Referat
Fritidsudvalget 4. oktober 2018

Dato

04.10.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


45. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.10.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.
46. Godkendelse af strategiplan for Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P22-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.10.2018

Fritidsudvalget har udarbejdet forslag til strategiplan for deres virke i valgperioden.

Strategiplan for Fritidsudvalget fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender strategiplan for Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget afholdt temadag i juni måned hvor hoved overskriften var udarbejdelse af strategi for Udvalgets valgperiode 2018-2021.

På sidste møde i Udvalget blev udkast til strategiplan drøftet. De på mødet faldne bemærkninger og forslag til ændringer er nu indarbejdet i strategiplanen.

Endeligt udkast til strategiplan fremlægges til Udvaglets godkendelse.

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.10.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.

Bilag
47. Planlægning af dialogmøder mellem folkeoplysende foreninger og Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-18-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.10.2018

Med afsæt i Fritidsudvalgets strategiplan skal Fritidsudvalget beslutte sig for afholdelse af dialogmøder med folkeoplysende foreninger.
Fritidsudvalget skal gruppere foreninger med fælles træk samt beslutte sig for første møde samt hyppighed for efterfølgende møder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter sig for kendetegn for gruppering af foreninger med fællestræk samt afholdelse af møder med disse.

Sagsfremstilling

I Fritidsudvalgets strategiplan fremgår det, at Fritidsudvalget skal invitere foreninger med fælles træk til dialogmøder og synliggøre muligheder for samarbejde og løsning af udfordringer i fællesskab.

Det er administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget

- drøfter og beslutter kendetegn for gruppering af foreninger med fælles træk, som kan inviteres til samme dialogmøde.

- planlægger dato for det første dialogmøde og med hvilke foreninger med fællestræk der skal afholdes møde med.

- beslutter hvor tit fremtidige dialogmøder afholdes samt med hvilke foreninger med fællestræk, der inviteres til møde.

Fritidsudvalgets strategiplan anviser naturligt nogle af dagsordenens punkter. Administrationen vil i samarbejde med Fritidsudvalgets formand sikre udarbejdelse af dagsorden og planlægning af møderne.

Hvis det er muligt, vil møderne blive afholdt hos en forening med hensyntagen til transport hertil for deltagende foreninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.10.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Fritidsudvalget besluttede, at afholde første dialogmøde for foreninger i området Herlufmagle og Glumsø, i tilknytning til planlagt ordinært møde for Fritidsudvalget.

På baggrund af de erfaringer dette vil give, vil Fritidsudvalget tage stilling til, om næste dialogmøde skal planlægges efter geografi eller foreningers aktvitet.

Bilag
48. Opfølgning og omprioritering af mindreforbrug af budget på Fritidsudvalgets omrråde

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.32.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.10.2018

Fritidsudvalget skal godkende, at mindreforbruget på tilskud til medlemmer anvendes til ekstra tilskud til foreningers ansøgte tilskud til uddannelse af træner og ledere.

Udvalget orienteres endvidere om nuværende forbrug af midler på Fritidsudvalgets øvrige område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. godkender, at der anvendes 275.000 kr. til ekstra udbetaling af tilskud til foreninger der har søgt om tilskud til dækning af udgifter til træner og leder uddannelse.
 2. i øvrigt tager orienteringen om nuværende forbrug til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er et mindreforbrug på området medlemstilskud. Fritidsudvalget kan beslutte at 275.000 kr. af dette mindreforbrug anvendes til ekstra udbetaling til de foreninger der har søgt om tilskud til dækning af udgifter til træner og leder uddannelse. Det vil betyde, at der vil blive dækket 100% af ansøgte tilskud til træner og lederuddannelse, som foreninger har afholdt udgifter til i 2017. Inklusiv målgruppe over 25 år.

Fra det øvrige budgetområde skal det nævnes, at der fortsat er midler tilbage i Forsøgs- og Udviklingspuljen. Her er der afsat 50.000 kr. til Åben Skole projekter som pt. ikke er brugt, samt ca. 90.000 kr. tilbage som foreninger kan søge om.

Det er administrationens vurdering, at der vil være balance mellem afholdte udgifter og afsat budget ved regnskabsårets afslutning.

Supplerende

Fritidsudvalget blev orienteret om tilskud til træner og lederudgifter på mødet den 3. maj. Der blev ydet tilskud for samlet 373.000 svarende til 68% af foreningernes afholdte kursusudgifter til målgruppen under 25 år.

Orientering om medlemstilskud blev givet på Udvalgets møde den 7. juni.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.10.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.

Bilag
49. Godkendelse af Fritidsudvalgets mødeplan for 2019

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-7-18

Resume

Politisk behandling

Fritidsudvalget (godkender), 04.10.2018

Godkendelse af mødeplan for Fritidsudvalget for 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00
 2. mødedatoerne 7. februar, 14. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december.

Sagsfremstilling

Jf. Forretningsorden for Fritidsudvalget fastsætter udvalget selv den ordinære møderække.

I 2018 er møderne planlagt afviklet på torsdage kl. 17.00.

Der er ikke planlagt møder i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.

Administrationen foreslår følgende tordage i 2019:

7. februar, 14. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni, 5. september, 3. oktober, 7. november og 5. december.

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.10.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.

Bilag
50. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Budget 2019
 3. Foreningsundersøgelse
 4. Fællesmøde med Frivilligrådet m.fl. d. 6. september
 5. VIFO konference
 6. Efterårets Temamøder evalueres 28. november
 7. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 04.10.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Der blev ud over punkterne 1. - 7. orienteret om:

- Nordeafond mulighed for ansøgninger

- Integrationsrådet

- Bylivsgruppe kommende arrangement sidst i oktober

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 8. oktober 2018