Referat
Fritidsudvalget 7. juni 2018

Dato

07.06.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


33. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Godkendt.
34. Orientering om afvikling af arrangementet Mærk Fjorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.13.00-G01-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Repræsentanter fra styregruppen "Mærk Fjorden" vil på mødet orientere om forløb samt afvikling af selve arrangementet.
Ideen med "Mærk Fjorden" opstod på dialogmøde med søsportsforeninger og Fritidsudvalget i maj 2017.

Formålet er, at give en tilbagemelding til Fritidsudvalget samt en tilkendegivelse af, om interessen for at "Mærk Fjorden" skal fortsætte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

På Fritidsudvalgets dialogmøde med søsportsforeningerne i maj måned 2017 opstod ideen om "Mærk Fjorden".

Flere foreninger udviste interesse for arrangementet og Fritidsudvalget udtrykte deres støtte. Efterfølgende blev en styregruppe etableret med repræsentanter fra de interesserede foreninger.

Selve dagen hvor arrangementet "Mærk Fjorden" blev afviklet var lørdag den 5. maj i strålende solskin.

Arrangementet foregik langs kanalen i Næstved By. Flere foreninger havde stande på Strandjagtsforeningens område yderst på Kanalvej.

Foreninger tilbød information og mulighed for at prøve foreningernes aktiviteter, ligesom nogen bød på delikatesser som pizza med strandjægerpølse, røget laks og skarver i wok.

Resultatet af en lille spørgeskemaundersøgelse til de deltagende foreninger er meget positiv. Den viser at

- der er stor interesse for at gentage "Mærk Fjorden",

- der har været mellem 25 - 100 gæster på standene (en skriver maks 150)

- samarbejdet imellem foreninger har været positivt og givende

- samarbejdet med administrationen har fungeret fint

- en forening fik nyt medlem allerede på selve dagen

Der henvises i øvrigt til vedlagte resultat af undersøgelsen.

De involverede foreninger var Holmegaard Sportsdykkerklub, Næstved Roklub, Næstved Sejlklub, Næstved Strandjagtsforening, Sydsjællands Amatørfiskere, Sydsjællands Brakvandsklub, Sydsjællands Ørredfond og Næstved Kajak og Cano klub.

Endvidere deltog Fishing Zealand - et projekt med samarbejdspartnere som Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner og frivillige lystfiskere, hvis formål bl.a. er at forbedre fiskemulighederne.

Repræsentanter fra styregruppen vil på mødet give en uddybende orientering om "Mærk Fjorden".

Økonomi

Der er samlet til projektet ydet støtte til kommunikative tiltag (bech-flag, plakater og by-porte) for ca. 10.000 fra kontoen Styrkelse af Frivillighed samt bevilget tilskud fra Forsøgs- og Udviklingspuljen med 6.000 kr.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Gæsterne orienterede om den succesfulde afvikling af arrangementet, samt om det styrkede sammenhold, foreningerne imellem, som arrangementet har givet. De ser gerne at arrangementet gentages næste år med hjælp fra koordinator fra Næstved Kommune som i år.

Fritidsudvalget udtaler deres opbakning til søsportsforeningerne om at sikre, at arrangementet "Mærk Fjorden" gentages.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
35. Temamøde om Fritidsudvalgets virke og grundlag

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget holder temamøde lørdag d. 2 juni om hvad de ønsker at arbejde for i deres valgperiode.

Med dagen i frisk erindring gives der mulighed for at følge op på mulige tillkendegivelser fra temamødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger op på temamødet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har planlagt og afvikler temadag om deres virke i valgperioden lørdag d. 2. juni.

Eventuelle reflektioner over dagen kan vendes og drøftes.

Fritidsudvalget vil på kommende møder få forelagt beslutningssag om deres virke i valgperioden.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Alle udtaler, at det var en god dag.

Til efterretning.
36. Fritidsudvalgets valg af prisen til Årets Forening og Årets Ildsjæl

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Udvalget beslutter valg af prismodtagere, der først må offentliggøres den 1.september 2018.

Fritidsudvalget beslutter, hvem der modtager prisen Årets Forening og prisen Årets Ildsjæl 2018 ved Foreningernes dags arrangement i Rådmandshaven lørdag den 1.september.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget følger den nedsatte arbejdsgruppes anbefaling.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har modtaget 5 forslag til modtager af prisen Årets Ildsjæl 2018 og 1 forslag til prisen Årets forening 2018.

Fritidsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe omfattende 3 af udvalgets medlemmer, Kåre Sørensen, Kirsten Ærø og Tonny Ploug.

Arbejdsgruppen har blandt de indstillede udvalgt forslag til modtager, sådan at der med denne dagsorden foreligger udvalgets anbefaling til Fritidsudvalgets beslutning.

Til begge priser medfølger et diplom, en buket blomster, en gave samt 10.000 kr.

Prisuddelingen finder sted ved Foreningernes Dags arrangement i Rådmandshaven lørdag den 1.september.

Prisoverrækkelsen foretages af Fritidsudvalgets formand Torben Stenstrup.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at der i budget 2018 er afsat midler til disse to priser.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Godkendt.
37. Evaluering af Forenings- og Fritidskonference

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalgets Forenings- og Fritidskonference blev afviklet lørdag d. 14. april.

Der er efterfølgende udsendt spørgeskema til de deltagende om konferencen.

Resultat af undersøgelsen fremlægges for Fritidsudvalget til orientering samt tilkendegivelse af om konferencen skal gentages.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget

 1. tager resutatet af undersøgelsen til efterretning.
 2. tilkendegiver at de ønsker konference gentaget i 2020 og resultat af spørgeskemaundersøgelse og arbejdsgruppens anbefaling indgår i grundlaget for planlægningen.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget afviklede Forenings- og Fritidskonference lørdag d. 14. april fra kl. 9,30 - 22.00 med ca. 130 deltagende foreningsrepræsentanter.

Formålet med konference var:

• Foreningslivet i Næstved Kommune som omdrejningspunkt for stærke fællesskaber og det gode liv

• Fokus på muligheder, nye tendenser, samarbejde og udnyttelse af ressourcer

• Faglige input, retninger for indsatser, uformelle drøftelser, nye netværk, inspiration og anerkendelse af frivillige og en festlig ”personalefest" for alle de frivillige ledere.

Programmet indeholdt paneldebat, workshop, seriøse som kuriøse oplæg og blev afsluttet med middag og musik.

Den efterfølgende evaluering, baseret på spørgeskemaundersøgelse til deltagerne, viser, at

 • alle generelt var meget tilfredse/tilfreds med konferencen
 • alle synes at konferencen skal gentages hvoraf 2/3 synes den bør afholdes hvert 2. år
 • 80-90% synes at workshops var meget relevant/relevant for deres virke
 • 80-85% var meget tilfreds/tilfreds med workshoppenes oplægsholderes præstationer
 • alle var meget tilfreds/tilfreds med det øvrige faglige program
 • 2/3 deltog i hele arrangementet
 • 1/3 deltag ikke i aftenprogrammet

Arbejdsgruppen har evalueret på tilbagemeldingerne og anbefaler at konferencen gentages igen i 1. kvartal i 2020.

De mener at:

 • konference programmet bør slutte kl. 17 og afsluttes med en times socialt netværk.
 • det er vigtigt med et eller to hovednavne
 • politiker/paneldebat bør være mere præcist og indeholde mere debat

Økonomiske oplysninger

De samlede omkostninger udgjorde 170.000 kr. som er dækket af deltagerbetaling, tilskud fra Møns Bank, DGI Storstrømmen samt Næstved Kommune.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Godkendt med tilføjelse om, at konferencen planlægges afviklet i en af de første 4 måneder i året.

Bilag
38. Orientering om medlemstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget fastsætter taksten for medlemstilskud hvert efterår. I foråret ansøger folkeoplysende foreninger om medlemstilskud.

Fritidsudvalget orienteres om de folkeoplysende foreningers ansøgning om medlemstilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Ansøgning om medlemstilskud foregår elektronisk via Foreningsportalen, og fristen er den 1. april.

I Næstved Kommune ydes medlemstilskud til de frivillige folkeoplysende foreningers medlemmer under 25 år opgjort i året før.

Medlemstilskuddet kan ikke overstige det respektive medlems årlige kontingent i foreningen.

Aldersgruppen 25 år og derover modtager ikke medlemstilskud.

Der er modtaget ansøgninger om medlemstilskud fra 130 foreninger, som tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - idrætsforeninger, spejderforeninger samt øvrige børne- og undomsforeninger. Sidste år ansøgte 128 foreninger.

Tilskuddet udgør i

2018

2017

2016

2015

Aldersgruppe 0 - 18 år

222 kr.

222 kr.

216 kr.

216 kr.

Særligt tilskud til aldersgruppen 0 - 18 år

43 kr.

43 kr.

43 kr.

43 kr.

Aldersgruppen 19 - 24 år

111 kr.

111 kr.

108 kr.

108 kr.

Den samlede sats for de 0 - 18 år er i 2018 265 kr.

Oversigt antal medlemmer der er søgt tilskud til

2018

2017

2016

2015

Aldersgruppe 0 - 18 år

12.528

12.798

12.829

13.073

Aldersgruppe 19 - 24 år

2.065

1.656

1.390

1.678

I alt

14.593

14.454

14.219

14.751

Økonomiske oplysninger

Budgettet til medlemstilskud udgør 3,84millioner kr.

Pr. ultimo maj 2018 er der udbetalt ca. 3,35 millioner kr. i tilskud.

Det betyder der resterer ca. 0,5 million.

Fritidsudvalget vil senere i forbindelse med budgetopfølgning kunne disponere uforbrugt beløb. Tidligere år har Fritidsudvalget besluttet ektra udbetaling af tilskud til foreningernes uddannelse af trænere og ledere.

Supplerende

Stort set alle foreninger har nu søgt medlemstilskud.

De sidste er gjort opmærksom på muligheden for at søge, samt rykket for ansøgning.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Til efterretning.

Bilag
39. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Orientering fra formand m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Ungdomsskolens arbejde v/Kirsten Ærø
 3. Bylivsgruppen v/Tinus C. Frandsen
 4. Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget
 5. Foreningsundersøgelse
 6. Foreningers benyttelse af Arena Næstved
 7. Ansøgninger til Facilitetspuljen
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 07.06.2018

Foruden pkt. 1 - 8 blev der orienteret:

- fra dialogmøde med aftenskoler.

- fra planlægningsmøde om Temamøder hvor de første temaer i efteråret bliver Persondataforordning, mobning og fastholdelse af forældre i foreningerne.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 11. juni 2018