Referat
Fritidsudvalget 5. april 2018

Dato

05.04.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kenneth Sørensen (Idrætsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


20. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04 2018

Godkendt.
21. Budget 2019 - 2022

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.30.00-G01-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Budgetprocessen for budget 2019 - 2022 er gået i gang.

Fritidsudvalget orienteres om Næstved Kommunes budgetstrategi og budget på folkeoplysningsområdet og drøfter hvorvidt de ønsker at komme med forslag og eller kommentarer til budget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter budget 2019-2022 og tilkendegiver, hvis der er forslag som administrationen skal arbejde med til næste møde.

Sagsfremstilling

Budgetprocessen for 2019 - 2022 i Næstved Kommune er i gang. Byrådet har godkendt budgetstrategi for Næstved Kommune på deres møde den 20. marts.

Budgetstrategien beskriver hvordan processen skal forløbe.

Fritidsudvalget skal jf. lov om folkeoplysning høres om kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed.

Ud over denne høringsret afholdes der borgermøde om budgettet den 5. april, ligesom det er muligt for alle at følge budgetprocessen og komme med bemærkninger hertil via Næstved Kommunes hjemmeside.

Som det fremgår af budgetstrategien er der et stort politisk ønske om at få øget serviceniveauet i Næstved Kommune. Derfor skal der som udgangspunkt ikke gennemføres flere besparelser. Men der vil heller ikke umiddelbart være store muligheder for at forøge budgetterne.

Det er muligt at fremsætte udvidelsesønsker. Der er dog begrænsede muligheder for at finansiere udvidelsesønsker. I budgetstrategien fremgår at der er fastsat en begrænsning af udvidelsesønsker på 1% af udvalgsrammen.

Eventuelle udvidelsesønsker skal prioriteres i følgende rækkefølge: budgetproblemer, dernæst udvidelsesønsker med efterfølgende driftsbesparelser og sidst de rene udvidelsesønsker.

Af andre ting fra budgetstrategien kan nævnes:

 • Den tidligere besluttede 1% reduktion fjernes i 2019.
 • På nogle områder undlades prisfremskrivnig af budgetter til varekøb og køb af tjenesteydelser. Af det samlede budget på 121 millioner på Kultur og Fritidsområdet svarer dette til 614.000 kr.
 • Et nyt 10 årigt anlægsbudget skal udarbejdes.

Budgettet på Folkeoplysningsområdet udgør ca. 20,5 millioner kr.

De går til medlemstilskud, tilskud til klubber, træner- og ledertilskud, lokaletilskud, løntilskud til aftenskoler, tilskud til nedsat betaling for deltagere på aftenskolehold, forsøgs- og udviklingspuljen, drift af fritidsejendomme samt fritidsaktiviteter som f.eks. Aktive Feriedage, Foreningers Dag, Fritidskonference m.m.

Fritidsudvalget vil på mødet blive orienteret om budgetstrategi og budget på folkeoplysningsområdet.

Fritidsudvalget skal forholde sig til hvorvidt de ønsker at fremsætte forslag til budget og eller kommentarer hertil til både drift- og anlægsbudget.

Lovgrundlag

Lov om folkeoplysning §35.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Der er planlagt dialogmøde den 8. maj med Kultur- og Demokratiudvalget hvor budget kan indgå i drøftelserne.

Kultur- og Demokratiudvalget behandler budget på deres møder inden sommerferien. Henholdsvis den 3. april, 7. maj og 4 juni.

Næstved Kommune inviterer til borgermøde om budgettet den 5. april kl. 17 - 20 på Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04.2018

Fritidsudvalget drøftede blandt andet forslag i relation til lokaletilskud og gebyr, fortsættelse af pulje til foreningsfacilitet, anlæg m.m.

Fritidsudvalget besluttede at tage sagen op igen på næste møde. Fritidsudvalgets medlemmer vil i den mellemliggende periode kontakte nogle af de foreninger de repræsentere for at høre til behov.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
22. Fritidsudvalget og temamøder for frivillige ildsjæle i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-7-18

Resume

Kompetenceudvalg:Fritidsudvalget

Fritidsudvalget beslutter om konceptet med temamøder, afholdt som fyraftensmøder, for frivillige ildsjæle ca. 6 gange årligt skal fortsætte.

Udvalget bevilger økonomi til projektet og nedsætter en planlægningsgruppe, der i samarbejde med DGI Storstrømmen planlægger de kommende temamøder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget:

 1. Godkender at forsætte med temamøder for frivillige ildsjæle i 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019
 2. Udpeger en arbejdsgruppe på 2 til 3 medlemmer, der bemyndiges til at planlægge temamøder i den nævnte periode.
 3. Afsætter 95.000 kr. af budgettet for Fritidskonferencer til temamøderne.
 4. Tilkendegiver forslag til emner for temamøderne.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget besluttede i år 2012 at udbrede kendskabet til Næstved Kommunes Folkeoplysningspolitik, herunder det nye Fritidsudvalg, gennem afholdelse af fyraftensmøder under navnet temamøder.

Temamødernes primære målgruppe er vore folkeoplysende foreninger, men også Næstved kommunes kulturelle og andre sociale foreninger indbydes til at deltage i temamøderne.

Temamøderne afholdes normalt med 3 møder i første halvår og 3 møder i andet halvår.

Det fremgår af bilag til sagen, hvilke emner planlægningsgruppen for temamøder har tilbudt vore foreninger siden det første temamøde i 2013.

Administrationen bemærker, at deltagerantallet har vist fin tilslutning med et gennemsnit på over 30 til de i alt planlagte eller afholdte 42 temamøder i perioden 1.januar 2013 til juni 2018.

I den forbindelse kan det oplyses, at temamødet den 22.marts i Sydpolen havde 129 tilmeldte til temaet "Den lovlige forening - ny persondatalov"

Fritidsudvalget er kursusarrangør for alle temamøder og udvalget har i alle årene samarbejdet med idrætsorganisationen DGI Storstrømmen om planlægning og afvikling af temamøderne.

DGI Storstrømmen har således været tovholder for de enkelte kurser, hvor en repræsentant fra Fritidsudvalget byder velkommen og orienterer om Fritidsudvalgets arbejde.

Eftersom afvikling og planlægning af temamøder i alle årene i samarbejde med DGI Storstrømmen har fungeret meget tilfredsstillende fortsætter Center for Kultur- og Borgerservice dette samarbejde.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Temamøderne afholdes i Multihuset Sydpolens lokaler beliggende under Kobberbakkeskolen, afdeling Sydbyen på Parkvej 109, her i Næstved

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04.2018

Indstillingens punkt 1 og 3 godkendt.

Ad pkt. 2 blev Kenneth Sørensen, Tinus C. Frandsen og Kenneth Klausen valgt.

Ad pkt. 4 blev nævnt emner om "Mobning blandt unge" og "MOD - god opførelse".

Bilag
23. Valg af Priskomité vedrørende Årets Forening og Årets Ildsjæl 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget vælger tre medlemmer af udvalget til at udvælge kandidater til modtagelse af Fritidsudvalgets to traditionsrige priser Årets Forening og Årets Ildsjæl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger mindst 3 medlemmer af udvalget til at udgøre årets priskomité

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget uddeler hvert år de to nævnte priser ved et særligt arrangement for Næstved Kommunes foreninger.

Fritidsudvalget har gennem en årrække skabt en tradition ved at udddele priserne på Mærk Næstved Foreningernes Dag, der afholdes hvert år i Rådmandshaven den første lørdag i september måned.

I år 2018 afholdes Mærk Næstved Foreningernes Dag således lørdag den 1. september, hvilket i øvrigt er syttende gang i træk, at arrangementet afholdes.

Udvalget vælger mindst 3 udvalgsmedlemmer til at varetage opgaven med at udvælge de to prismodtagere.

Administrationen sikrer, at annoncering efter kandidater til priserne sker i april måned i Ugebladet under Nyt fra Næstved og herudover andre kommunale nyheds platforme.

Ansøgningsfrist til begge priser er tirsdag den 15. maj 2018.

Fritidsudvalgets retningslinjer for uddeling af priserne angiver, at Årets Forening og Årets Ildsjæl fortrinsvis tildeles en forening eller en person henhørende under bestemmelserne, som de fremgår af Folkeoplysningsloven.

Årets Forening og Årets Ildsjæl modtager hver 10.000 kr., til brug for foreningsrelevant arbejde, sammen med et diplom og en buket blomster, begge priser overrækkes normalt af Fritidsudvalgets formand.

Priskomitéen mødes ultimo maj måned sammen med en repræsentant for administrationen for at behandle de indkomne indstillinger med henblik på anbefaling til Fritidsudvalget.

Fritidsudvalget forelægges på sit ordinære møde i juni måned priskomitéens indstilling til Årets Forening og Årets Ildsjæl.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04.2018

Tonny Ploug, Kåre Sørensen og Kirsten Ærø valgt til priskomité.

Bilag
24. Drøftelse af forslag til Næstved Bymidteenhed

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.11.00-A08-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget er repræsenteret i Næstved Bymidteenhed ved medlem Tinus C. Frandsen.

Fritidsudvalget ønsker at drøfte diverse forslag som repræsentant Tinus kan byde ind med i samarbejdet med Næstved Bymidteenhed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter hvad der bydes ind med i samarbejdet med Næstved Bymidteenhed.

Sagsfremstilling

Medlem af Fritidsudvalget Tinus C. Frandsen blev på sidste møde i Fritidsudvalget valgt til at repræsentere Fritidsudvalget i Næstved Bymidteenhed.

Forinden møde i Næstved Bymidteenhed ønsker Fritidsudvalget at drøfte hvad der bydes ind med i Næstved Bymidteenhed.

Af forslag som bl.a. ønskes drøftet er:

 • Et konkret bud på at yde støtte til aktiviteter, så der foreksempel kunne være Tai Chi to gange ugentligt i sommerhalvåret ved den fritlagte del af Susåen. Men andre foreninger/typer af aktiviteter kunne selvfølgelig også promoveres og samtidig er det et tiltag, der kan synliggøre det nye Fritidsudvalg overfor foreninger og borgere.
 • Vi laver Aktive Feriedage for skolebørn i sommerferien, og dette lille program kunne måske handle om at løbe nye tilbud i gang i det åbne rum i midtbyen hvor målgruppen er alle borgere.

Sagen fremlægges til drøftelse i Fritidsudvalget for drøftelse og forventningsafstemning samt opbakning til at fremsætte forslag i Næstved Bymidteenhed.

Politisk behandling

Fritidsudvalget.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04.2018

Fritidsudvalget bakker op om de skitserede forslag i sagsfremstillingen.
25. Dialogmøde for Kultur- og Demokratiudvalg og Fritidsudvalg

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.16.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Der vil blive inviteret til dialogmøde mellem Kultur- og Demokratiudvalget og Fritidsudvalget.

Fritidsudvalget drøfter hvilke emner de ønsker taget op på dialogmødet med Kultur- og Demokratiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter hvilke emner de ønsker taget op på dialogmødet med Kultur- og Demokratiudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Demokratiudvalget er det politiske udvalg, jf. Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune, der blandt andet varetager områderne folkeoplysning og foreningsvirksomhed.

Det har været kutyme at de to udvalg mødes og drøfter relevante emner på folkeoplysnings området.

Det har f.eks. været emner som foreningernes vilkår, fælles fokusområder, drifts- og anlægsbudget, Fritidsudvalgets mål, holdningstilkendegivelser m.m.

Sagen fremlægges for Fritidsudvalget for drøftelse og tilkendegivelse af, hvilke emner der kunne være relavante at drøfte med Kultur- og Demokratiudvalget.

Mødet afholdes d. 8. maj kl. 17.00.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Administrationen udsender invitaton og dagsorden til dialogmødet på baggrund af de på mødet afgivne forslag til emner.

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04.2018

Fritidsudvalget drøftede hvilke emner der kunne være relavante at tage op. Der blev bl.a. nævnt:

- Budget

- Lige mulighed for alle

- Kulturpolitik

- Behov for "lagerhotel" til foreningers remedier

På baggrund af de på mødet nævnte emner udarbejder formand og administration dagsorden til møde med Kultur- og Demokratiudvalget.
26. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelse fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kulturudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. Fritidskonference 14. april 2018
 3. Repræsentantskabsmøde NIU
 4. Fritidsudvalgets visionsdag 2. juni
 5. "Mærk Fjorden" arrangement d. 5. maj
 6. Kulturvane og facilitetsundersøgelse
 7. Aftenskolers benyttelse af Jernbanegade 12
 8. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 05.04.2018

Punkterne 1. - 8. til efterretning.

Der blev endvidere orienteret om:

- afholdelse af DM i gadefodbold for hjemløse d. 14. - 15. september i Næstved

- planlagt møde med aftenskolen LOF

- Foreningernes Dag

- afvikling af cykelløb Post Nord med start i Næstved d. 3. august.

Bilag


Sidst opdateret den 10. april 2018