Referat
Fritidsudvalget 6. december 2018

Dato

06.12.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


59. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen og Gitte Carlsberg var fraværende.

Godkendt.
60. Opfølgning på dialogmøde d. 1. november med foreninger fra Glumsø, Herlufmagle, Skelby og Tybjerg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-20-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 06.12.2018

Fritidsudvalget afholdt dialogmøde d. 1. november med foreninger fra Glumsø, Herlufmagle, Skelby og Tybjerg.

Sagen fremlægges for at give Fritidsudvalget mulighed for, at drøfte og følge op på dialogmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter afholdelse af dialogmødet med foreningerne.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget afholdt dialogmøde d. 1. november med foreninger fra Glumsø, Herlufmagle, Skelby og Tybjerg.

Sagen fremlægges for at give Fritidsudvalget mulighed for at drøfte og følge op på dialogmødet.

I drøftelse kunne der bl.a. tages afsæt i følgende:

 • Fik Fritidsudvalget/det enkelte medlem indfriet sine forventninger til mødet?
 • Oplevede Fritidsudvalget/det enkelte medlem at foreningsrepræsentanter gik fra mødet med en god oplevelse?
 • Gav rammerne for afvikling af dialogmødet anledning til overvejelse til næste gang?

I invitationen til foreningerne stod bl.a.:

 • "Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om vores arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det at drøfte hvordan foreningerne i den nordlige del af kommunen har det, og om de fire lokalråd har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter og medlemstal i foreningerne, udfordringer og ønsker omkring lokaleforhold, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde lokalt."

Administrationens korte notat fra mødet vedlægges sagen.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

Fritidsudvalget udtrykte deres tilfredshed med afvikling og udbytte af dialogmødet og har i sinde at planlægge lignende møde i andet lokalområde i 2019.

Bilag
61. Dialogmøde 7. februar 2019 mellem Fritidsudvalget og græsbrugere

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-22-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 06.12.2018

Fritidsudvalget skal godkende at afholde dialogmøde den 7. februar 2019 med de folkeoplysende foreninger der benytter boldbaner i deres aktivitet.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender at afholde dialogmøde med græsbrugerne den 7. februar 2019.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget skal træffe beslutning om afholdelse af dialogmøde den 7. februar med de folkeoplysende foreninger der anvender boldbaner i deres aktivitet.

Mødet vil i givet fald blive afholdt i forlængelse af Fritidsudvalgets ordinære møde denne dag.

Formålet med dialogmødet har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan, hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Et andet formål er, at det ligger fint datomæssigt i forhold til dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget den 25. februar, hvor bl.a. foreningernes vilkår for benyttelse af kunstgræsbaner vil være et af dagsordenpunkterne.

Administrationen vil sikre invitation til "græsbrugerne", finde et sted til afholdelse af mødet, udarbejde dagsorden og deltagerliste. Målgruppen består af ca. 25 foreninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

Fritidsudvalget så gerne at dagsorden bl.a. indeholdt en "bordet rundt", foreningernes oplevelse af hvordan lange skoledage påvirker deres aktivitet/antal medlemmer samt vilkår for anvendelse af kommunale kunstgræsbaner.

Formanden og administrationen sikrer udarbejdelse af dagsorden.

Indstillingen i øvrigt godkendt.
62. Planlægning af dialogmøde mellem Fritidsudvalg og Kultur- og Demokratiudvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-36-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 06.12.2018


Det er planlagt at der afholdes dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget den 25. februar 2019.

Fritidsudvalget skal beslutte hvilke emner som skal indgå i drøftelsen med Kultur- og Demokratiudvalget.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Have tæt dialog med Kultur- og Demokratiudvalget og holde fællesmøde mindst en gang om året".

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter hvilke emner som indgår i drøftelsen med Kultur- og Demokratiudvalget.

Sagsfremstilling

Det er planlagt, at der afholdes dialogmøde mellem Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalget den 25. februar 2019.

Formålet med dialogmøde har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Have tæt dialog med Kultur- og Demokratidvalget og holde fællesmøde mindst en gang om året".

Administrationen kan foreslå følgende emner som kunne indgå i drøftelsen:

 • Orientering om Fritidsudvalget vedtagne Strategiplan for 2018 - 2021
 • Forenings- og Fritidskonference i 2020
 • Foreningskonsulent
 • Foreningsundersøgelsen
 • Vilkår for foreningers benyttelse af kunstgræsbaner
 • Budgetstrategi 2020, anlæg og drift
 • Svømmefaciliteter (Vandkulturhus)
 • Politik på Folkeoplysningsområdet - revidering af denne? - proces?

Supplerende

Fritidsudvalget og Kultur- og Demokratiudvalgt afholdt senest dialogmøde i maj 2018.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

De nævnte emner i sagsfremstillingen samt Aftenskoler og Temamøder vil indgå som emner i dialogen med Kultur og Demokratiudvalget hvor to eller tre af emnerne vil have en større vægtning end de øvrige.

Formanden og administrationen sikrer udarbejdelse af dagsorden.

I øvrigt til efterretning.
63. Orientering om overordnet tids- og aktivitetsplan for svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 06.12.2018

I forlængelse af Næstved Byråds endelige vedtagelse af de næste års budgetter, herunder også beslutningen om at afsætte 152 mio. kr. til nye svømmefaciliteter, godkendte Kultur- og Demokratiudvalget på sit møde den 29. oktober 2018 forslag til overordnet tids- og aktivitetsplan for de kommende måneder og for overgangen til at gå i udbud, projektere og bygge. Tids- og aktivitetsplanen forelægges til orientering i byrådet og i Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med det formål at sikre en god overgang frem mod, at projektet vedr. nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter får status af et anlægsprojekt af mere byggeteknisk karakter, er der behov for over de kommende måneder, bl.a. at have en række "endelige, afsluttende og konkluderende" tematiserede drøftelser i Kultur- og Demokratiudvalget, herunder også at samle op og følge op på den tidligere bruger-/borgerinvolvering, der har været. Drøftelserne og opsamlingen/opfølgningen skal sikre en tydelig retning for de vandfaciliteter/de svømmefaciliteter, som skal bygges, og skal være medvirkende til at gøre rammerne og prioriteringerne tydelige og klare for den forestående udbuds- og projekteringsfase. Den retning anbefaler administrationen, at Kultur- og Demokratiudvalget skal forme og beslutte inden udbuds- og projekteringsforløb påbegyndes.

På den baggrund godkendte Kultur- og Demokratiudvalget nedenstående tids- og aktivitetsplan på sit møde den 29. oktober 2018 (se også bilag):

Tids- og aktivitetsplan for 2018-2020

Administrationen foreslår følgende tids- og aktivitetsplan (fokus) i 2018-2020:

November 2018

 • Målsætninger for de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter.

Som sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 26. november 2018.

December 2018

 • Studieture i uge 49 og 50 på hhv. Sjælland og i Jylland for udvalget.

Januar 2019

 • Målgrupper, aktiviteter, faciliteter.

Først som faciliteret workshop på udvalgets temamøde den 7. januar 2019. Fulgt op af et sammenfattende sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 28. januar 2019.

Februar-marts 2019

 • Opfølgning på behov og ønsker fra nuværende brugere (skolesvøm, foreninger, klubber, borgere).
 • Behov og ønsker fra potentielt nye brugere/besøgende/gæster.

I form af dialogmøder med tidligere involverede brugere samt spørgeskemaundersøgelse og/eller interviews med potentielt nye brugere/besøgende.

April 2019

 • Opsamling på dialogmøder, spørgeskemaundersøgelse og interviews. Eventuelle anbefalinger til justeringer og tilpasninger ift. prioriterede målgrupper, aktiviteter og faciliteter.
 • Placering af de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter.

Som sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 29. april 2019.

Juni 2019

 • Organisering af projekteringsfasen og af byggeprojektet.

Som sagsoplæg til drøftelse/beslutning på udvalgsmødet den 3. juni 2019.

August 2019

 • Samlet sag til Næstved Byråd.

Samlet sagsoplæg til beslutning på byrådsmødet den 27. august 2019.

September 2019 - Juni 2020

 • Udarbejdelse af udbudsmaterialer. Gennemføre udbud. Indgåelse af kontrakter.

Alle sager til Kultur- og Demokratiudvalget (beslutninger) sendes løbende til orientering i byrådet og Fritidsudvalget.

På baggrund af de tematiserede drøftelser og afledte prioriteringer samt besluttede anbefalinger fra udvalget vedrørende projektet, og jf. budgetforligsteksten af 19. september 2018, sammenstilles en konkret beslutningssag til byrådet med de nærmere planer for de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter (herunder også placering).

Administrationen, dvs. projektledelsen og styregruppe har ansvaret for aktiviteterne; udarbejde sagsoplæg, planlægge studieture og gennemføre workshop, dialogmøder og undersøgelser.

Plan for det efterfølgende arbejde 2020-2022

I forlængelse af ovenstående tids- og aktivitetsplan og sammenholdt med fordelingen af den samlede anlægssum på henholdvis 15 mio. kr. i 2020, 76 mio. kr. i 2021 og 61 mio. kr. i 2022, forventes planen i øvrigt at være:

August 2020 - juni 2021

 • Projektering samt forberedelser af lokalplan og byggeareal (sidstnævnte vedr. lokalplan kan i praksis startes op når placering er besluttet, dvs. før august).

August 2021 - september 2022

 • Bygge- og anlægsperiode, forberedelser af drift samt overdragelse/indregulering.

Oktober 2022

 • Åbning og ibrugtagning af de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter.

Herefter nedrivning af eksisterende svømmehaller, som de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter skal erstatte.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 15 mio. kr. i 2020, 76 mio. kr. i 2021 og 61 mio. kr. i 2022 til projektet. Det skal bemærkes, at der i de 152 mio. kr. er forudsat, at de 3 eksisterende svømmehaller (Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin) erstattes af de nye vandfaciliteter/svømmefaciliteter. Omkostninger til nedrivning af eksisterende faciliteter er ikke indeholdt i de 152 mio. kr.

Resterende midler fra for-projektet (vandkulturhuset) overføres til 2019 til dækning af forberedende rådgiver-bistand, undersøgelser, studieture, etc.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
64. Orientering om Kultur- og Demokratiudvalgets behandling af målsætninger for de nye vand- og svømmefaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 04.04.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 06.12.2018

Til orientering behandlede Kultur- og Demokratiudvalget den 26. november 2018 en sag om overordnede målsætninger for det anlæg, som skal huse nye vand- og svømmefaciliteter.

Som afsæt for Kultur- og Demokratiudvalgets drøftelser var der i sagen opstillet eksempler/forslag på målsætninger. Udvalgets supplerende bemærkninger til målsætningerne for nye vand- og svømmefaciliteter er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvorfor et nyt anlæg?

I budgetforliget for 2019 er det besluttet at afsætte 152 mio. kr. til anlæg af nye vand- og svømmefaciliteter, hvor borgere, foreninger og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand i form af samvær, bevægelse, leg, motion, træning, genoptræning mv.

Incitamenterne for et nyt anlæg er, at kommunens svømmehalsfaciliteter er i en stand og har en alder, der påkræver større og større vedligeholdelsesarbejde. De lever generelt ikke op til kravene til moderne svømmehaller. Den generelle udvikling, i måden hvorpå et aktivt kultur- og fritidsliv opleves og udfolder sig, har også ændret sig. Der efterspørges generelt mere og andet end de traditionelle svømmehalsfaciliteter, både blandt eksisterende brugere og fremtidens potentielle brugere. Det forudsætter en naturlig fornyet opmærksomhed på de faciliteter, der danner rammerne for kultur- og fritidslivets udfoldelse.

Taget de eksisterende anlægs tilstand og aktivitetsniveau/anvendelsegrad i betragtning er den grundlæggende præmis og budgetmæssige forudsætning, at det nye anlæg skal erstatte Næstved Kommunes engagement (partsinteresser) i Næstved Svømmehal, Birkebjergparkens Varmtvandsbassin og Herlufsholm Svømmehal.

Hvad skal målsætningerne for et nyt anlæg være?

Administrationen har som afsæt til drøftelserne i udvalget opstillet fire klynger af eksempler/forslag til målsætninger.

Eksemplerne/forslagene tager udgangspunkt i den grundlæggende præmis og budgetmæssige forudsætning, herunder også forudsætningen om 125.000 årligt betalende besøgende, samt de pejlinger, der fremgår af budgetforliget for 2019.

Den første klynge af målsætninger forholder sig til hvordan anlæggets fleksibilitet og funktionalitet kan være fremmende for faktiske aktivitets- og anvendelsesmuligheder. Den anden klynge af målsætninger rammesætter de ambitioner, der tillægges det nye anlæg ud fra betragtninger om, hvilke brugere/besøgende anlægget primært skal henvende sig til. Den tredje klynge af målsætninger rammesætter de ambitioner, som Næstved Kommune kunne have i forhold til, at anlægsprojektet også er et geografisk udviklingsprojekt af et by-/lokalområde. Den fjerde klynge af målsætninger omfatter de mere arkitektoniske og bygningsmæssige forventningerne til anlægget.

1. Overordnede målsætninger

 • Næstved Kommune bygger et anlæg med større fleksibilitet, større funktionalitet og med flere aktivitets- og anvendelsesmuligheder
 • Anlæggets større fleksibilitet og funktionalitet, skal medvirke til at aktiviteter og anvendelsesmuligheder ikke udelukker hinanden
 • Næstved Kommune bygger et anlæg, der giver flere velfærds- og fritidsoplevelser for børn, unge og voksne, samt bedre rammer for svømmeundervisning og for sundhedsfremmende indsatser (behandling og genoptræning)
 • Anlægget skal være et aktiv i udviklingen af børns og voksnes motions-, idræts- og fritidsaktiviteter/-vaner (jf. politikker for udvikling af kultur- og fritidsområdet og "Det Gode liv")

2. Målsætninger vedr. brugere og aktiviteter

 • Anlægget skal være attraktivt for nuværende brugere (foreninger m.fl.)
 • Anlægget skal som minimum rumme de faciliteter, som gør, at nuværende brugere kan fortsætte de aktiviteter, de har i dag
 • Anlægget skal rumme faciliteter, som understøtter den primære aktivitet som nuværende brugere har i dag
 • Anlægget skal kunne tiltrække nye/flere brugere (blandt borgere, turister)
 • Anlægget skal huse aktiviteter og faciliteter, der appellerer til forskellige segmenter/målgrupper og aldersgrupper samt forskellige former for interesseudfoldelse
 • Anlægget skal opleves som en oplevelsesrig og rekreativ oase, hvor der er muligheder for aktiviteter, der fx ikke er adgang til indenfor kommunegrænsen.

3. Målsætninger for anlægget som et geografisk udviklingsprojekt

 • Anlægget skal placeres i Næstved (dvs. indenfor bygrænsen/byskiltet)
 • Anlæggets placering skal være et aktiv i udviklingen af et byområde
 • Anlægget skal være en rekreativ styrkeposition, der binder de grønne korridorer, den grønne ring rundt om Næstved sammen med Næstved by (jf. kommende kommuneplansstrategi - naturen som aktiv).

4. Målsætninger af arkitektonisk og anlægsteknisk karakter

 • Anlæggets skal være en del af dens omgivelser
 • Anlæggets arkitektoniske udtryk skal være tiltrækkende og binde bygning og det omkringliggende område sammen
 • Udearealerne skal ses og bruges som en del af aktivitets- og anvendelsesmulighederne og som en del af den samlede oplevelse
 • Indretningen af anlæggets forskellige faciliteter skal iscenesætte og matche de aktiviteter, som faciliteten målrettes, og de oplevelser faciliteten skal give de besøgende
 • De tekniske installationer og løsninger skal have sigte på en bæredygtig og sikker drift
 • Adgangen til og fra anlægget skal være handicapvenlig og nem, både for de besøgende der kommer til fods eller på hjul, og for de besøgende der kommer med offentlig eller privat transport.

Det er gennem målsætningerne for det nye anlæg og gennem ambitionerne for faciliteterne og aktiviteterne i og omkring det nye anlæg, at udvalget kan bidrage til visionen for Næstved Kommune og den kommende kommuneplansstrategi samt strategier/politikker for fx kultur- og fritidslivet og turisme.

Værdien og betydningen af det nye anlæg kan på sigt ses og opgøres i forhold til de faciliteter og typer af aktiviteter og anvendelsesmuligheder som anlægget indrettes med og til, besøgstal, tilfredshed, indflydelsen på kvaliteten af den kommunale svømmeundervisning, den kommunale/regionale behandling og genoptræning, indflydelsen på børn, unge og voksnes motions-, idræts- og fritidsaktiviteter/-vaner, indflydelsen på borgeres og turisters indtryk og opfattelse af Næstved samt turismeafledt omsætning, merbesøg og genbesøg mv.

Fra rammesættende målsætninger til en drøftelse af målgrupper, aktiviteter og faciliteter

På Kultur- og Demokratiudvalgets møder hhv. den 7. januar 2019 og den 28. januar 2019 følges op med drøftelser af primære målgrupper, konkrete aktiviteter og faciliteter. Målsætningerne skal derfor betragtes som rammen for disse drøftelser og udvalgets endelige godkendelse af målgruppe, aktiviteter og faciliteter. Et forløb og en proces, der gradvist skaber grundlaget og fundamentet for valg af placering og for udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Udvalget afventer den af Byrådet bestilte rapport om drift og vedligeholdelse. Udvalget vil på et senere tidspunkt tage endelig stilling til, om det (de) nye anlæg skal etableres i en kombination af eksisterende anlæg, eller der skal bygges helt nyt.

Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger til opstilling af overordnede mål for de nye vand- og svømmefaciliteter, og disse indgår i det videre arbejde.

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

Til efterretning.

Bilag
65. Orientering om tilskud til voksenundervisning 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-2-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (til efterretning), 06.12.2018

Hvert år ansøger aftenskoler om tilskud til deres undervisning.

Fritidsudvalget orienteres om de givne tilsagn om tilskud til aftenskolerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år ansøger aftenskoler om tilskud til voksenundervisning for det følgende år.

Ansøgningerne behandles af administrationen ud fra gældende regelsæt med efterfølgende orientering til Fritidsudvalget.

Aftenskolerne oplyser i deres ansøgning om benyttede undervisningstimer for de to sidste år, det vil sige år 2017 og 2016, samt hvad de forventer at anvende af timer i år 2018.

Aftenskolerne har i deres ansøgning mulighed for at begrunde væsentlige ændringer i undervisningstimetallet i forhold til tidligere.

Jf. regelsæt lægges de tidligere års realiserede undervisningstimer samt det forventede timetal til grund ved behandling af ansøgningen. Regelsæt åbner mulighed for at nedsætte det ansøgte (budgetterede) timetal til hvad der skønnes realistisk.

Det fremgår endvidere af regelsættet, at den afsatte økonomiske ramme til voksenundervisning ikke må overskrides. Det betyder, at efter afgørelse af den enkelte ansøgning vil der blive foretaget en forholdsmæssig fordeling af budgetrammen på baggrund af alle de bevilgede skønnede antal undervisningstimer.

For år 2019 søges der samlet om 3,8 millioner kroner. Budget til undervisningstimer udgør 3,3 millioner kr.

Administrationen har for flg. aftenskoler, efter en konkret individuel behandling, skønnet et andet timetal end det ansøgte:

 • AOF Sususålandet da det skønnes at stigningen vil være mindre end de foregående år
 • FOF da det skønnes at stigningen vil være mindre end ansøgt
 • Gigtforeningens oplysningskreds da det skønnes at stigningen vil være mindre end ansøgt
 • DOF Næstved Aftenskole da det skønnes at stigningen vil være mindre end ansøgt.
 • Fladså Musikskole da det skønnes at stigningen vil være mindre end ansøgt.

Aftenskolen LOF har meddelt, at de ikke ansøger om tilskud for 2019.

Aftenskolerne GOK og FOF har søgt og fået bevilget særligt tilskud til nedsat deltagerbetaling i Birkebjergparkens varmtvandsbassin til målgruppen gigt- og brystopereret.

I bilag til sagen fremgår de tidligere års realiserede undervisningstimer, herunder de forventede undervisningstimer for 2018 samt de ansøgte for 2019. I materialet fremgår endvidere de tildelte tilsagn til den enkelte aftenskole.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i budget 2019 er afsat 3.282.567 kr. til tilskud til voksenundervisning på aftenskoler.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

Revideret bilag "Timefordelingsoversigt 2019" tilføjes sammen med bilaget "Oversigt undervisningstimer" der nu også indeholder udviklingen i kroner.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
66. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Temamøder
 3. Bymidte
 4. Upload af foreningsregnskab via Foreningsportalen
 5. Friluftsstrategi.
 6. Kommuneplanstrategi.
 7. Center for Kultur og Borgerservice flytter til Teatergade 6
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.12.2018

Tinus C. Frandsen var fraværende.

Udkast til Kommuneplanstrategi ønskes drøftet på møde i februar eller marts.

Afbud fra Kirsten Ærø til mødet i februar.

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 10. december 2018