Referat
Fritidsudvalget 4. april 2019

Dato

04.04.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 6

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


15. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen, Ole Hansen, Tonny Ploug og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.
16. Valg af Priskomité vedrørende Årets Forening og Årets Ildsjæl 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-6-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.04.2019


Fritidsudvalget skal vælge medlemmer af Udvalget til priskomite.

Priskomiteen's opgave er at udvælge kandidater til modtagelse af Fritidsudvalgets to traditionsrige priser Årets Forening og Årets Ildsjæl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger mindst 3 medlemmer af Udvalget til at udgøre årets priskomité.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget uddeler hvert år de to nævnte priser ved et særligt arrangement for Næstved Kommunes foreninger.

Fritidsudvalget har gennem en årrække skabt en tradition ved at udddele priserne på Mærk Næstved Foreningernes Dag, der afholdes hvert år i Rådmandshaven den første lørdag i september måned.

I år 2019 afholdes Mærk Næstved Foreningernes Dag således lørdag den 7. september, hvilket i øvrigt er 18. gang i træk, at arrangementet afholdes.

Udvalget vælger mindst 3 udvalgsmedlemmer til at varetage opgaven med at udvælge de to prismodtagere.

Administrationen sikrer, at annoncering efter kandidater til priserne sker i april måned i Ugebladet under Nyt fra Næstved og herudover andre kommunale nyheds platforme.

Indstillingsfrist til begge priser er tirsdag den 15. maj 2019.

Fritidsudvalgets retningslinjer for uddeling af priserne angiver, at Årets Forening og Årets Ildsjæl fortrinsvis tildeles en forening eller en person henhørende under bestemmelserne, som de fremgår af Folkeoplysningsloven.

Årets Forening og Årets Ildsjæl modtager hver 10.000 kr., til brug for foreningsrelevant arbejde, sammen med et diplom og en buket blomster, begge priser overrækkes normalt af Fritidsudvalgets formand.

Priskomitéen mødes ultimo maj måned sammen med en repræsentant for administrationen for at behandle de indkomne indstillinger med henblik på anbefaling til Fritidsudvalget.

Fritidsudvalget forelægges på sit ordinære møde i juni måned priskomitéens indstilling til Årets Forening og Årets Ildsjæl.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen, Ole Hansen, Tonny Ploug og Tinus C. Frandsen.

Kirsten Ærø, Kenneth Klausen og Kenneth Sørensen valgt til Priskomité.

Bilag
17. Beslutning om Fritidsudvalgets deltagelse i Mærk Næstved Foreningernes Dag 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.04.2019


Fritidsudvalget skal beslutte om udvalget vil deltage med en stand på Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven lørdag den 7.september.

Deltagelse kan medvirke til at synliggøre udvalgets arbejde og de valgte medlemmer af Fritidsudvalget. Endvidere er der mulighed for dialog med de deltagende foreninger.

Det er også på denne dag at Fritidsudvalget uddeler sine Priser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. at udvalget deltager med en dialogstand den 7.september.
 2. at udvalget blandt sine medlemmer vælger en planlægningsgruppe til planlægning af dagen.
 3. at udvalget afsætter op til 10.000 kr. af sit budget til brug på aktiviteter efter planlægningsgruppens valg.

  Eller
 4. at udvalget takker nej til deltagelse med en dialog stand på Mærk Næstved Foreningernes Dag 2019.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har i en årrække deltaget i Mærk Næstved Foreningernes Dag med det primære formål, at opnå dialog med de deltagende folkeoplysende foreninger.

Formålet understøttes i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".I øvrigt er der flere indsat under de øvrige tre overskrifter i strategiplanen der understøtter en deltagelse med stand.

Udvalget skal drøfte, om deltagelse i arrangementet fortsat skal prioriteres.

I givet fald skal Udvalget drøfte:

 • forslag til aktiviteter, som en nedsat planlægningsgruppe kan indarbejde i dagens program.
 • hvorledes dagen kan medvirke til at synliggøre udvalgets arbejde og de valgte Fritidsudvalgsmedlemmer i forhold til de deltagende folkeoplysende foreninger.

I den forbindelse beslutter udvalget på mødet om der skal afsættes økonomi til særlige tiltag eller initiativer, der medvirker til at fremme Fritidsudvalgets synlighed og dialog med foreninger, aftenskoler og besøgende i øvrigt på Mærk Næstved Foreningernes Dag.

Udvalget vælger 2-3 medlemmer til planlægningsgruppen vedrørende arrangementet lørdag den 7. september, der afvikles i tidsrummet fra kl. 11.00 - kl. 15.30.

Den nedsatte planlægningsgruppe fastsætter selv tid og sted for afvikling af planlægningsmøderne.

Supplerende bemærkninger
Mærk Næstved Foreningernes Dag har indgået en Partnerskabsaftale med Fritidsudvalget, som sikrer Foreningernes Dag en årlig økonomisk underskudsdækning på 47.500 kr.

Mærk Næstved Foreningernes Dag 2019 afvikles i år for 18. gang i træk.

Mærk Næstved Foreningernes Dag har normalt deltagelse af mellem 65 og 70 foreninger, der repræsenterer enten det folkeoplysende område eller det sociale område.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen og Tinus C. Frandsen.

Indstillingspunkterne 1, 2 og 3 godkendt.

Gitte Carlsberg, Tonny Ploug og Kenneth Klausen valgt til arbejdsgruppen.

De på mødet faldne ide'er til indhold på standen medtages i planlægningen.
18. Panlægning af kommende dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.04.2019

Fritidsudvalget skal planlæggge og drøfte indhold af kommende dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget.

På sidste dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget blev det besluttet at afholde et snarligt nyt dialogmøde lige før eller efter sommeren.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og planlægger indhold af kommende dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget afholdt dialogmøde d. 25. februar. På mødet blev det aftalt, at afholde et snarligt nyt dialogmøde lige før eller efter sommeren.

Det blev aftalt at emnerne på dialogmøde skulle være:

 • prioritering af faclitets-/investeringsplan
 • aftenskolernes vilkår
 • plan for ny politik på folkeoplysningsområdet

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse og planlægning af indhold til kommende dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalg.

Supplerende

Fritidsudvalget er inviteret til præsentation af resultat fra Kultur- og Fritidsvaneundersøgelse, Foreningsundersøgelse den 9. april. Disse resultater vil være en del af grundlaget for drøftelse af en langsigtet og prioriteret facilitets-/investeringsplan.

På afholdt dialogmøde blev der kort drøftet de forskelligheder aftenskolerne oplever i forhold til frivillige foreninger (lønbekendtgørelse, voksne, konkurrence).

Konkurrence fra f.eks. Ældresagen – f.eks. sprogundervisning. Ældresagen afholder gratis kurser for medlemmer af Ældresagen.

Der blev endvidere drøftet muligheden for igangsætning af proces i 2020 i forhold til ny politik på folkeoplysningsområdet og at Fritidskonference kunne indgå i denne proces.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen og Tinus C. Frandsen.

Den gode drøftelse og ide'er danner grundlag for indhold til kommende dialogmøde.

Formanden sikrer oplæg til dialogmødet med Kultur- og Demokratiudvalget bl.a. i samråd med repræsentanterne fra aftenskoleområdet.
19. Planlægning af Forenings- og Fritidskonference i 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-4-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.04.2019

Fritidsudvalget skal drøfte den videre planlægning af kommende Forenings- og Fritidskonference 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter den videre planlægning af kommende Forenings- og Fritidskonference i 2020.

Sagsfremstilling

På sidste Fritidsudvalgsmøde startede Fritidsudvalget planlægning af kommende Forenings- og Fritidskonference 2020.

Formanden fik mandat til at kontakte Frivilligråd og formandsskabet for Lokalråd for at høre til om de ville være interesseret i fælles planlægning af konference. Formanden vil på mødet give en tilbagemelding herpå.

Fritidsudvalget bør drøfte den videre planlægning af kommende konference i 2020 herunder nedsættelse af arbejdsgruppe.

Supplerende

Efter sidst afholdt konference i 2018 viste den efterfølgende evaluering, baseret på spørgeskemaundersøgelse til deltagerne, at

 • alle generelt var meget tilfredse/tilfreds med konferencen
 • alle synes at konferencen skal gentages hvoraf 2/3 synes den bør afholdes hvert 2. år
 • 80-90% synes at workshops var meget relevant/relevant for deres virke
 • 80-85% var meget tilfreds/tilfreds med workshoppenes oplægsholderes præstationer
 • alle var meget tilfreds/tilfreds med det øvrige faglige program
 • 2/3 deltog i hele arrangementet
 • 1/3 deltag ikke i aftenprogrammet

Arbejdsgruppen evaluerede på tilbagemeldingerne og anbefalede at konferencen gentages igen i 1. kvartal i 2020.

De mente at:

 • konference programmet bør slutte kl. 17 og afsluttes med en times socialt netværk.
 • det er vigtigt med et eller to hovednavne.
 • politiker/paneldebat bør være mere præcist og indeholde mere debat.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen og Tinus C. Frandsen.

Den gode drøftelse og ide'er tages med i den videre planlægning af Forenings- og Fritidskonference i 2020.

Torben Stenstrup, Gitte Carlsberg og Ole Hansen valgt til arbejdsgruppe.
20. Orientering om budgetstrategi for 2020-23

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 04.04.2019

Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2020-2023. Budgetstrategiens hovedlinje er at de politiske udvalg skal overholde den samlede budgetramme. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret. Der skal ikke udarbejdes reduktionsforslag til forbedring af balancen og omvendt kan der heller ikke fremsættes udvidelsesønsker.

Fritidsudvalget orienteres om Næstved Kommunes budgetstrategi og om Udvalgets ret til at blive hørt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2020 - 2023 i Næstved Kommune er i gang. Byrådet har godkendt budgetstrategi for Næstved Kommune på deres møde den 19. marts.

Budgetstrategien beskriver hvordan processen skal forløbe.

Fritidsudvalget skal jf. lov om folkeoplysning høres om kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.

Ud over denne høringsret afholdes der borgermøde om budgettet den 10. april, ligesom det er muligt for alle at følge budgetprocessen og komme med bemærkninger hertil via Næstved Kommunes hjemmeside.

Høringen foregår ved denne sag om budgetstrategi samt muligheden for at komme med blogindlæg via Næstved Kommunes hjemmeside.

Budgettet på Folkeoplysningsområdet udgør ca. 21,5 millioner kr.

De går til medlemstilskud, tilskud til klubber, træner- og ledertilskud, lokaletilskud, løntilskud til aftenskoler, tilskud til nedsat betaling for deltagere på aftenskolehold, forsøgs- og udviklingspuljen, drift af fritidsejendomme samt fritidsaktiviteter som f.eks. Aktive Feriedage, Foreningers Dag, Fritidskonference m.m.

Hovedelementerne i budgetstrategien

- Fagudvalgene skal ikke udarbejde spareforslag til forbedring af balancen - dog skal Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget udarbejde spareforslag til forbedring af balancen.

- Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag indenfor udvalgsrammen og skal om nødvendigt beslutte reduktioner, så rammen kan overholdes.

- Udvalgene må ændre anlægsbudgettet, men skal holde det inden for summen i det enkelte år, i forhold til det 10-årige anlægsbudget, som blev besluttet sidste år.

Balancen

Budgetlægningen starter med, at der er underskud i alle årene. I og med, at der ikke skal udarbejdes spareforslag til forbedring af balancen - bortset fra arbejdsmarkedsområdet - forventes balancen ikke at blive forbedret væsentligt. Der er dog mange usikkerheder primært på finansiering (kommunens indtægter), så balancen kan godt blive ændret i både op og nedadgående retning. Usikkerhederne består blandt andet af om balancetilskuddet fortsætter, om der kommer en ændring af udligningssystemet og hvilke service- og anlægsrammer kommunerne får til næste år. Men også om hvordan udviklingen i befolkningstallet bliver i Næstved og udviklingen i borgernes indkomster og dermed skattebetalingen. Usikkerhederne er beskrevet i afsnit 17 i budgetstrategi.

Administrationen har fået udarbejdet en minianalyse af kommunens tilskud og udligning på baggrund af de seneste befolkningstal og socialøkonomiske indeks mv. i Næstved Kommune og på landsplan. Beregningen er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed på nuværende tidspunkt. Konklusionen er, at der ikke forventes store ændringer i de budgetterede tilskud og udligning i 2020 i forhold til det budgetterede. Der er dog en mulighed for en mindre ændring, der vil kunne forbedre balancen. Herudover er det naturligvis ukendt hvilke ændringer i kommunernes bloktilskud, som økonomiaftalen mellem KL og regeringen til juni kommer til at medføre. Denne minianalyse af kommunens indtægter gentages 3 gange yderligere i løbet af foråret 2019. Den næste kommer i april.

Opstartsbalancen er:

 • 2020: underskud på 7,7 mio. kr.
 • 2021: underskud på 137,5 mio. kr., hvoraf de 110 mio. kr. er tilbagekøb af Birkebjergparken
 • 2022: underskud på 83,6 mio. kr.
 • 2023: underskud på 155,6 mio. kr.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik består af mål om kassebeholdning, anlægsudgifternes størrelse og størrelse af strukturelt driftsoverskud. Kassebeholdningen vil være over målet til og med 2021 med de ovenstående underskud, men derefter vil den også falde kraftigt og komme langt under målet. Anlægsudgifterne i ovenstående balancetal ligger alle årene over målet fra den økonomiske politik. Men det strukturelle driftsoverskud ligger en del under i alle årene. Der er årligt mellem 33 og 120 mio. kr. mindre i strukturelt driftsoverskud end målet. For at overholde målet skal driftsudgifterne reduceres eller indtægterne sættes op.

Demografireguleringer

Fritidsudvalgets budgetområde reguleres ikke på baggrund af demografiændringer. Demografi betyder befolkningssammensætning.

Demografimodeller anvendes på f.eks. daginstitutions-, uddannelses- og ældreområdet.

Demografimodeller er med til at sikre uændret serviceniveau, selvom antallet af borgere, fx. skoleelever stiger eller falder. Et nyt element i demografimodellerne er, at Økonomiudvalget konkret skal beslutte om de udregnede beløb efter demografireguleringsmodellerne skal tilføres områderne.

Omprioriteringer

Økonomiudvalget og Byrådet behandler i særskilt sag om der skal ske omprioriteringer imellem udvalgenes driftsrammer.

Udvalgsrammer

Udvalgsrammerne lægges fast, når Økonomiudvalget har besluttet demografireguleringsmodeller og når byrådet har besluttet om der skal ske omprioriteringer imellem udvalgsrammerne. Fagudvalgene skal besluttet et budgetforslag senest på mødet i juni, hvor den samlede udvalgsramme bliver overholdt. Udvalget skal i tilfælde af budgetproblemer beslutte spareforslag for at overholde den samlede udvalgsramme. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret.

Supplerende

Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at have en fælles drøftelse af en langsigtet og prioriteret facilitets-/investeringsplan.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at budget 2020 vil blive behandlet i Kultur- og Demokratiudvalget over to møder henholdsvis den. 29. april og 3. juni.

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen og Tinus C. Frandsen.


Til efterretning.

Bilag
21. Orientering om vejledende scenarier vedr. anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 04.04.2019

I forlængelse af Kultur- og Demokratiudvalgets drøftelse af målsætninger for nye vand- og svømmefaciliteter, udvalgets besigtigelsesture samt udvalgets begyndende drøftelser af forventninger til målgrupper/brugergrupper, aktiviteter og faciliteter, drøftede Kultur- og Demokratiudvalget på deres møde den 25.02.2019, hvad det forventeligt koster at bygge et anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter og i hvilken størrelsesorden, det koster at bygge forskellige faciliteter. Drøftelserne tog udgangspunkt i tre vejledende anlægsscenarier (inkl. tilhørende bilag), der anskueliggører udgiftsnivauet afhænigt af, hvad der prioriteres og bygges.

Sagen er behandlet af Kultur- og Demokratiudvalget i februar og fremlægges til orientering for Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 152 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter, hvor borgere, foreninger, klubber og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand, m.m.

I et foreløbigt simpelt og forenklet forsøg på at illustrere, hvad der forventeligt kan bygges for 152 mio. kr., er der i denne sag til Kultur- og Demokratiudvalget opstillet tre vejledende anlægsscenarier, der anskueliggør, hvad forskellige faciliteter koster at bygge. Det er vigtigt at bemærke, at udgiftsniveauet er vejledende og skal sammenholdes med nogle af de overordnede og mulige prioriteringer og valg for et nyt anlæg.

De tre vejledende scenarier indeholder alle:

 • Et område med bassin(er) til vandtilvænning, svømmeundervisning, svømmetræning, aquatræning og motion samt til stævne- og konkurrenceformål
 • Et område med bassin(er) til leg og morskab
 • Et område med bassin(er) til behandling, terapi og genoptræning samt relax (wellness)
 • Et område med mulighed for andre wellnessfaciliteter

I de tre scenarier er områderne vægtet forskelligt. Områder "opført som basis" betyder, at de er tidssvarende, moderne og med bassinstørrelser og faciliteter, der svarer til det, der typisk bliver bygget i nye anlæg. Områder "opført som udvidet" betyder, at de fx er med større bassinkapacitet og/eller flere morskabs- og wellnessfaciliteter. Det ene scenarie indeholder også et fitnessområde.

I alle scenarier er medregnet udgifter til indgang, foyer, café, køkken, publikumsarealer, teknikrum, depoter, vandbehandlingsanlæg, omklædnings- og baderum, personalerum, lys- og lydanlæg, samtaleanlæg, sikkerhedsovervågning, IT og internet, adgangssystemer samt parkering og udearealer, der svarer til og er dimensioneret efter scenariernes vægtning af områderne. Dvs. det er beregnet i forhold til fx bassinerne og de(n) aktivitet(er), der forventes at foregå og udfra en vurdering af områdernes volumen i forhold til fx omklædnings- og baderum. Udgifterne er ikke på nuværende tidspunkt korrigeret for konkrete måltal for brugere og besøgende.

I alle scenarier er ligeledes medregnet udgifter til byggeplads, vinterforanstaltning, honorarer, uforudsete omkostninger og bygherreomkostninger.

De bagvedliggende cost management beregninger indeholder endvidere en 3 pct. indeks- og prisfremskrivning sammenholdt med prisudviklingen i løbet af de seneste 3 år, en vurderet prisudvikling fra nu og frem til udbuddet af entreprisen er gennemført og en vurdering af realiserede faktiske omkostninger i selve anlægsfasen.

Ekstraordinære omkostninger til klargøring mv. af den grund, der besluttes bygget på, er ikke indeholdt i de tre anlægsscenarier.

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

Basis svømme- og træningsområde

Udvidet leg- og morskabsområde

Basis behandlings-, terapi- og genoptræningsområde

Udvidet wellnessområde

Fitnessområde

Basis svømme- og træningsområde

Udvidet leg- og morskabsområde

Udvidet behandlings-, terapi- og genoptræningsområde

Basis wellnessområde

Intet fitnessområde

Udvidet svømme- og træningsområde

Basis leg- og morskabsområde

Basis behandlings-, terapi- og genoptræningsområde

Basis wellnessområde

Intet fitnessområde

I alt 151.548.024

I alt 151.873.064

I alt 151.462.896

De tre vejledende scenarier er eksemplificeret i sagens "Bilag 1 - vejledende scenarier (eksempler)".

De vejledende scenarier er opstillet og beregnet af COWI og favner på forskellig vis de overordnede interesser som et nyt anlæg kan rumme inden for den besluttede anlægssum. Bassiner, wellness- og fitnessfaciliteterne udgør mellem 24 og 28 pct. af den samlede anlægsudgift. Udgifter til byggeplads, vinterforanstaltning, honorarer, uforudsete omkostninger og bygherreomkostninger udgør knapt 40 pct. af den samlede anlægsudgift. Udgifter til indgang, foyer, café, køkken, publikumsarealer, teknikrum, depoter, vandbehandlingsanlæg, omklædnings- og baderum, personalerum, lys- og lydanlæg, samtaleanlæg, sikkerhedsovervågning, IT og internet, adgangssystemer samt parkering og udearealer, der svarer til scenariernes vægtning af områderne udgør den resterende andel af den samlede anlægsudgift.

Som udgifterne fordeler sig i forhold til den samlede anlægsudgift i de tre vejledende scenarier betyder det, at der rundt regnet er mellem 37,0 og 42,5 mio. kr. til de områder som i sidste ende prioriteres og til de faciliteter inden for områderne, som man vil gøre områderne attraktive med at bygge.

For administrationens supplerende og uddybende betragtningerhenvises til "Bilag 2 - Valg og prioriteringer sammenholdt med målsætningerne for et nyt anlæg, brugergrupper, mv."

Til yderligere illustration af, hvad kan man få for ca. 40 mio. kr. af bassiner, fleksible bassinløsninger i form af hæve-/sænkebund og hæve-/sænkebro, forskellige morskabs- og wellnessfaciliteter m.v. henvises til "Bilag 3 - Byg dit eget anlæg (simuleringsark)". Bilaget eftersendes.

Til sagen er endvidere et bilag med et resume af de besigtigelsesture (til ikke egne anlæg) som administrationen og Kultur- og Demokratiudvalget har været på i 2018-2019 (bilag 4) og en renskrivning af papkort mv. fra udvalgets temadrøftelse den 7. januar 2019 (bilag 5).

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 25. februar 2019, pkt. 23:

Kultur- og Demokratiudvalget, 25.02.2019

Til efterretning.

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen og Tinus C. Frandsen.

Til efterretning.

Bilag
22. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Kultur- og Fritidsvaneundersøgelse, præsentation d. 9. april
 3. Mærk Fjorden 27.april kl. 10 – 15.
 4. Aktive Feriedage – frist 10. april
 5. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 4. april 2019.

Fraværende Kåre Sørensen og Tinus C. Frandsen.

ad. 2. Kultur- og Fritidsvaneundersøgelse

Administrationen undersøger om den 21. maj kunne være en mulighed for præsentation for foreninger og andre.

ad. 5. Rullende dagsorden

Beredskab ved eventuel sag om krænkelse af børn i foreningsregi ønskes drøftet på kommende møde.

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 8. april 2019