Referat
Fritidsudvalget 7. februar 2019

Dato

07.02.2019

Tid

17.00

Sted

Fladså hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 7. februar 2019.

Fraværende Kirsten Ærø, Tinus C. Frandsen og Tonny Ploug.

Godkendt.
2. Drøftelse af Fritidsudvalgets Strategiplan

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P22-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 07.02.2019

Fritidsudvalgets Strategiplan fremlægges for Udvalget til drøftelse af hvordan der holdes fokus på Strategiplanens indhold i 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget drøfter hvordan der holdes fokus på strategiplanens indhold i 2019.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget godkendte Strategiplanen i oktober 2018.

Hovedoverskrifterne i strategiplanen er:

 • Stærke foreninger skaber værdi for borgerne i Næstved Kommune
 • Samarbejde og bedre ressourceudnyttelse
 • Fakta og førstehåndsberetninger som arbejdsgrundlag
 • Et stærkt og synligt Fritidsudvalg

Af indsatser/emner der kan have relation til strategiplan kan nævnes:

 • ansættelse af Foreningskonsulent
 • dialogmøder med foreninger og Kultur- og Demokratiudvalget
 • Temamøder for foreninger
 • tilkendegivelser af meninger f.eks. i forhold tilKommuneplanstrategi og kommende budget
 • gode historier

Fritidsudvalget gives mulighed for at orientere sig i indholdet i planen og drøfte hvorledes Udvalget holder fokus på planens indhold i 2019.

Beslutning

Fritidsudvalget, 7. februar 2019.

Fraværende Kirsten Ærø og Tinus C. Frandsen.

Administrationen arbejder videre med de faldne bemærkninger på mødet.

Bilag
3. Drøftelse af udkast til Kommuneplanstrategi 2019 - 2030

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.02.03-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (udtaler sig), 07.02.2019


Et foreløbigt udkast til Kommuneplanstrategi 2019 - 2030 er godkendt af Økonomiudvalget i Næstved Kommune.

Udkastet til Kommuneplanstrategi vil blive anvendt som udgangspunkt for inddragelse af offentligheden i forbindelse med det planlagte borgermøde (19. februar 2019 kl. 19-21 i Ressource Citys lokaler) samt i dialogen med relevante samarbejdsfora.

Fritidsudvalget gives mulighed for at drøfte udkastet samt tilkendegive hvorledes de eventuelt vil bidrage med bemærkninger til udkastet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget drøfter udkastet og tilkendegiver hvorledes de eventuelt vil bidrage med bemærkninger til udkastet.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien er Byrådets strategi for Næstved Kommunes udvikling i perioden 2019-2030.

Kommuneplanstrategien tager afsæt i byrådets vision og formulerer strategiske målsætninger inden for 10 udvalgte temaer.

De 10 temaer er:

 • Næstved i vækst og udvikling
 • Næstved By
 • Næstved Havn
 • Landdistrikter
 • Natur
 • Kultur
 • Børn
 • Udddannelse
 • Velfærd
 • Erhverv

Udkast til Kommuneplanstrategi vil blive anvendt som udgangspunkt for inddragelse af offentligheden i forbindelse med det planlagte borgermøde (19. februar 2019 kl. 19-21 i Ressource Citys lokaler) samt i dialogen med relevante samarbejdsfora.

På baggrund heraf udarbejdes et (endeligt) forslag til Kommuneplanstrategi 2019, som sættes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i april 2019. Herefter sendes forslaget i høring. På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdes en ny sag til behandling i Økonomiudvalg og Byråd i august 2019. Her skal der tages stilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til, at der skal besluttes ændringer i den godkendte kommuneplanstrategi.

Fritidsudvalget gives mulighed for at drøfte udkastet samt beslutte hvorledes de eventuelt vil bidrage med bemærkninger til udkastet.

Beslutning

Fritidsudvalget, 7. februar 2019.

Fraværende Kirsten Ærø og Tinus C. Frandsen.

Drøftet.

Formanden bemyndiges til at udarbejde høringssvar til Kommuneplanstrategien.

Bilag
4. Orientering om temadrøftelse i KDU vedr. vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 07.02.2019


I forlængelse af Kultur- og Demokratiudvalgets drøftelse af opstillede målsætninger for et nyt anlæg med nye vand- og svømmefaciliteter på udvalgets møde den 26. november 2018, forholdte Kultur- og Demokratiudvalget sig efterfølgende og på deres møde den 28. januar 2019 sig til målgrupper/brugergrupper, aktiviteter og faciliteter. Programmet/processen mm. for mødet fremgår af denne oreinteringssag til Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager Kultur- og Demokratiudvalgets temadrøftelse af målgrupper/brugergrupper, aktiviteter og faciliteter til orientering

Sagsfremstilling

Jf. den besluttede tids- og aktivitetsplan indledes den kommende tids fokusering på målgrupper/brugergrupper, aktiviteter og faciliteter med en faciliteret temadrøftelse i Kultur- og Demokratiudvalget og med de tre planlagte besigtigelsesture. Udvalgets temadrøftelse samt de overvejelser som besigtigelsesturene måtte afstedkomme, skal danne grundlag for den sag og det uddybende notat med cost management beregninger mv. af forskellige anlægsscenarier, som fremlægges på udvalgets næste møde.

Programmet for temadrøftelsen var som følger:

Kl. 15.00 - Input til udvalgets temadrøftelse

Formand for halinspektørforeningen Jørgen Mosbæk, tidligere leder af Dansk Svømmeunion Kaj Aagaard samt direktør/udviklingskonsulent fra Lokale og Anlægsfonden giver på baggrund af deres viden og erfaringer samt involvering i anlægsprojekter deres opmærksomhedspunkter og anbefalinger til udvalget.

Kl. 16.45 - Kort genbesøg af opstillede målsætninger

Kl. 17.00 - Visualiseringer og drøftelser af målgrupper/brugergrupper, aktiviteter og faciliteter

 • Hvilke aktiviteter forestiller udvalgets medlemmer sig, at der foregår i og omkring et nyt anlæg?
 • Hvem er det, der kommer til anlægget og gør de her ting?
 • Hvilke faciliteter skal der til, for at den form for aktiviteter kan foregå?

Drøftelserne foregår i mindre grupper, og på tværs af de mindre grupper. Processen faciliteres af projektkonsulent (projektkoordinator) Henriette Hemmingsen. Der vil være indlagt pauser undervejs.

Kl. 18.45 - Opsamling

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er afsat i alt 152 mio kr. til svømmefaciliteter på kommunens anlægsbudget for 2020-2022.

Beslutning

Fritidsudvalget, 7. februar 2019.

Fraværende Kirsten Ærø og Tinus C. Frandsen.

Taget til efterretning.

Bilag
5. Orientering om dialogmøde med foreninger der benytter udendørs boldbaner

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-22-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 07.02.2019

Fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøde med foreninger som benytter udendørs boldbaner.
Formålet har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Fritidsudvalget får mulighed for at drøfte afvikling af mødet som finder sted 7. februar kl. 19.00 i Fladsåhallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter afvikling af mødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet, at afholde dialogmøde med foreninger som benytter udendørs boldbaner.

Ca. 30 folkeoplysende foreningerne har modtaget invitation den 16. januar med tilmeldingsfrist søndag den 3. februar.

Mødet finder sted i Fladsåhallen den 7. februar kl. 19.00 i umiddelbar forlængelse af Fritidsudvalgets ordinære møde.

Ved dagsordens tilblivelse havde 7 repræsentanter fra 4 foreninger tilmeldt sig.

Foreningerne har mulighed for at komme med forslag til punkter. Der er ikke indkommet punkter.

Formålet med dialogmødet har afsæt i Fritidsudvalget strategiplan, hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

I invitationen står følgende:

 • Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om sit arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det, at drøfte hvordan foreningerne har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter og medlemstal i foreningerne, udfordringer og ønsker omkring benyttelse af boldbaner, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde lokalt.

Beslutning

Fritidsudvalget, 7. februar 2019.

Fraværende Kirsten Ærø og Tinus C. Frandsen.

Drøftet.

Bilag
6. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P35-1-19

Resume

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsfremstilling

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Bymidte.
 3. Temamøde ”Adfærdsdesign” d. 21. februar
 4. Mærk Næstved Sport Awards 2019 d. 7. marts
 5. Erklæring om indhentelse af børneattester.
 6. Sæsonbooking, ansøgning om tilskud er i gang.
 7. Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget 25/2
 8. Stilling som Foreningskonsulent opslået – forv. start 1. maj.
 9. CKB, Kultur og Fritid flytter til Teatergade 6 d. 14. februar
 10. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 7. februar 2019.

Fraværende Kirsten Ærø og Tinus C. Frandsen.

Ad 3 - Fritidsudvalget er repræsenteret ved:

 • 21.02 Tonny Ploug.
 • 25.03 Kenneth Sørensen.
 • 14.05 Kåre Sørensen.

Ad 4 - følgende medlemmer har tilmeldt sig Mærk Næstved Sport Awards:

 • Torben Stenstrup, Gitte Carlsberg ogKenneth Sørensen.

Ad 5 Spørgsmål til antal afleveringer.

Ad 6 Der er et problem med overbooking /spærring fra nogle foreningers side og efterfølgende afbooking.

Ad 7 Dagsorden til KDU møde imødeses.

Ad 8 Udvalget ser frem til et godt samarbejde.

Ad 9 Der er/har været manglende handicapadgang til Teatergade 6.

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 11. februar 2019