Referat
Fritidsudvalget 8. marts 2018

Dato

08.03.2018

Tid

17.00

Sted

Jernbanegade 12, 1. sal, mødelokale 1

Deltagere

Gitte Carlsberg (Aftenskoleforeninger),
Kenneth Klausen (Børne- og ungdomsforeninger),
Kirsten Ærø (Aftenskoleforeninger),
Kåre Sørensen (Idrætsforeninger),
Ole Hansen (Idrætsforeninger),
Tinus C. Frandsen (Øvrige foreninger inkl. selvorganiserede),
Tonny Ploug (Handicapforeninger),
Torben Stenstrup (Børne- og ungdomsforeninger),


7. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender dagsorden.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinnus C. Frandsen.

Kenneth Sørensen deltog ikke i behandling af sagen - indvalgt fra sag nr. 11.

Godkendt.
8. Valg af formand for Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget skal foretage valg af formand for Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger formand for Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I Vedtægten for Fritidsudvalget i Næstved fremgår det af § 7, at udvalget selv vælger formand.

Da Vedtægten for Fritidsudvalget ikke indeholder beskrivelse af regler for valg af formand, anvendes § 24 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse, hvor der står:

”Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.”

Lovgrundlag

Vedtægt for Fritidsudvalget

Lov om kommuners styrelse

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Det fremgår af Styrelsesvedtægten for Næstved Kommune i § 20 stk. 8 at:

Formanden for Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 6,3 pct. af borgmesterens vederlag

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinnus C. Frandsen.

Kenneth Sørensen deltog ikke i behandling af sagen - indvalgt fra sag nr. 11.

Torben Stenstrup valgt.
9. Valg af næstformand til Fritidsudvalget

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A30-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget skal vælge næstformand for Fritidsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget vælger næstformand for Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

I Vedtægten for Fritidsudvalget i Næstved fremgår det af § 7, at Udvalget selv vælger næstformand.

Da Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget ikke indeholder beskrivelse af regler for valg af næstformand, anvendes § 24 stk. 1 i Lov om kommuners styrelse, hvor der står:

”Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.”

Lovgrundlag

Vedtægt for Fritidsudvalget

Lov om kommuners styrelse

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Næstformand oppebærer ikke vederlag.

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinnus C. Frandsen.

Kenneth Sørensen deltog ikke i behandling af sagen - indvalgt fra sag nr. 11.

Ole Hansen valgt.
10. Supplering af medlem i Fritidsudvalget på idrætsområdet

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A08-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget kan træffe beslutning om supplering af medlem til Fritidsudvalget på idrætsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget træffer beslutning om supplering af medlem til Fritidsudvalget på idrætsområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med valg til Fritidsudvalget 2018 - 2021 blev der kun opstillet 2 kandidater til 3 pladser til idrætsområdet.

Efter fristen udløb for opstilling af kandiater er der modtaget henvendelse fra to, som kunne have interesse i at blive valgt til Fritidsudvalget.

De to kandidater er inviteret til Fritidsudvalget møde for at motivere deres kandidatur. De to kandidater er Kenneth Sørensen, Toksværd Olstrup Fodbold og Dennis Hansen, HG/Næstved Dragons.

Fritidsudvalget har mulighed for at træffe beslutning om at supplere sig med den ene af de to kandidater. Fritidsudvalget kan også vælge en helt tredje.

Lovgrundlag

Vedtægt for Fritidsudvalget

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Supplerende bemærkninger
Det fremgår af Vedtægt til Fritidsudvalget i §5, at Fritidsudvalget kan supplere sig selv i valgperioden.

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Kenneth Sørensen deltog ikke i behandling af sagen - indvalgt fra sag nr. 11.

Kenneth Sørensen valgt.
11. Mødeplan for Fritidsudvalget i 2018

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.22.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Godkendelse af den planlagte mødeplan for Fritidsudvalgets ordinære møder i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget godkender

 1. mødetidspunkt kl. 17.00
 2. mødedatoerne 5. april, 3. maj, 7. juni, 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december.

Sagsfremstilling

Jf. Forretningsorden for Fritidsudvalget fastsætter udvalget selv den ordinære møderække.

Det tidligere Fritidsudvalg besluttede en foreløbig møderække i 2018 for det kommende Fritidsudvalg.

Det blev besluttet, at møder afholdes om torsdagen kl. 17.00.

Der er ikke planlagt møder i januar og august.

Juli er mødefri som praksis er for politiske fagudvalg.

Følgende datoer blev foreløbigt besluttet af det tidligere Fritidsudvalg:

1. februar, 8. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg og Tinnus C. Frandsen.

Kenneth Sørensen deltog ikke i behandling af sagen - indvalgt fra sag nr. 11, men deltog først fra sag nr. 12, da sag nr. 11 blev behandlet før sag nr. 10.

Kirsten Ærø og Kåre Sørensen melder afbud til mødet den 5. april.

I øvrigt godkendt.

Bilag
12. Udpegning af repræsentant til Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 84.04.00-A30-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Fritidsudvalget kan udpege repræsentant til Næstved Ungdomsskole bestyrelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget udpeger repræsentant til Næstved Ungdomsskole bestyrelse.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægt for Ungdomsskolen § 2, stk. 2, deltager en tilforordnet fra kommunens udvalg på folkeoplysningsområdet i Ungdomsskolebestyrelsens møder.

I vedtægten for Ungdomsskolen står:

§ 2

Ungdomsskolebestyrelsen

Stk. 1. Medlemstallet i ungdomsskolebestyrelsen skal være ulige og består af mindst 7 og højst 11 medlemmer:

- 2 medlemmer valgt af Byrådet inden for dets medlemmer

- 2 medlemmer valgt af organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter

- 3 medlemmer valgt af og blandt medarbejderne ved ungdomsskolen

- 2 medlemmer valgt af og blandt eleverne ved ungdomsskolen

Stk. 2. Som tilforordnet deltager 1 repræsentant fra kommunens foreningsliv/frivillige lokale netværk.

Lovgrundlag

Vedtægt for Næstved Ungdomsskole

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Kirsten Ærø valgt.

Bilag
13. Udpegning af medlem til Næstved Bymidteenhed

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 01.11.00-A08-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Fritidsudvalget kan udpege et medlem til Næstved Bymidteenhed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget udpeger medlem til Næstved Bymidteenhed.

Sagsfremstilling

Idéen om etablering af Næstved Bymidteenhed er fremkommet i forbindelse med kommunens arbejde for udvikling af Næstved Bymidte, hvor der politisk blev vedtaget et grundlag for arbejdet i 2015 og en Udviklingsstrategi 2016. Strategien er vedlagt som bilag til orientering.

I juni 2017 besluttede den politiske styregruppe for udvikling af Næstved bymidte (medlemmer fra Kulturudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Ejendomsudvalget) at arbejde videre med etablering af bymidteenheden, som forventes at kunne begynde sit arbejde i foråret 2018.

Bymidteenheden etableres med henblik på et organisatorisk fokus på udvikling af bymidten og for at sikre borgerinddragelse i arbejdet. Ultimo 2017 besluttede Kulturudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget årligt at afsætte 50.000 kr., således at Bymidteenheden årligt råder over 200.000 kr. Formålet med det økonomiske råderum er at give enheden mulighed for ikke blot at fremsætte idéer til bymidtens udvikling, men rent faktisk igangsætte og gennemføre konkrete projekter i Næstved bymidte.

Bymidteenheden skal samarbejde om at medvirke til at skabe en attraktiv bymidte ved at yde sparring til Næstved Kommunes planer og projekter i bymidten samt understøtte og gennemføre realisering og udvikling af projekter og events, som det fremgår af kommissoriet, der også er vedlagt som bilag.

Bymidteenheden mødes hvert kvartal.

Center for Plan og Miljø og Center for Kultur og Borgerservice faciliterer Næstved Bymidteenhed det første år – ligesom Næstved Kommune i denne periode har til opgave at sikre overlevering af viden mellem bymidteenheden og kommunen.

Bymidteenheden skal evalueres efter en 2-3 årig periode, og på baggrund heraf tages der beslutning om enhedens fortsatte virke.

Enhedens deltagersammensætning

Bymidteenheden er en ekstern arbejdsgruppe, uden politisk deltagelse.

Som udgangspunkt skal enheden bestå af 11-12 forskellige aktører, der udpeges af følgende foreninger/områder:

o Næstved Cityforening - handel

o Næstved Cityforening - liberalt erhverv

o Næstved Turistforening

o VisitSydSjælland-Møn

o Ejendomsbesiddere i Næstved Bymidte

o Campus Næstved

o Foreningslivet

Derudover udvælges 4-5 borgere på baggrund af ansøgninger med opstillede kriterier. Udvælgelsen sker af den politiske styregruppe for Udvikling af Næstved bymidte, så det sikres, at Næstveds borgere er bredt repræsenteret.

Enheden har desuden en tilknyttet en interessegruppe, hvorfra de interesserede borgere, der ikke får en plads i enheden, kan understøtte selve bymidteenheden.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Både Tinnus C. Frandsen og Gitte Carlsberg kandiderede til posten.

Tinnus C. Frandsen valgt efter afstemning.

Bilag
14. Udpegning af repræsentant til Integrationsrådet i Næstved Kommune

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-A30-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget


Fritidsudvalget kan udpege en repræsentant til Integrationsrådet i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget udpeger en repræsentant til Integrationsrådet i Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formål er at medvirke til, at Byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådets arbejde består bl.a. i:

 • afholder debatmøder og oplysende arrangementer.
 • skaber netværk mellem de etniske minoritetsforeninger i Næstved Kommune.
 • sætter fokus på forskellige temaer.
 • samarbejder med kommunens Integrationsnetværk.
 • deltager i forskellige kurser, konferencer mv.
 • fungerer som talerør for etniske minoritetsgrupper.
 • afgiver vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen.
 • behandler ikke enkeltsager, men de kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Integrationsrådet består af 17 medlemmer:

· 1 medlem af Byrådets Udvalg for Beskæftigelsesområdet

· 1 medlem af Byrådets Udvalg for Børn, Familie, Dagsinstitutions – og uddannelsesområdet

· 7 medlemmer fra de etniske foreninger

· 1 medlem fra folkeoplysningen

· 1 medlem fra LO

· 1 medlem fra DA

· 1 medlem fra Frivilligcenter Næstved

· 1 medlem fra Næstved Kommunes leverandør af danskundervisning

· 1 medlem med tilknytning til skolebestyrelser

· 2 medlemmer fra frivillige sociale foreninger

Lovgrundlag

Integrationsloven

Forretningsorden for Integrationsrådet i Næstved

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Tonny Ploug valgt.

Bilag
15. Ansøgninger til Fritidsudvalget Forsøgs- og Udviklingspuljen

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte.

Fritidsudvalget orienteres om indkomne ansøgninger pr. 1. marts.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forsøgs- og Udviklingspuljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte.

Fritidsudvalget har besluttet, at der i 2018 ikke er noget tema for Forsøgs- og Udviklingspuljen.

Kriterierne for ansøgninger til puljen vægtes i prioriteret rækkefølge ud fra:

- Årets tema (intet tema i 2018)

- Nye Børn/unge aktiviteter

- Aktiviteter, der understøtter kommunens kultur- og fritidspolitik samt politik for folkeoplysningsområdet

- Aktiviteter, der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fællesskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv

- Anskaffelser til nye tiltag i foreningen

Ansøgningsfristen er den 1. marts. Herefter er der løbende ansøgningsfrist til en eventuelt restpulje.

Ved ansøgnings fristens udløb er der indkommet 2 ansøgninger.

I vedlagte bilag, har Center for Kultur- og Borgerservice (CKB) udarbejdet en samlet oversigt over de indkomne ansøgninger. Af oversigten fremgår:

Hvad der søges til

Om foreningen tidligere har søgt puljen

Hvilke kriterier for Forsøgs- og Udviklingspuljen som ansøgningen opfylder

Ansøgt beløb

CKB's beslutning

Der kan blive stillet krav til tilskudsmodtager om indsendelse af regnskab for bevilgede midler. Frist for indsendelse af regnskab vil som udgangspunkt være senest 3 måneder efter projektet er afholdt.

Det enkelte projekt kan være omfattet af en evaluering.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budget 2018 er afsat 200.000 kr. under Forsøgs- og Udviklingspuljen. Af dette beløb er der forlods afsat 50.000 kr. til Åben Skole, som besluttet af Fritidsudvalget den 2. november 2017.

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Til efterretning.

Bilag
16. Retningslinjer for pulje til Foreningsfaciliteter

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 20.00.00-G01-6-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget

Orientering om samt drøftelse og kommentering af retningslinjer for ansøgning om tilskud til pulje for Foreningsfaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og kommer med tilkendegivelser i forhold til retningslinier for pulje til Foreningsfaciliteter.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget har til budget 2018 fremsendt ønske om oprettelse af pulje til Foreningsfaciliteter.

Kultur- og Demokratiudvalget har på sit møde den 26. februar besluttet at afsætte 1 million kr. i 2018 til formålet.

Administrationen blev bedt om at fremlægge retningslinier for ansøgning om tilskud fra puljen på kommende møde for Kultur- og Demokratiudvalget.

Med udgangspunkt i forslag fra Fritidsudvalget har administrationen vedlagt udkast til retningslinjer.

Forinden fremlæggelse for Kultur- og Demokratiudvalget fremlægges retningslinjerne for Fritidsudvalget for kommentering af disse.

Økonomiske oplysninger

Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at afsætte 1 million kr. af anlægsbudget for 2018.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Fritidsudvalget vil gerne medvirke til information om pulje både på Foreningskonference samt et evt. møde med foreninger, hvor kriterierne kan gennemgås.

Fritidsudvalget havde ingen ændringsforslag til retningslinjer.

I øvrigt til efterretning.

Bilag
17. Temamøde om Fritidsudvalgets virke og grundlag

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 18.15.00-G01-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Fritidsudvalget

Planlægning af temamøde for Fritidsudvalget om udvalgets virke og grundlag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget drøfter og planlægger temadag.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget er valgt for perioden 2018 - 2021.

For at skabe et godt grundlag for medlemmernes virke for de folkeoplysende foreninger er det administrationens anbefaling, at Fritidsudvalget planlægger et temamøde.

Formålet med temamødet er at give medlemmerne:

- information om b.la. Folkeoplysningspolitik, vedtægt og forretningsorden samt kompetence for Fritidsudvalget, lovgivning, budget, tilskudsmuligheder m.m.

- mulighed for at drøfte mål og strategi for Fritidsudvalgets arbejde i valgperioden

Som supplement hertil udbydes diverse kurser, hvor medlemmerne kan tilmelde sig. Som eksempler er der vedlagt kursusbeskrivelse "Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget..." og "Slagkraft i...."

Administrationen anbefaler Fritidsudvalget at drøfte indhold og rammer for temadag-/e.

Politisk behandling

Fritidsudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke nogen bemærkninger.

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Fritidsudvalget ønsker at holde en temadag en lørdag. Administrationen og formand planlægger.

Bilag
18. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Resume

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.:

 1. Spørgsmål til Kultur- og Demokratiudvalgets dagsorden/beslutninger?
 2. SportsAward 1. marts
 3. Temamøder for frivillige ildsjæle: Den lovlige forening 22/3 og Fundraising 25/4
 4. Fritidskonference 14. april 2018
 5. Budgetproces
 6. Aktive Feriedage
 7. Aftenskolere benyttelse af Jernbanegade 12
 8. Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget
 9. Rullende dagsorden

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Ad 3. Temamøder for frivillige ildsjæle: Den lovlige forening 22/3 og Fundraising 25/4 - Tonny Ploug er vært d. 22/3 og evt. Kenneth Sørensen d. 25/4.

Ad 4. Fritidskonference - pt. ca. 55 tilmeldte - der sendes reminder ud til målgruppen.

Ad 6. Aktive Feriedage - der sendes mail ud herom til arrangørerne om frist for medvirken er 10. april.

Ad 7. Aftenskolernes benyttelse af Jernbanegade 12 - Kultur- og Demokratiudvalget har besluttet at bede Økonomiudvalget om at revudere beslutning.

Ad 8. Dialogmøde med Kultur- og Demokratiudvalget afholdes den 2. maj kl. 17.00 - 18.30.

I øvrigt til efterretning.
19. Sager til efterretning/orientering

Sagsbehandler:
Sagsnr.: 00.01.00-I00-43-12

Beslutning

Fritidsudvalget, 08.03 2018

Fraværende Gitte Carlsberg.

Intet.


Sidst opdateret den 12. marts 2018