Referat
Fritidsudvalget 1. november 2018

Dato

01.11.2018

Tid

17.00

Sted

Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


51. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.
52. Valg af tema til Forsøgs- og Udviklingspuljen 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-34-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget godkender, 01.11.2018

Fritidsudvalget skal træffe beslutning om tema til Forsøgs- og Udvilingspulje for 2019.

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til, at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for, at søge økonomisk støtte til forsøg og udvikling af nye tiltag.

Hvert år træffer Fritidsudvalget beslutning om et tema, som vil være det første kriterie som ansøgningerne vurderes på.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget beslutter sig for følgende tema "Øget samarbejde på tværs af foreninger omkring udvikling af aktiviteter, projekter og kapacitetsudnyttelse."

Sagsfremstilling

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til, at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for, at søge økonomisk støtte til forsøg og udvikling af nye tiltag.

Som en del af en prioriteret række af kriterier er det valgte tema for året det første kriterie. Det betyder, at ved vurdering af ansøgninger vægtes årets tema højest i forhold til øvrige kriterier.

De øvrige prioriterede kriterier er:

 • Nye børn/unge aktiviteter
 • Aktiviteter der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik samt politik for folkeoplysningsområdet
 • Aktiviteter der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fællesskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv
 • Anskaffelser til nye tiltag i foreningen

Administrationen foreslår, med udgangspunkt i Fritidsudvalgets netop vedtagne Strategiplan, at temaet bliver:

 • "Øget samarbejde på tværs af foreninger omkring udvikling af aktiviteter, projekter og kapacitetsudnyttelse."

under Strategiplanens overskrift "Samarbejde og bedre ressourceudnyttelse".

I 2016 og 2017 afsatte Fritidsudvalget forlods 50.000 kr. hvert år som incitament for foreninger til at indgå i partnerskaber med skoler. Projektet "åben skole" med ansættelse af koordinator ophører med udgangen af 2018 og overgår til almindelig drift. Det er derfor administrationens anbefaling, at der ikke forlods afsættes midler til "åben skole", men at Forsøgs- og Udviklingslingspuljen kan søges om tilskud.

Supplerende

Forsøgs- og Udviklingspuljen åbner også mulighed for at støtte nye foreninger med op til 5.000 kr.

I årene 2014 - 2018 har Fritidsudvalget besluttet ikke have et tema som kriterie. I 2017 blev der udarbejdet eksempler på hvad der kunne søges til.

Puljen annonceres i Forårspakken som sendes til alle folkeoplysende foreninger, på Næstved Kommunes hjemmeside og ansøgning sker elektronisk.

Der er en første frist 1. marts for alle. Herefter behandles ansøgninger løbende.

Puljens størrelse er på ca. 200.000 kr.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.

Bilag
53. Medlemstilskuddets størrelse i 2019 til Folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-5-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget godkender, 01.11.2018

Fritidsudvalget skal beslutte størrelsen på medlemstilskud til folkeoplysende foreningers aktive medlemmer under 25 år i 2019.

Medlemstilskud kan søges af Folkeoplysende foreninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter at lade taksten i 2019 til medlemstilskud stige til:

 1. 271 kr. for aktive medlemmer i aldersgruppen 0-18 år
 2. 114 kr. for aktive medlemmer i aldersgruppen 19-24 år

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget træffer hvert år beslutning om størrelsen af medlemstilskud til folkeoplysende foreningers aktive medlemmer under 25 år.

I 2018 udgør tilskuddet 265 kr. til medlemmer fra 0-18 år og 111 kr. til medlemmer på 19-24 år.

Handicapforeninger kan modtage taksten gange tre.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent til foreningen.

Tilskuddet i 2018 er det samme som i 2017. I 2017 blev tilskuddet hævet med henholdsvis 6,- og 3,- kr. til ovennævnte aldersgrupper.

Det er administrationens anbefaling, at lade medlemstilskuddet stige med henholdsvis 6,- og 3,- kr. til ovennævnte aldersgrupper i 2019.

Administrationens indstilling om stigning tager afsæt i de tidligere års ansøgninger og bevillinger. Disse år viser et fald i antal medlemmer i aldersgruppen fra 0-18 og en stigning fra sidste år i antal medlemmer 19 - 24 år der er søgt tilskud til.

Det kan konstateres, at der de foregående år har været midler tilbage i puljen som Fritidsudvalget har besluttet anvendt til ekstra udbetaling af tilskud til træner- /lederuddannelse til foreningerne.

I 2018 resterer der pt. ca. 100.000 kr. efter Fritidsudvalgets bevilling på ekstra 275.000 kr. til træner-/ledertilskud fra mindreforbruget til medlemstilskud.

Supplerende

En stigning på 2 kr. til de 0 - 18 årige og 1 kr. til de 19 - 24 årige svarer til en udgift på ca 30.000 kr.

Budget 2019 til medlemstilskud er prisfremskrevet med ca. 75.000 i forhold til 2018.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.

Bilag
54. Orientering om Forårspakken 2019 - generel information til folkeoplysende foreninger

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-21-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget til efterretning, 01.11.2018

Til orientering for Fritidsudvalget fremlægges "Forårspakken". Forårspakken er en pixi-udgave af regler og frister gældende for de godkendte foreninger under lov om folkeoplysning.

Formålet er, at Fritidsudvalget får kendskab til denne information til foreningerne og indholdet i denne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år i december måned udsendes "Forårspakken" til samtlige godkendte foreninger under lov om Folkeoplysning.

Forårspakken er en pixi-udgave der kort fortæller om muligheder og frister. Den er tænkt som et opslagsværk (kalender) for den enkelte forening.

Forårspakken udsendes digitalt sammen med følgebrev til de mailadresser, foreningerne har oplyst og vedligeholder via Foreningsportalen.

Den udsendes i december måned bl.a. for at erindre foreningerne om fristen den 15. januar for den årlige afgivelse af erklæring om indhentelse af børneattest.

Der informeres endvidere under "Nyt fra Næstved" i lokalavis samt på Næstved Kommunes hjemmeside.

I følgebrevet nævnes bl.a. fristen for erklæring om indhentelse af børneattest, indsendelse (upload) af regnskab samt orienteringsmøde om resultatet af foreningsundersøgelse.

Supplerende

Forårspakken bliver hen over året i tilknytning til frister suppleret af mail til foreningsansvarlige med "Husk nu er det tid til...".

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.

Bilag
55. Orientering om evaluering af Aktive Feriedage 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-35-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget godkender, 01-11-2018


Aktive Feriedage er Næstved Kommunes tilbud til alle børn og unge fra 0. - 9. klasse med bopæl i kommunen.

Formålet med Aktive Feriedage er at tilbyde børn og unge fysisk aktivitet, gode oplevelser, faglige udfordringer og ikke mindst mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, som varer længere end de enkelte ferie arrangementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2017 at foretage en survey-undersøgelse - en for deltagere og en for arrangører af aktiviteter - for at evaluere konceptet for Aktive Feriedage.

På Fritidsudvalgets møde den 7 december 2017 blev det besluttet, at de fokuspunkter som administrationen havde oplistet på baggrund af respondenternes besvarelse, skulle indarbejdes i det fremtidige koncept så vidt det er muligt, gældende fra år 2018 for Aktive Feriedage i Næstved Kommune.

Fokuspunkterne er blandt andet:

 • der ønskes aktiviteter hvor familien kan deltage
 • aktiviteterne må gerne vare mere end 1 dag af hensyn til de sociale relationer med øvrige deltagere
 • nogle aktiviteter på 5 dage er for meget - 3 dage vil være passende
 • tidspunktet for afholdelse af aktiviteten f.eks. 9-14 er en udfordring for forældre på job - aflevere / hente situation
 • gerne mulighed for pasning før og efter aktivitet
 • T-shirt - skal udleveres til deltagerne på 1. aktivitet

Admininstrationen har i forbindelse med planlægningen af Aktive Feriedage 2018 arbejdet med, at tidspunkterne for afholdelse af aktiviteterne bliver udvidet, således at forældrene kan aflevere / hente børnene.

Vi har haft dialog med nogle foreninger, om at tilbyde aktiviteter hvor familien kan deltage i Aktive Feriedage 2019.

Der har i 2018 også været fokus på, at uddeling af t-shirt sker på 1.aktivitet eleven deltager i.

Der vil i fremtidige Aktive feriedage koncepter blive arbejdet videre med implementering af de nævnte fokuspunkter.

Aktive Feriedage blev i 2018 afholdt i sommerferieugerne 27 - 32.

I efterårsferien uge 42 var der åbne svømmehaller i Fladså svømmehal, Herlufsholm svømmehal og Næstved svømmehal.

Antallet af tilbud, oprettet i samarbejde mellem kommunens Kultur- og fritidsforeninger og andre aktører fordeler sig således:

År

Antal aktiviteter

Heraf aktiviteter med tilmelding

Antal deltager

Samlet antal deltagere incl. åbne svømmehaller

2014

68

66

1646

6210

2015

70

66

1418

6046

2016

66

62

1263

4313

2017

65

61

1231

5619

2018

67

57

1071

6738 *

* I det samlede antal på 6.738 deltagere mangler dem der benytter sig af tilbuddet om åben svømmehal i uge 42. Deltagerantal for åben svømmehal i uge 42 forventes medtaget til mødet.

I 2018 aflyste vi 9 aktiviteter, hvor der enten var ingen børn eller meget få børn tilmeldt.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.
56. Orientering om budget 2019 på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.00-G01-4-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget til efterretning, 01.11.2018

Til orientering for Fritidsudvalget fremlægges budgetoversigt for 2019 på Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt budget 2019 efter samtlige partier indgik budgetforlig.

På Folkeoplysningsområdet er der alene sket prisfremskrivninger dog ikke på varekøb og tjenesteydelser.

Den tidligere beslutning om reduktion med 1% af budgettet blev fjernet for 2019.

Budget for 2019 udgør samlet 20,7 million kr. mod 20,4 millioner i året før.

I vedlagte oversigt fremgår de enkelte budgetter indenfor området folkeoplysning.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Godkendt.

Bilag
57. Orientering om dialogmøde med foreninger i området Herlufmagle, Glumsø, Tybjerg og Skelby

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-20-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget til efterretning, 01.11.2018

Fritidsudvalget har besluttet at afholde dialogmøde med foreninger i området Herlufmagle, Glumsø, Tybjerg og Skelby.

Formålet har afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

Fritidsudvalget får mulighed for at drøfte afvikling af mødet som finder sted 1. november kl. 19.00 i Herlufmaglehallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter afvikling af mødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har besluttet, at afholde dialogmøde med foreninger i området Herlufmagle, Glumsø, Tybjerg og Skelby.

Ca. 40 folkeoplysende foreningerne og 4 lokalråd har modtaget invitation den 9. oktober med tilmeldingsfrist den 28. oktober.

Mødet finder sted i Herlufmaglehallen den 1. november kl. 19.00 i umiddelbar forlængelse af Fritidsudvalgets ordinære møde.

Ved dagsordens tilblivelse havde 9 repræsentanter fra 5 foreninger tilmeldt sig. De 5 foreningerne fordeler sig med 3 folkeoplysende og 2 lokalråd.

Foreningerne har mulighed for at komme med forslag til punkter. Der er ikke indkommet punkter.

Formålet med dialogmødet har afsæt i Fritidsudvalget strategiplan, hvor der under overskriften "Et Stærkt og synligt Fritidsudvalg" står "Være udfarende og besøge foreninger for at opnå indsigt i deres situation og..".

I invitationen står følgende:

 • Formålet med dialogmødet er dels, at Fritidsudvalget kan fortælle om deres arbejde og relevante nyheder for det frivillige foreningsarbejde i hele kommunen. Men nok så vigtigt er det, at drøfte hvordan foreningerne i den nordlige del af kommunen har det, og om de fire lokalråd har forslag til styrkelse af foreningslivets muligheder. Vi vil meget gerne høre om udviklingen i aktiviteter og medlemstal i foreningerne, udfordringer og ønsker omkring lokaleforhold, oplevelsen af kommunikationskanalerne mellem kommunen og foreningerne, og i det hele taget udfordringer og forbedringsforslag, der kan styrke jeres foreningsarbejde lokalt.

Supplerende

Fritidsudvalget traf beslutning om geografisk dialogmøde på Udvalgets sidste møde.

Til mødet vil foreligge en deltagerliste.

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Til efterretning.
58. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Dialogmøde græsbrugermøde 7. februar
 3. Dialogmøde Kultur og Demokratiudvalget 25. februar 2019
 4. Ankestyrelsens afgørelse i sag om tilskud til voksenundervisning rejst af AOF Næstved.
 5. Bymidte
 6. Ungdomsskole
 7. Julefrokost

Beslutning

Fritidsudvalget, 01.11.2018

Fraværende Tonny Ploug, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

Punkter 1. - 7. taget til efterretning.

Der blev ivørigt orienteret om afholdt Temamøde.


Sidst opdateret den 5. november 2018