Referat
Fritidsudvalget 6. september 2018

Dato

06.09.2018

Tid

19.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


40. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.09.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.
41. Drøftelse af forslag til strategiplan for Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-P22-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


På baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på Fritidsudvalgets temadag i juni er der udarbejdet forslag til strategiplan for Fritidsudvalget for perioden 2018 - 2021.

Fritidsudvalget drøfter forslaget. Forslaget redigeres på baggrund af drøftelse på mødet og fremlægges til godkendelse på næste møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter forslag til strategiplan.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget afholdt temadag i juni måned hvor hoved overskriften var udarbejdelse af strategi for Udvalgets valgperiode.

Drøftelserne og tilkendegivelserne på temadagen ligger til grund for det vedlagte forslag til strategiplan for Fritidsudvalget udarbejdet af formanden.

Fritidsudvalget drøfter forslaget. De på mødet faldne tilkendegivelser og ændringer indarbejdes.

Det reviderede forslag fremlægges på næste møde til godkendelse.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.09.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

De på mødet faldne bemærkninger og forslag indarbejdes i oplæg til strategiplan.

Strategiplanen fremlægges til godkendelse på næste Fritidsudvalgsmøde

Bilag
42. Orientering om forvaltning af regler om tilskud til aftenskolernes undervisning

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-G01-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


AOF Næstved og Susålandet retttede henvendelse til administrationen om forvaltning af tilskud til aftenskolernes undervisning.

Det var AOF Næstved og Susålandets umiddelbare opfattelse, at forvaltningen ikke overholdt reglen om, at fordelingen skal ske som en ren regneoperation mellem de ansøgere som har søgt, medmindre forvaltningen sagligt kan begrunde nedsættelsen af det ansøgte.

Administrationen og AOF Næstved og Susålandet har holdt mødet herom og konklusioner samt konsekvenser heraf fremlægges for Fritidsudvalget til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftenskolen AOF Næstved og Susålandet henvendte sig ved årskiftet om møde med administrationen, da de ikke mente at lov og regelsæt for tildeling af tilskud til voksenundervisning blev overholdt.

Deres synspunkter er, at:

 1. administrationen ikke følger vejledningen af 1992
 2. administrationen ikke følger eget regelsæt om at "Beløbsrammen, der er til rådighed for formålet, fordeles som tilskudstilsagn forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger efter de beregnede fordelingstal….”
 3. har en aftenskole ikke ansat en skoleleder er de ikke tilskudsberettiget hvilket bør have konsekvens
 4. følger en aftenskole ikke lønbekendtgørelsen er de ikke tilskudsberettiget hvilket bør have konsekvens

På afholdt møde blev konklusionerne, at:

ad 1 - Næstved Kommunes jurdiske afdeling undersøgte og fandt at vejledningen ikke længere er gældende. AOF fastholder at principperne er.

ad 2 - Næstved Kommune medgiver, at forholdstallene ikke har været synlige i det fremlagte grundlag/oversigt for fordeling af tilskud, hvilket vil ske fremadrettet.

ad 3 - der var tale om en konkret sag hvor administrationen førte et skærpet tilsyn og hvor der fra foreningens side var fremlagt handlingsplan herfor.

ad 4 - dette vil indgå fremadrettet i Næstved Kommunes grundlag for en eventuel lignende sag.

Det betyder, at i forbindelse med behandling af tilskud til voksenundervisning vil timetallet, som er grundlaget for den forholdsmæssige fordeling af rammen, blive synligt.

Fritidsudvalget orienteres om tilskuddene efter aftenskolernes ansøgningsfrist 1. november hvert år.

Lovens bestemmelser om at aftenskolen skal have ansat en skoleleder og at lønbekendtgørelsen skal følges, vil fortsat indgå i administrationens vurdering af om den enkelte aftenskole er tilskudsberettiget.

I forbindelse med ansøgning om tilskud vil ansøgningsskemaet blive suppleret med, at den enkelte aftenskole skal erklære, at have ansat skoleleder og lønbekendtgørelsen følges.

Lovgrundlag

Lov om folkeoplysning

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende

AOF Næstved og Susålandet bemærker i deres kommentar af 5. februar bl.a. "..synes at referatet samt det opfølgende notat, ikke i tilstrækkelig grad medgiver AOF, at kommunen hverken har fulgt sine egne retningslinjer eller lovens tilskudsbetingelser..". Kommentarerne vedlagt som bilag til sagen.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.09.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.

Bilag
43. Orientering om bevillinger fra puljen til Foreningsfaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev der afsat 1 million kr. til en pulje til Foreningsfaciliteter i 2018. I sagen gives en orientering om bevillinger til foreninger, der har ansøgt om tilskud til deres foreningsfaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgetaftalen i 2017 afsat 1 million kr. til en pulje til Foreningsfaciliteter i 2018. Dette skete på baggrund af forslag fra Fritidsudvalget.

Ved fristens udløb den 1. juni havde 22 foreninger ansøgt om tilskud fra puljen.

Det er en bred kreds af typer af foreninger, der har søgt. Af eksempler kan nævnes spejder-, idræts-, søsports- og aftenskoleforeninger.

Generelt er der søgt tilskud til renovering af gulv, tag, vinduer, facade, toilet og et par enkelte til ombygning.

Der er samlet bevilget tilskud på 800.000 kr. til 15 foreninger.

7 foreninger har modtaget afslag. Afslagene er givet, fordi ansøgningen ikke lever op til kriterierne for puljen. Af eksempler på årsager kan nævnes nyopførelse af bygning, værdiforøgelse for udlejer, søgt mere end maksimum på 200.000 kr. eller manglende egenfinansiering på 50%.

Alle foreninger har modtaget svar på deres ansøgning, og de er blevet vejledt om, hvordan de skal forholde sig for at få tilskuddet udbetalt.

Puljen er åben igen for løbende ansøgninger resten af året, så længe der er midler tilbage i puljen. Efter puljens genåbning er der modtaget 4 ansøgninger

Supplerende oplysninger
Der blev orienteret om puljen via nyhedsbrev Kultur og Kondisko samt i direkte mail til de foreninger, der i dag har en aftale om lokaletilskud.

Der blev for foreninger holdt orienteringsmøde om puljen den 3. maj, hvor også Fritidsudvalget deltog.

De 22 foreninger, der har søgt, svarer til ca. 1/3 af de foreninger, der kunne have søgt puljen. Der er samlet søgt tilskud på ca. 3 millioner kr.

Sådan er ansøgningerne vurderet jf. kriterierne for puljen

I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte istandsættelse, modernisering og ombygninger, som imødekommer en eller flere af følgende kriterier:

 1. medvirker til at skabe et mere tidssvarende foreningshus,
 2. medvirker til at øge antallet af brugere i huset,
 3. medvirker til at skabe relevans for flere målgrupper,
 4. medvirker til at udvikle husets rolle i lokalsamfund,
 5. sikrer grundlæggende, nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelser for husets anvendelse og beståen,
 6. medfører væsentlige energimæssige forbedringer.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.09.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Godkendt.

Bilag
44. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Budget 2019
 3. Henvendelse NIF fodbold til Borgmester/Økonomiudvalg - på Kultur og Demokratiudvalgets møde d. 3. september
 4. Bylivsgruppen v/Tinus C. Frandsen
 5. Foreningsundersøgelse
 6. Foreningernes Dag 1. september

Beslutning

Fritidsudvalget, 06.09.2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Ad. 3 Henvendelse NIF fodbold til Borgmester/Økonomiudvalg. Skrivelsen fra NIF Fodbold blev sammen med Kultur og Demokratiudvalgets protokollering omdelt.

7. Torben Stenstrup og Kirsten Ærø deltager i VIFO's konference "Folkeoplysning i forandring".

I øvrigt til efterretning.


Sidst opdateret den 7. september 2018