Referat
Fritidsudvalget 14. marts 2019

Dato

14.03.2019

Tid

17.00

Sted

Teatergade 6

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


7. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Godkendt.
8. Opfølgning på dialogmøde med foreninger der benytter udendørs boldbaner

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-22-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 14.03.2019


Fritidsudvalget afholdt dialogmøde med foreninger som benytter udendørs boldbaner den 7. februar.
Formålet med mødet har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Fritidsudvalget gives mulighed for at evaluere afviklingen af mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget evaluerer mødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget afholdt dialogmøde med foreninger der benytter udendørs boldbaner den 7. februar.

I invitationen stod følgende:

 • Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om sit arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det, at drøfte hvordan foreningerne har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter og medlemstal i foreningerne, udfordringer og ønsker omkring benyttelse af boldbaner, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde lokalt.

På mødet orienterede Fritidsudvalget om deres arbejde for foreninger samt nævnte eksempler herpå - bl.a. ansættelse af en foreningskonsulent, facilitetspulje til renovering af klubhuse på 800.000 og gratis afholdelse af diverse temamøder for foreningerne.

De fremmødte klubber præsenterede sig og fortalte om foreningernes virke.

Fra mødet udarbejdede administrationen et notat som er er vedlagt sagen.

Fritidsudvalget gives mulighed for at evaluere afholdelsen af mødet.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget gav udtryk for oplevelsen af et positivt møde.

Indstillingen i øvrigt godkendt.

Bilag
9. Opfølgning på dialgmøde med Kultur- og Demokratiudvalg og Fritidsudvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 14.03.2019

Fritidsudvalget afholdt dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget den 25. februar.
Fritidsudvalget gives mulighed for at evaluere dialogmødet med Kultur- og Demokratiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget evaluerer mødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget afholdt dialogmøde den 25. februar.

Administrationen kan henlede opmærksomheden på:

 • de positive tilkendegivelser bl.a. til ansættelse af foreningskonsulent, puljen til foreningsfaciliteter, temamøder samt afholdelse af Fritids- og foreningskonference
 • kommende præsentation af resultater fra forenings- og kultur- og fritidsvaneundersøgelse
 • kommende proces for ny politik på folkeoplysningsområdet
 • nyt dialogmøde lige før/efter sommeren med emner som prioritering af faclitets-/investeringsplan, aftenskolernes vilkår og plan for ny politik på folkeoplysningsområdet

Administrationen fremlægger sagen for Fritidsudvalget som gives mulighed for at evaluere dialogmødet.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Fritidsudvalget giver udtryk for oplevelsen af et positivt møde.

Ide opstået om udarbejdelse af en guide i forhold til realisering af projekter - "Fra ide til handling".

Indstilling i øvrigt godkendt.

Bilag
10. Planlægning af Forenings- og Fritidskonference i 2020

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-4-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 14.03.2019

Fritidsudvalget skal begynde at planlægge afholdelse af Forenings- og Fritidskonference 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget begynder at planlægge afholdelse af Forenings- og Fritidskonference i 2020.

Sagsfremstilling

I 2018 afviklede Fritidsudvalget en Forenings- og Fritidskonference lørdag d. 14. april fra kl. 9.30 - 22.00 med ca. 130 deltagende foreningsrepræsentanter.

Det er Fritidudvalgets ønske, at der i 2020 afholdes en ligende konference.

På afholdt dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget var der positive politiske tilkendegivelser om

- gentagelse af konferencen.

- at det ville være en god ide igen at inddrage Frivilligrådet.

- måske at tænke konference ind i en proces om tilblivelse af en ny politik på Folkeoplysningsområdet.

Formålet med konferencen i 2018 var:

• Foreningslivet i Næstved Kommune som omdrejningspunkt for stærke fællesskaber og det gode liv

• Fokus på muligheder, nye tendenser, samarbejde og udnyttelse af ressourcer

• Faglige input, retninger for indsatser, uformelle drøftelser, nye netværk, inspiration og anerkendelse af frivillige og en festlig ”personalefest" for alle de frivillige ledere.

Programmet indeholdt paneldebat, workshop, seriøse som kuriøse oplæg og blev afsluttet med middag og musik.

Den efterfølgende evaluering, baseret på spørgeskemaundersøgelse til deltagerne, viste, at

 • alle generelt var meget tilfredse/tilfreds med konferencen
 • alle synes at konferencen skal gentages hvoraf 2/3 synes den bør afholdes hvert 2. år
 • 80-90% synes at workshops var meget relevant/relevant for deres virke
 • 80-85% var meget tilfreds/tilfreds med workshoppenes oplægsholderes præstationer
 • alle var meget tilfreds/tilfreds med det øvrige faglige program
 • 2/3 deltog i hele arrangementet
 • 1/3 deltag ikke i aftenprogrammet

Arbejdsgruppen evaluerede på tilbagemeldingerne og anbefalede at konferencen gentages igen i 1. kvartal i 2020.

De mente at:

 • konference programmet bør slutte kl. 17 og afsluttes med en times socialt netværk.
 • det er vigtigt med et eller to hovednavne.
 • politiker/paneldebat bør være mere præcist og indeholde mere debat.

Fritidsudvalget bør drøfte planlægning af kommende konference i 2020 herunder nedsættelse af arbejdsgruppe.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til afholdelse af konferencen. Udgiften hertil skal findes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Formanden gives mandat til at kontakte Frivilligråd og formandsskabet for Lokalråd for at høre til fælles planlægning af konference.

Indstillingen iøvrigt godkendt.
11. Orientering om processen for udarbejdelse af friluftsstrategien

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 14.03.2019

Teknisk Udvalg påbegyndte i maj 2018 udarbejdelse af en friluftsstrategi. Administrationen orienterer Fritidsudvalget om status på arbejdet samt ændret tidsplan for projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg påbegyndte arbejdet med udarbejdelse af en friluftsstrategi for Næstved Kommune i maj 2018. Udvalget har besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af centerchefer og sagsbehandlere fra de deltagende centre. Formålet med dette er at sikre, at alle centre inddrages i strategiarbejdet allerede i efteråret 2018. Herefter udbredes arbejdet til de relevante politiske udvalg. Offentligheden inddrages i starten af 2019.

Udvalget har besluttet, at der i regi af friluftsstrategien skal arbejdes med det overordnede stinet af vandre og cykelruter. Som markering af starten på borgerinddragelsen etableres der allerede i slutningen af 2018 en stisløjfe i samarbejde med lokale grupper.

Projektet er i to faser

Fase I (start 2018)

Indsamling af baggrundsinformation i de deltagende centre, registrering af mere eller mindre faste aktiviteter, der på tværs af hele kommunen er med til at fremme den rekreative brug. Dette samles i en kort status over eksisterende naturarealer, faciliteter, aktiviteter og formidling. Organisationer og foreninger indbydes til at deltage i arbejdet med en friluftsstrategi ved at indgå i en ekstern følgegruppe – fx med medlemmer fra Naturrådet og friluftsorganisationerne. Arbejdet i følgegruppen påbegyndes i 2019.

Fase II (start 2019)

En bred borgerinddragelse med afsæt i Danmarks nationale friluftspolitiske otte pejlemærker via workshops i centerbyerne, markvandringer, oplæg for bestemte grupper fx Ældrerådet, indlæg på sociale medier, arrangementer m.v. Den overordnede politiske vision for arbejdet baseres på baggrund af borgerinddragelsen.

Borgere og interesseorganisationer bliver bedt om at forholde sig til, hvordan de otte pejlemærker i den nationale friluftsstrategi kan omsættes til konkrete forslag til tiltag i Næstved Kommune. Lokale projekter skal kunne relateres til eller udbygge det overordnede grønne (skov) og blå (vand) netværk, som kommunen stiller til rådighed, og projekterne skal have stor lokal opbakning.

Inddragelse

I udvalgssagen fra maj 2018 blev der taget beslutning om bred inddragelse, hvilket imødekommes af de bredt etablerede styre- og arbejdsgrupper.

I forhold til den brugermæssige del, så forventes borgere, foreninger og andre interessenter inddraget i 2019 via en række forskellige tiltag i samråd med følgegruppen.

Tidsplan for arbejdet

Af bilag 1 fremgår den detaljerede tidsplan for arbejdet. Denne indeholder bl.a. oplysning om, hvilke aktører der er involveret i processen.

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg blev præsenteret for processen for arbejdet med friluftsstrategien den 1. oktober 2018. Landdistriktsudvalget blev orienteret den 22. oktober 2018 om friluftsstrategien, hvor det blev aftalt, at materialet fra møderne med lokalrådene vedrørende stier mv. indarbejdes i det kommende arbejde.

Kultur- og Demokratiudvalget blev orienteret den 26.november 2018 og tog orienteringen til efterretning.

Følgegruppen har afholdt sit første møde den 17. januar. Formand for Fritidsudvalget er repræsenteret i følgegruppen som borgermedlem fra Landdistriktsudvalget.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Indstillingen godkendt.

Bilag
12. Orientering om proces for lokaletilskudsaftaler 2020 - 2022

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-1-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 14.03.2019

De nuværende 3-årige lokaletilskudsaftaler med folkeoplysende foreninger udløber i 2019.

Administrationen igangsætter proces for indgåelse af nye 3-årige aftaler gældende for 2020 - 2022.

Fritidsudvalget gives mulighed for at orientere sig om processen for indgåelse af nye aftaler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

De første 3-årige lokaletilskudsaftaler blev ingået for perioden 2011 - 2013.

Ændringen fra 1-årige til 3-årige skete med afsæt i reduktion af administrativt personale med administrative forenklinger til følge.
Fritidsudvalget og Kulturudvalget godkendte i sin tid denne ændring.

Det er administrationens oplevelse at foreningerne er glade for denne forenkling af deres administrative opgaver, så de kun behøver at søge hvert 3 år.

I Forårspakke 2019 (pixi udgave af regler på området) er der orienteret om, at der i år skal ansøges om nye aftaler for kommende 3-årig periode.

Der vil blive sendt mail, direkte til de foreninger der i dag har 3-årige aftaler om lokaletilskud, om at det er tid til at søge. De vil få mulighed for at søge om forlængelse af nuværende aftale eller ændring af denne. Hvis foreningen vælger at søge om forlængelse vil aftale blive opskrevet med 5%. Det er ikke muligt at søge om forlængelse hvis der er sket væsentlige ændringer i tilskudsgrundlaget (driftsudgifter/aktivitet/medlemssammensætning).

I sidste 3-årige periode var det ikke muligt at søge om forlængelse, hvorfor alle aftaler blev indgået på nyt grundlag.

Fristen for indsendelse af ansøgning om 3-årig lokaletilskudsaftale er den 1. september 2019.

Efter administrationens behandling af indkomne ansøgninger vil Fritidsudvalget blive orienteret om de indgåede aftaler.

Supplerende

De 3-årige aftaler omhandler aftaler med folkeoplysende foreninger som modtager lokaletilskud til egne ejede eller lejede lokaler. Af eksempler kan nævnes klubhuse, spejderhytter og ridehaller.

Der er ikke tale om kommunale haller eller lokaler da disse anvises mod betaling af gebyr.

Der er heller ikke tale om lokaletilskud til selvejende haller da der her ligger aftale i forvejen.

Økonomi

Det samlede budget til lokaletilskud er på ca. 9,5 million kroner. Heraf er budgettet til 3-årige aftaler på ca. 3 millioner.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Indstillingen godkendt.

Bilag
13. Orientering om modtagne ansøgninger til Forsøgs- og Udviklingspuljen pr. 1. marts

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 14.03.2019

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til, at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for, at søge økonomisk støtte.

Administrationen orienterer Fritidsudvalget om indkomne og behandlede ansøgninger pr. 1. marts.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte.

Fritidsudvalget har besluttet, at tema for Forsøgs- og Udviklingspuljen i 2019 er "Øget samarbejde på tværs af foreninger omkring udvikling af aktiviteter, projekter og kapacitetsudnyttelse."

Kriterierne for ansøgninger til puljen vægtes i prioriteret rækkefølge ud fra:

- Årets tema

- Nye Børn/unge aktiviteter

- Aktiviteter, der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik samt politik for folkeoplysningsområdet

- Aktiviteter, der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fællesskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv

- Anskaffelser til nye tiltag i foreningen

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Herefter er der løbende ansøgningsfrist til en eventuelt restpulje.

Ved ansøgnings fristens udløb er der indkommet 3 ansøgninger. På mødet vil der blive orienteret om afgørelserne.

I vedlagte bilag, har administrationen udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne ansøgninger. Af oversigten fremgår:

 • Hvad der søges til
 • Om foreningen tidligere har søgt puljen
 • Hvilke kriterier for Forsøgs- og Udviklingspuljen som ansøgningen opfylder
 • Ansøgt beløb
 • Beslutning

Der kan blive stillet krav til tilskudsmodtager om indsendelse af regnskab for bevilgede midler. Frist for indsendelse af regnskab vil som udgangspunkt være senest 3 måneder efter projektet er afholdt.

Det enkelte projekt kan være omfattet af en evaluering.

Budgettet til Forsøgs- og Udviklingspuljen er på ca. 200.000 kr.

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Indstillingen godkendt.

Bilag
14. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Foreningskonsulent – status på ansættelse
 3. Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening nedsætter arbejdsgruppe – fælles forståelse af roller.
  link til artikel https://www.dfs.dk/nyheder/2019/arbejdsdeling-skal-paa-plads/
 4. Sport Awards
 5. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 14. marts 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Ad 2 Foreningskonsulent - der er afholdt ansættelsessamtaler og det forventes at foreningskonsulent tiltræder 1. maj.

Fritidsudvalget vil blive inviteret til præsentation af resultater fra Kultur- og Fritidsvaneundersøgelsen den 9. april.

Indstillingen i øvrigt godkendt.


Sidst opdateret den 18. marts 2019