Referat
Fritidsudvalget 6. juni 2019

Dato

06.06.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 6

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


28. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 2019

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Godkendt.
29. Fritidsudvalgets valg til priserne Årets forening og Årets ildsjæl 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-6-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 06.06.2019


Fritidsudvalget beslutter, efter indstilling fra den nedsatte priskomité, valg af Årets ildsjæl og Årets forening 2019.

Offentliggørelsen af de to prismodtagere sker ved Foreningernes Dag i Rådmandshaven lørdag den 7.september 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget følger den nedsatte priskomités anbefaling.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget havde ved dead-line for indstilling den 15.maj 2019 modtaget 4 forslag til Årets ildsjæl og 1 forslag til Årets forening begge for år 2019.

Den nedsatte priskomité bestod af udvalgsmedlemmerne Kirsten Ærø, Kenneth Klausen og Kenneth Sørensen.

Priskomiteéns anbefaling til Fritidsudvalget foreligger som bilag, dog som lukket bilag, til udvalgets beslutning torsdag den 6.juni 2019.

Til begge priser medfølger et diplom, en buket blomster, en gave samt 10.000 kr.

Prisoverrækkelsen Foretages af Fritidsudvalgets formand Torben Stenstrup.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 2019

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget godkender arbejdsgruppens indstillinger.

Udvalget ønsker en temadrøftelse af prisuddelinger 2. halvår af 2019.
30. Fritidsudvalget og temamøder for frivillige ildsjæle 2019 - 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-9-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 06.06.2019


Fritidsudvalget beslutter om konceptet med temamøder, afholdt som fyraftensmøder, for frivillige ildsjæle ca. 6 gange årligt skal fortsætte.

Udvalget bevilger økonomi til projektet og nedsætter en planlægningsgruppe, der i samarbejde med DGI Storstrømmen planlægger de kommende temamøder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. Godkender at forsætte med temamøder for frivillige ildsjæle i 2. halvår 2019 og 1 halvår 2020.
 2. Udpeger en arbejdsgruppe på 2 til 3 medlemmer, der bemyndiges til at planlægge temamøder i den nævnte periode.
 3. Afsætter 97.500 kr. af budgettet for Fritidskonferencer til temamøderne.
 4. Tilkendegiver forslag til emner for temamøderne.

Sagsfremstilling

Historik

Fritidsudvalget besluttede i år 2012 at udbrede kendskabet til Næstved Kommunes Folkeoplysningspolitik, herunder det nye Fritidsudvalg, gennem afholdelse af fyraftensmøder under navnet temamøder.

Temamødernes primære målgruppe er vore folkeoplysende foreninger, men også Næstved kommunes kulturelle og andre sociale foreninger indbydes til at deltage i temamøderne.

Temamøderne afholdes normalt med 3 møder i første halvår og 3 møder i andet halvår.

Det fremgår af bilag til sagen, hvilke emner planlægningsgruppen for temamøder har tilbudt vore foreninger siden det første temamøde i 2013.

Administrationen bemærker, at deltagerantallet har vist fin tilslutning med et gennemsnit på over 40 til de i alt planlagte eller afholdte 48 temamøder i perioden 1.januar 2013 til maj 2019.

Mødeafvikling

Fritidsudvalget er kursusarrangør for alle temamøder, og udvalget har i alle årene samarbejdet med idrætsorganisationen DGI Storstrømmen om planlægning og afvikling af temamøderne.

Temamøderne afholdes normalt i kulturhuset Sydpolens lokaler.

DGI Storstrømmen har således været tovholder for de enkelte kurser, hvor en repræsentant fra Fritidsudvalget byder velkommen og orienterer om Fritidsudvalgets arbejde.

Eftersom afvikling og planlægning af temamøder i alle årene, i samarbejde med DGI Storstrømmen, har fungeret meget tilfredsstillende fortsætter Center for Kultur- og Borgerservice dette samarbejde.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i budget 2019 under Fritidskonference er afsat budget til at afholde disse temamøder.

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 2019

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Temamøderne fortsætter i 2. halvår 2019 og i 1. halvår 2020.

Der nedsættes et planlægningsudvalg bestående af:

Kenneth Sørensen

Kenneth Klausen

Kirsten Ærø

Der afsættes et rådighedsbeløb på 97.500 til afvikling af kurserne. Arbejdsgruppen arbejder videre med de temaer der blev drøftet på mødet.

Bilag
31. Fritidsudvalgets dialogmøde-/r efterår 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-12-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 06.06.2019


Fritidsudvalget skal godkende hvem de vil afholde dialogmøde-/r med i efteråret 2019.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter hvem de vil afholde dialogmøde-/r med i efteråret 2019.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal træffe beslutning om afholdelse af dialogmøde-/r i efteråret 2019.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan, hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

I tidligere invitationer til dialogmøde har der bl.a. stået

 • Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om sit arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det, at drøfte hvordan foreningerne har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter og medlemstal i foreningerne, udfordringer og ønsker omkring benyttelse af boldbaner, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde lokalt.

I 2019 har Fritidsudvalget afholdt dialogmøde med foreninger som benytter kommunens boldbaner. I efteråret 2018 blev der afholdt dialogmøde med foreninger fra lokalområdet Glumsø, Herlufmagle, Tybjerg og Skelby.

Administrationen vil i samarbejde med Fritidsudvalgets formand sikre udarbejdelse af dagsorden og planlægning af møde-/rne.

Hvis det er muligt, vil møde-/rne blive afholdt hos en forening med hensyntagen til transport hertil for deltagende foreninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 2019

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget afholder temamøde med Aftenskolerne d. 5 september 2019. Udvalget ønsker at afholde mødet i Birkebjergparken.

Fritidsudvalget ønsker på deres næste møde med Kultur- og Demokratiudvalget at drøfte Brugervaneundersøgelserne og Aftenskolernes fremtid.
32. Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning) 06.06.2019

Fritidsudvalget fastsætter taksten for medlemstilskud hvert efterår, og de folkeoplysende foreninger ansøger om medlemstilskuddet i foråret.

Fritidsudvalget orienteres om de folkeoplysende foreningers ansøgning om medlemstilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning om medlemstilskud foregår elektronisk via Foreningsportalen, og fristen er den 1. april.

I Næstved Kommune ydes medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent i foreningen.

Aldersgruppen over 25 år modtager ikke medlemstilskud.

Der er modtaget ansøgninger om medlemstilskud fra 125 foreninger, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - idrætsforeninger, spejderforeninger samt øvrige børne- og ungdomsforeninger. Sidste år søgte 132 foreninger.

Tilskuddet udgør i

2019

2018

2017

2016

Aldersgruppe 0 - 18 år

228 kr.

222 kr.

222 kr.

216 kr.

Særligt tilskud aldersgruppen 0 - 18 år

43 kr.

43 kr.

43 kr.

43 kr.

Aldersgruppen 19 - 24 år

114 kr.

111 kr.

111 kr.

108 kr.

Den samlede sats for de 0 - 18 år er i 2019 271 kr.

Antal medlemmer der er søgt tilskud til

2019

2018

2017

2016

Aldersgruppen 0 - 18 år

12.344

12.429

12.798

12.829

Aldersgruppen 19 - 24 år

1.669

1.783

1.656

1.390

I alt

14.013

14.212

14.454

14.219

Økonomiske oplysninger

Budgettet til medlemstilskud udgør ca. 3,87 millioner kr.

Pr ultimo maj 2019 er der udbetalt ca. 3,43 millioner kr. i tilskud.

Det betyder der resterer ca. 440.000 kr.

Fritidsudvalget vil senere i forbindelse med budgetopfølgning kunne disponere uforbrugte beløb.

Tidligere år har Fritidsudvalget besluttet ekstra udbetaling af tilskud til foreningernes uddannelse af træner og ledere.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 2019

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Til efterretning.

Bilag
33. Orientering om indledende drøftelse af forslag til placeringer af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (orienteres), 06.06.2019

Jf. den overordnede tids- og aktivitetsplan for forberedelserne til de endelige beslutninger vedr. nye vand- og svømmefaciliteter blev Kultur- og Demokratiudvalget forelagt denne indledende sag vedr. forslag til placeringer af et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter. Der blev på mødet givet en mundtlig orientering vedr. de fire placeringer, der betragtes som værende aktuelle og vigtige at drøfte og forholde sig til. Alle placeringerne har et potentiale i forhold til at understøtte udviklingen af et givent byområde. Der er større og mindre fordele samt ulemper knyttet til flere af dem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Placeringen af nye vand- og svømmefaciliteter skal endeligt besluttes af Byrådet i august 2019. Placeringen skal besluttes af hensyn til den videre detailplanlægning af fx miljø-, plan og byggetekniske forhold, af hensyn til udbudsmateriale udarbejdelse, mv. - næste fase af projektet, som for alvor påbegyndes efter sommerferien.

Aktuelle forslag

Et areal på Stenlængegårdsområdet er fortsat reserveret til formålet. Arealet har været reserveret siden 2016, hvor planerne om et vandkulturhus startede. Andre arealer er dog siden kommet i betragtning. Det er de som følge af den seneste opmærksomhed på at udvikle bymidten og havneområdet.

Pt. er de foreslåede placeringer følgende:

 • Stenlængegårdsvej
 • Vestre Kaj 18-20
 • Vestre Mellemkaj og Østre Mellemkaj (midtermolen)
 • Fejøvej 10

Placeringerne har deres aktualitet ud fra flere forskellige perspektiver, herunder arealstørrelse i forhold til et minimum og muligheder for senere udbygning/tilbygning, mulighederne for nord vendt / nordvest vendt placering af anlæg, mulighed for arealudvidelse, beliggenhed, infrastrukturel tilgængelighed, synergi med det omgivende område, ejer- og lejeforhold, miljø-, plan- og byggerelaterede forbehold samt mulige merudgifter og tidshorisonter.

En opfølgende sag med supplerende gennemgang og redegørelse af de foreslåede placeringer forelægges Kultur- og Demokratiudvalget den 3. juni 2019.

Tidligere forslag

Forslag til placeringer har gennem det seneste halve år taget forskellige drejninger. Arealer i Rådmandshaven, på Karrebækvej/Vestre Ringvej og Kvægtorvet/Høje Plads har også været med i tidligere overvejelser fra Center for Plan og Miljø. De er ikke længere med ud fra en aktuel helhedsorienteret og overordnet byplansfaglig vurdering.

Krav til grundens størrelse

Grunden, hvorpå der bygges bør minimum være 8.500 m2, hvis der bygges faciliteter, der modsvarer de faciliteter, der er i dag i hhv. Birkebjergparkens Varmtvandsbassin, Næstved Svømmehal og Herlufsholm Svømmehal, og som gør det muligt at bygge faciliteter, der understøtter de overordnede målsætninger for et nyt anlæg samt målsætningerne vedr. brugere og aktiviteter. Herunder også anbefalingerne om bygge i ét plan, og dermed driftsintelligent samt handicapvenligt og -smart. Skal der (til-) bygges et 50 meter bassin bør grunden til byggeriet være minimum 10.000 m2.

Mulighederne for at bygge et nyt anlæg på arealerne med et af de eksisterende svømmehaller er begrænsede, idet grundstørrelserne ikke er store nok til at samle og udvide med flere faciliteter end de, der er i forvejen.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 201

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

Til efterretning.

Kultur- og Demokratiudvalget, 29. april 2019, pkt. 45:

Kultur- og Demokratiudvalget, 29.04.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.
34. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Aktive Feriedage, status på tilmeldinger
 3. Kultur- og Fritidsvaneundersøgelse, status på plan for
 4. Nyt fra Bymidtegruppe
 5. Nyt fra Ungdomsskolen
 6. Foreningskonference 18. april 2020
 7. Status Facilitetspulje
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 6. juni 2019

Fraværende Kåre Sørensen og Tonny Ploug.

ad. 1. Orienteret om markedsføringspenge til sportsklubber.

ad. 2. Flere end 1.200 tilmeldte.

ad. 4. Orienteret.

ad. 6. Den 18. april 2020. Lokalrådene har udpeget et medlem til planlægningsgruppe. Frivilligrådet ønsker at deltage i planlægningsgruppen.

ad. 7. Der er udbetalt 457.000. Der resterer 462.000 i puljen.

ad. 8. Orienteret.

Foreningernes dag. Afholdes 7 september 2019. Arrangementsgruppen sender opfordring ud omkring deltagelse.

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 15. august 2019