Referat
Fritidsudvalget 3. maj 2018

Dato

03.05.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


27. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.05.2018

Fraværende Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen.

Godkendt.
28. Beslutning om Fritidsudvalgets deltagelse i Mærk Næstved Foreningernes Dag 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-22-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget beslutter om udvalget vil deltage med en dialog stand på Mærk Næstved Foreningernes Dag i Rådmandshaven lørdag den 1.september 2018.

Deltagelse kan medvirke til at synliggøre udvalgets arbejde og de valgte medlemmer af Fritidsudvalget. Endvidere er der mulighed for dialog med de deltagende foreninger.

Det er også på denne dag at Fritidsudvalget uddeler sine Priser.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 1. at udvalget deltager med en dialogstand den 1.september 2018.
 2. at udvalget blandt sine medlemmer vælger en planlægningsgruppe til planlægning af dagen.
 3. at udvalget afsætter op til 10.000 kr. af sit budget til brug på aktiviteter efter planlægningsgruppens valg.
 4. at udvalget takker nej til deltagelse med en dialog stand på Mærk Næstved Foreningernes Dag 2018.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har i en årrække deltaget i Mærk Næstved Foreningernes Dag med det primære formål, at opnå dialog med de deltagende folkeoplysende foreninger.

Udvalget drøfter, om deltagelse i arrangementet fortsat skal prioriteres og i så tilfælde drøfter udvalget forslag til aktiviteter, som en nedsat planlægningsgruppe kan indarbejde i dagens program.

Eftersom Fritidsudvalget er nyvalgt skal det drøftes, hvorledes dagen kan medvirke til at synliggøre udvalgets arbejde og de valgte Fritidsudvalgsmedlemmer i forhold til de deltagende folkeoplysende foreninger.

I den forbindelse beslutter udvalget på mødet om der skal afsættes økonomi til særlige tiltag eller initiativer, der medvirker til at fremme Fritidsudvalgets synlighed og dialog med foreninger, aftenskoler og besøgende i øvrigt på Mærk Næstved Foreningernes Dag 2018.

Udvalget vælger 2-3 medlemmer til planlægningsgruppen vedrørende arrangementet lørdag den 1. september 2018, der afvikles i tidsrummet fra kl. 11.00 - kl. 15.30.

Den nedsatte planlægningsgruppe fastsætter selv tid og sted for afvikling af planlægningsmøderne.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Mærk Næstved Foreningernes Dag har indgået en Partnerskabsaftale med Fritidsudvalget, som sikrer Foreningernes Dag en årlig økonomisk underskudsdækning på 47.500 kr.

Mærk Næstved Foreningernes Dag 2018 afvikles i år for 17. gang i træk.

Mærk Næstved Foreningernes Dag har normalt deltagelse af mellem 65 og 70 foreninger, der repræsenterer enten det folkeoplysende område eller det sociale område.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.05.2018

Fraværende Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen.

Pkt. 1, 2 og 3 godkendt.

Fritidsudvalget ser gerne at Frivilligrådet inviteres til fælles stand på Foreningernes Dag.

Gitte Carlsberg og Tinus C. Frandsen valgt til arbejdsgruppen. Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen kan spørges om deltagelse i arbejdsgruppen.
29. Beslutning om forslag fra Fritidsudvalget til budget på Folkeoplysningsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget har mulighed for at komme med forslag til budgettet på folkeoplysningsområdet for de kommende år.

Ved at stille forslag kan Fritidsudvalget være medvirkende til at forbedre foreningernes vilkår i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget beslutter, om de vil stille forslag til budgettet.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget kan træffe beslutning om at stille forslag til budgettet på Folkeoplysningsområdet.

Budgettet på Folkeoplysningsområdet er med til at understøtte foreningers arbejde.

Fritidsudvalget kan stille forslag:

 • til ændringer af eksisterende budgetter til nuværende puljer.
 • om nye initiativer.
 • om investering i nye anlæg eller renovering af eksisterende anlæg.

På sidste Fritidsudvalgsmøde blev Fritidsudvalget orienteret om forløbet af budgetprocessen.

På mødet blev blandt andet drøftet forslag i relation til lokaletilskud og gebyr, fortsættelse af pulje til foreningsfacilitet, anlæg m.m.

Fritidsudvalgets medlemmer ville i den mellemliggende periode kontakte nogle af de foreninger de repræsenterer for at høre til behov.

Eventuelle forslag lægges op af Fritidsudvalget på Næstved Kommunes hjemmeside, hvor alle kan orientere sig om forslag. Dette er en del af budgetstrategien om en åben budgetproces.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Der er planlagt dialogmøde den 8. maj med Kultur- og Demokratiudvalget, hvor budgettet er et punkt på dagsordenen.

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.05.2018

Fraværende Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen.

De på mødet faldne bemærkninger og forslag medgår i den videre proces. Fritidsudvalget vil på dialogmødet med Kultur- og Demokratiudvalget drøfte deres forslag forinden forslag lægges på budgetbloggen.

Aftenskolernes repræsentanter orienterede om, at aftenskolerne vil lægge forslag om udvidelse af rammen til voksenundervisning på budgetblog.
30. Orientering om afregning af tilskud til voksenundervisning for 2017

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

I efteråret 2016 ansøgte aftenskolerne om tilskud til voksenundervisning for året 2017. På baggrund af de givne tilsagn har aftenskolerne nu fremsendt afregning af tilskuddet.

Afregningen fremlægges så Fritidsudvalget kan orientere sig om aftenskolernes aktivitet samt anvendelse af de givne tilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftenskolerne ansøger om tilskud til voksenundervisning i året før og får bevilget et foreløbigt tilskud.

Året efter aflægger aftenskolerne regnskab for det bevilgede tilskud.

Nogle aftenskolers regnskaber viser, at de har brugt det bevilgede tilskud og andre ikke. De, der ikke har brugt det bevilgede tilskud, skal så betale det uforbrugte tilskud tilbage.

De aftenskoler, hvis regnskab viser, at de ville have været berettiget til et større tilskud har mulighed for at ansøge om ekstra tilskud. Midlerne hertil er de eventuelle tilbagebetalte uforbrugte tilskud for andre aftenskoler.

For fire aftenskoler varetager Næstved Kommune lønudbetalingen. For dem foretages en særlig afregning hvori indgår denne lønudbetaling.

I 2017 har ni aftenskoler modtaget tilskud. Det samlede tilskud var på 3,161 million kr.

De ni aftenskolers regnskaber udviser et samlet uforbrugt tilskud på kr. 62.000 kr. som tilbagebetales.

Ved sagens oprettelse mangler der dog svar fra 3 aftenskoler om årsag til at timelønsatsen er lavere end den lovbestemte takst. Afhængig af svar fra aftenskolerne kan det ændre på størrelsen af det uforbrugte tilskud på 62.000 kr.

Tre aftenskoler har søgt om ekstra tilskud. Det er AOF, Næstved Musik Aftenskole og Næstved Aftenskole.

På baggrund af deres ansøgning bevilges de en forholdsmæssig andel af det tilbagebetalte uforbrugte tilskud.

Lovgrundlag

Lov om Folkeoplysning.

Næstved Kommunes Regler for tilskud til voksenundervisning.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.05.2018

Fraværende Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen.

Orientering givet om de modtagne svar fra de tre aftenskoler om årsag til en lavere lønsats. Konkret betyder det, at det uforbrugte tilskud som nævnt i sagsfremstillingen bliver 500 kr. mindre.

I øvrigt til orientering.

Bilag
31. Orientering om tilskud til træner-/lederuddannelse til foreninger 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-20-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Orientering om bevilgede tilskud til uddannelse af ledere, trænere og instruktører i foreningerne.

Fritidsudvalget har mulighed for at orientere sig om hvilke foreninger der har søgt tilskud til uddannelse af deres ledere.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Puljen til træner-, lederuddannelse er en af de puljer der understøtter de folkeoplysende foreningers virke.

Hvert år at det muligt for foreningerne at ansøge om tilskud til afholdte udgifter til uddannelse i året før.

I år har 40 foreninger gjort brug af muligheden. Det svarer til ca. 15% af samtlige folkeoplysende foreninger.

Tilskuddenes størrelse er begrænset af pujens størrelse på 373.000 kr.

Foreninger har samlet søgt tilskud om 625.000 kr.

Puljens retningslinier prioriterer i første omgang tilskud til de ledere der har med børn og unge under 25 år at gøre.

I år er der til denne målgruppe søgt om mere end hvad puljens størrelse er på. Det betyder, at der alene kan ydes tilskud til denne målgruppe.

Der er ydet tilskud med 68 % af det ansøgte til 9 spejderforeninger og 31 idrætsforeninger.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Vedlagt sagen er bilag over de seneste års ansøgninger og bevillinger.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.05.2018

Fraværende Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen.

Til efterretning.

Bilag
32. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra formand m.fl.

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Fritidskonference d. 14. april 2018
 3. "Mærk Fjorden" arrangement d. 5. maj
 4. Kulturvane og facilitetsundersøgelse
 5. Aftenskolers benyttelse af Jernbanegade 12
 6. Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget d. 8. maj kl. 17
 7. Temamøde om Fritidsudvalgets virke og grundlag d. 2. juni
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 03.05.2018

Fraværende Kåre Sørensen og Kenneth Sørensen.

Til efterretning.


Sidst opdateret den 7. maj 2018