliteter.

Observationerne fra besigtigelsesturene viser, at man flere steder har prioriteret morskab og wellness samt undervisningsbassiner ud over de traditionelle 25 meter bassiner.

Blandt borgere i al almindelighed ved vi fra tidligere surveys, at for omkring 80 procents vedkommende, er det muligheden for familie- og børnevenlige aktiviteter i vand, der er vigtigst for dem, når de går i svømmehal eller tager i bade- eller vandland. Fra den igangværende spørgeskemaundersøgelse ser vi samme tendenser. Men respondenterne vil også, hvis faciliteterne er til det, komme i anlægget for at flyde og slappe af i varmtvandsbassiner og benytte de forskellige typer af saunaer og bade.

Det er administrationens samlede vurdering, atmindre bassiner, flere bassiner muliggør opdelte og skærmede miljøer samt en opdeling af brugergrupper/målgrupper og aktiviteter i løbet af dagen og ugen.

Med udgangspunkt i et anlægsbudget på 152 mio. kr. kan administrationen ikke anbefale en prioritering af et 50 meter bassin, en prioritering af bassiner til andre former for vandsport, herunder bassin til dykning og udspring eller en prioritering af et fitnessområde med sale til holdtræning og rum med maskiner, løbebånd, motionscykler, crosstrainers mv., som en del af de først prioriterede nye vand- og svømmefaciliteter.

Et 50 meter bassin, bassiner til andre former for vandsport og/eller et fitnessområde vil dog være oplagte at udvide med og tilbygge senere.

Det er administrationens vurdering, at anbefalingerne understøtter den forventede driftsøkonomi i forhold til det forventede indtægtsniveau.

Supplerende bemærkninger

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Fritidsudvalget.

Kultur- og Demokratiudvalgets anbefalinger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter samles i en sag, som behandles i Byrådet den 27. august 2019.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet henover årene 2020-2022 samlet er afsat 152 mio. kr. til nye vand- og svømmefaciliteter.

BESLUTNING

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.06.2019

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen og Linda Frederiksen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Ad 2: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest og Rico Carlsen.

Imod stemte: Per Sørensen og Linda Frederiksen, idet de ønsker at tilgodese et 50 meter bassin.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Ad 3: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen og Linda Frederiksen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Ad 4: Godkendt.

For stemte: Klaus Eusebius Jakobsen, Charlotte Roest, Rico Carlsen, Per Sørensen og Linda Frederiksen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm undlod at stemme, idet han afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling den 27. august 2019.

Udleveret materiale tilknyttes referatet.

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Til efterretning.

Bilag
43. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Stand på Foreningernes Dag d. 7. september
 3. Kultur- og Fritidsvaneundersøgelse, status på plan for
 4. Foreningskonference 18. april 2020
 5. Tilsyn aftenskoler
 6. Evaluering af lovændring – Videncenter for Folkeoplysning (VIFO)
 7. Indsamling af nøgletal på folkeoplysningsområdet - VIFO
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 5. september 2019

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen

Der blev orienteret om pkt. 1 til 8.

Endvidere blev der orienteret fra informationsmøde torsdag d. 29. august med foreninger der benytter Fladså Svømmehal om den forestående renovering.

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 9. september 2019